Kanji Version 13
logo

  

  

難 nan, nạn  →Tra cách viết của 難 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 18 nét - Bộ thủ: 隹 (8 nét) - Cách đọc: ナン、かた-い、むずか-しい
Ý nghĩa:
khó, nạn, difficult

nan, nạn [Chinese font]   →Tra cách viết của 難 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 19 nét - Bộ thủ: 隹
Ý nghĩa:
na
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Khó. § Trái với “dị” dễ. ◇Luận Ngữ : “Vi quân nan, vi thần diệc bất dị” , (Tử Lộ ) Làm vua khó, làm tôi cũng không dễ.
2. (Phó) Không tốt, không thể. ◎Như: “nan khán” khó coi, “nan cật” khó ăn, “nan văn” khó nghe.
3. Một âm là “nạn”. (Danh) Tai họa, khốn ách. ◎Như: “lạc nạn” mắc phải tai nạn, “tị nạn” lánh nạn.
4. (Danh) Kẻ thù, cừu địch. ◇Sử Kí : “Sở thường dữ Tần cấu nạn, chiến ư Hán Trung” , (Trương Nghi liệt truyện ) Sở đã từng gây hấn với Tần, đánh nhau ở Hán Trung.
5. (Động) Căn vặn, hỏi, trách. ◎Như: “vấn nạn” hỏi vặn lẽ khó khăn, “phát nạn” vạch tỏ sự lí gì không đúng khiến cho kẻ hỏi được rõ ràng.
6. (Động) Biện luận, biện bác. ◇Sử Kí : “Thường dữ kì phụ Xa ngôn binh sự, xa bất năng nạn dã, nhiên bất vị thiện” , , (Liêm Pha Lạn Tương Như liệt truyện ) (Triệu Quát) từng cùng cha là (Triệu) Xa bàn việc binh, Xa không thể bắt bẻ được, nhưng vẫn không cho là phải.
7. Một âm là “na”. (Động) Khu trừ ma quỷ. § Sau viết là “na” .
8. (Tính) Tốt tươi, mậu thịnh.
9. (Phó) Sao mà. § Dùng như “nại hà” .
10. (Trợ) Trợ từ ngữ khí.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Vẻ tốt, thịnh — Xua đuổi ma quỷ gây bệnh dịch — Các âm khác là Nan, Nạn. Xem các âm này.
Từ ghép
a nan • chúng trợ nan xác • chử mặc nan tận • cô chưởng nan minh • gian nan • khánh trúc nan thư • khổ nan • khốn nan • mẫu nan nhật • nan đạo • nan giải • nan huynh nan đệ • nan kham • nan quái • nan sản • nan sắc • nan trung chi nan • nan văn • ngại nan chiếu biện • nghi nan • nguy nan • phiền nan • sắc nan • thiên nan • thụ nan • trách nan • từ nan • vạn nan

nan
phồn thể

Từ điển phổ thông
khó khăn
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Khó. § Trái với “dị” dễ. ◇Luận Ngữ : “Vi quân nan, vi thần diệc bất dị” , (Tử Lộ ) Làm vua khó, làm tôi cũng không dễ.
2. (Phó) Không tốt, không thể. ◎Như: “nan khán” khó coi, “nan cật” khó ăn, “nan văn” khó nghe.
3. Một âm là “nạn”. (Danh) Tai họa, khốn ách. ◎Như: “lạc nạn” mắc phải tai nạn, “tị nạn” lánh nạn.
4. (Danh) Kẻ thù, cừu địch. ◇Sử Kí : “Sở thường dữ Tần cấu nạn, chiến ư Hán Trung” , (Trương Nghi liệt truyện ) Sở đã từng gây hấn với Tần, đánh nhau ở Hán Trung.
5. (Động) Căn vặn, hỏi, trách. ◎Như: “vấn nạn” hỏi vặn lẽ khó khăn, “phát nạn” vạch tỏ sự lí gì không đúng khiến cho kẻ hỏi được rõ ràng.
6. (Động) Biện luận, biện bác. ◇Sử Kí : “Thường dữ kì phụ Xa ngôn binh sự, xa bất năng nạn dã, nhiên bất vị thiện” , , (Liêm Pha Lạn Tương Như liệt truyện ) (Triệu Quát) từng cùng cha là (Triệu) Xa bàn việc binh, Xa không thể bắt bẻ được, nhưng vẫn không cho là phải.
7. Một âm là “na”. (Động) Khu trừ ma quỷ. § Sau viết là “na” .
8. (Tính) Tốt tươi, mậu thịnh.
9. (Phó) Sao mà. § Dùng như “nại hà” .
10. (Trợ) Trợ từ ngữ khí.
Từ điển Thiều Chửu
① Khó. Trái lại với tiếng dễ.
② Một âm là nạn. Tai nạn. Sự lo sợ nguy hiểm gọi là nạn. Như lạc nạn mắc phải tai nạn, tị nạn lánh nạn, v.v.
③ Căn vặn. Như vấn nạn hỏi vặn lẽ khó khăn, vạch tỏ sự lí gì không đúng khiến cho kẻ hỏi được rõ ràng gọi là phát nạn .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Khó khăn: Chứng bệnh khó chữa; Đường núi rất khó đi;
② Làm cho bó tay: Vấn đề này làm tôi phải bó tay;
③ Khó thể, không thể. 【】 nan đạo [nándào] Chẳng lẽ, lẽ nào, há (dùng như , bộ ): ? Chẳng lẽ anh không biết hay sao?; ?Lẽ nào anh lại quên mất lời hứa của mình?; ? Há chẳng phải như thế sao?; 【】nan quái [nánguài] Chẳng trách, chả trách, thảo nào, hèn chi: Hèn chi người ta phải cáu; Đều đi họp cả, thảo nào không tìm thấy ai; Không hiểu tình hình mấy, chả trách anh ta làm sai; 【】 nan miễn [nánmiăn] Khó tránh, không tránh khỏi: Mắc sai lầm là chuyện khó tránh; Đôi khi không tránh khỏi phiến diện; 【】nan dĩ [nányê] Khó mà: Khó mà tưởng tượng; Khó mà đoán trước được; Khó mà tin được;
④ Khó chịu, đáng ghét.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Khó. Khó khăn. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Giai nhân nan tái đắc « ( người đẹp thì khó lòng được gặp lại ) — Các âm khác là Na, Nạn. Xem các âm này.
Từ ghép
a nan • chúng trợ nan xác • chử mặc nan tận • cô chưởng nan minh • gian nan • khánh trúc nan thư • khổ nan • khốn nan • mẫu nan nhật • nan đạo • nan giải • nan huynh nan đệ • nan kham • nan quái • nan sản • nan sắc • nan trung chi nan • nan văn • ngại nan chiếu biện • nghi nan • nguy nan • phiền nan • sắc nan • thiên nan • thụ nan • trách nan • từ nan • vạn nannạn
phồn thể

