logo

  

品物

Ý nghĩa: hàng hóa
Cách đọc: しなもの phẩm vật


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version