Từ điển phổ thông
hoạn nạn
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Khó. § Trái với “dị” dễ. ◇Luận Ngữ : “Vi quân nan, vi thần diệc bất dị” , (Tử Lộ ) Làm vua khó, làm tôi cũng không dễ.
2. (Phó) Không tốt, không thể. ◎Như: “nan khán” khó coi, “nan cật” khó ăn, “nan văn” khó nghe.
3. Một âm là “nạn”. (Danh) Tai họa, khốn ách. ◎Như: “lạc nạn” mắc phải tai nạn, “tị nạn” lánh nạn.
4. (Danh) Kẻ thù, cừu địch. ◇Sử Kí : “Sở thường dữ Tần cấu nạn, chiến ư Hán Trung” , (Trương Nghi liệt truyện ) Sở đã từng gây hấn với Tần, đánh nhau ở Hán Trung.
5. (Động) Căn vặn, hỏi, trách. ◎Như: “vấn nạn” hỏi vặn lẽ khó khăn, “phát nạn” vạch tỏ sự lí gì không đúng khiến cho kẻ hỏi được rõ ràng.
6. (Động) Biện luận, biện bác. ◇Sử Kí : “Thường dữ kì phụ Xa ngôn binh sự, xa bất năng nạn dã, nhiên bất vị thiện” , , (Liêm Pha Lạn Tương Như liệt truyện ) (Triệu Quát) từng cùng cha là (Triệu) Xa bàn việc binh, Xa không thể bắt bẻ được, nhưng vẫn không cho là phải.
7. Một âm là “na”. (Động) Khu trừ ma quỷ. § Sau viết là “na” .
8. (Tính) Tốt tươi, mậu thịnh.
9. (Phó) Sao mà. § Dùng như “nại hà” .
10. (Trợ) Trợ từ ngữ khí.
Từ điển Thiều Chửu
① Khó. Trái lại với tiếng dễ.
② Một âm là nạn. Tai nạn. Sự lo sợ nguy hiểm gọi là nạn. Như lạc nạn mắc phải tai nạn, tị nạn lánh nạn, v.v.
③ Căn vặn. Như vấn nạn hỏi vặn lẽ khó khăn, vạch tỏ sự lí gì không đúng khiến cho kẻ hỏi được rõ ràng gọi là phát nạn .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Tai hoạ, tai nạn, tai ương: Chạy nạn; Mắc nạn; Lánh nạn; Gặp nạn;
② Trách, khiển trách, vặn vẹo, làm khó, vấn nạn: Trách móc đủ điều; Không nên khiển trách anh ấy; Hỏi vặn lẽ khó khăn, vấn nạn.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Điều rủi ro xảy tới. Điều nguy hại. Đem điều khó khăn ra mà hỏi người khác — Một âm khác là Nan. Xem Nan.
Từ ghép
ách nạn • ách nạn • bài nạn giải phân • biện nạn • cấp nạn • cật nạn • đại nạn • hoạn nạn • khốn nạn • lâm nạn • nạn huynh nạn đệ • ngộ nạn • phát nạn • phi nạn • phó nạn • quốc nạn • tai nạn • thoát nạn • thụ nạn • tị nạn • tử nạn • tỵ nạn • vấn nạn • vi nạnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書