Kanji Version 13
logo

  

  

長 trường, trưởng  →Tra cách viết của 長 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 長 (8 nét) - Cách đọc: チョウ、なが-い
Ý nghĩa:
dài, đứng đầu, long

trướng, trường, trưởng [Chinese font]   →Tra cách viết của 長 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 長
Ý nghĩa:
tràng
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. dài
2. lâu
Từ điển Trần Văn Chánh
① Dài, xa, chiều dài: Đoạn đường này dài độ 2.000 thước; Đường xa;
② Lâu, lâu dài: Đã rất lâu không có tin tức gì cả;
③ Giỏi, tài, sở trường về: Anh ấy bơi giỏi;
④ Cái hay, cái sở trường, ưu điểm: Mỗi người có một sở trường; Lấy ưu bù khuyết, lấy hơn bù kém; Có một cái hay khả thủ;
⑤ (văn) Thường, luôn, mãi mãi: Cửa tuy có nhưng thường đóng luôn (Đào Uyên Minh: Quy khứ lai từ); 使滿 Mãi mãi khiến cho người anh hùng lệ rơi đầm đìa vạt áo (Đỗ Phủ: Vũ Hầu từ). Xem [zhăng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Xem Trường.
Từ ghép
dã tràng

trướng
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Dài. § Đối lại với “đoản” ngắn. ◎Như: “trường kiều ngọa ba” cầu dài nằm trên sóng nước.
2. (Tính) Lâu. ◎Như: “trường thọ” sống lâu.
3. (Tính) Xa. ◎Như: “trường đồ” đường xa.
4. (Danh) Cái giỏi, cái tài, ưu điểm. ◎Như: “các hữu sở trường” ai cũng có sở trường, “nhất trường khả thủ” có một cái hay khá lấy.
5. (Danh) Họ “Trường”.
6. (Phó) Thường, luôn. ◇Đào Uyên Minh : “Môn tuy thiết nhi trường quan” (Quy khứ lai từ tự ) Tuy có cửa mà thường đóng mãi.
7. Một âm là “trưởng”. (Danh) Người nhiều tuổi, bậc trên. ◎Như: “tôn trưởng” bậc trên, “sư trưởng” lão sư, tiên sinh, “huynh trưởng” bậc đàn anh.
8. (Danh) Người đứng đầu, người cầm đầu. ◎Như: “bộ trưởng” người giữ chức đầu một bộ, “lục quân trưởng” chức đứng đầu lục quân (bộ binh).
9. (Tính) Tuổi cao hơn, có tuổi hơn. ◎Như: “tha bỉ ngã trưởng tam tuế” anh ấy so với tôi lớn hơn ba tuổi, “trưởng lão” bậc trên mình mà có tuổi.
10. (Tính) Hàng thứ nhất. ◎Như: “trưởng tử” con trưởng, “trưởng tôn” cháu trưởng.
11. (Động) Sinh ra. ◇Tây du kí 西: “Ngã tuy bất thị thụ thượng sanh, khước thị thạch lí trưởng đích” , (Đệ nhất hồi) Đệ tử tuy không sinh ra trên cây, nhưng lại sinh ra trong đá.
12. (Động) Sinh ra sẵn có, tỏ ra. ◎Như: “tha trưởng đắc bất xú” cô ta trông không xấu.
13. (Động) Có tài năng, giỏi. ◎Như: “trưởng ư thi văn” giỏi về thơ văn.
14. (Động) Nuôi lớn lên. ◇Thi Kinh : “Trưởng ngã dục ngã” (Tiểu nhã , Lục nga ) Nuôi tôi lớn lên.
15. (Động) Lớn lên. ◇Mạnh Tử : “Cẩu đắc kì dưỡng vô vật bất trưởng” (Cáo tử thượng ) Nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
16. Lại một âm là “trướng”. (Động) Đo chiều dài. ◎Như: “trướng nhất thân hữu bán” đo dài hơn một thân rưỡi.
Từ điển Thiều Chửu
① Dài, so hai đầu với nhau, bên nào thừa hơn gọi là trường.
② Lâu dài. Như trường thọ sống lâu.
③ Xa. Như trường đồ đường xa.
④ Thường. Như môn tuy thiết nhi trường quan tuy có cửa mà thường đóng mãi.
⑤ Hay, tài. Như nhất trường khả thủ có một cái hay khá lấy.
⑥ Một âm là trưởng. Lớn, người đã đến tuổi trưởng thành gọi là trưởng.
⑦ Tuổi cao hơn, có tuổi hơn.
⑧ Những bậc trên mình mà có tuổi gọi là trưởng lão .
⑨ Hàng thứ nhất. Như trưởng tử con trưởng, trưởng tôn cháu trưởng, v.v.
⑩ Ðứng đầu. Chức đứng đầu các bộ đều gọi là bộ trưởng , lục quân trưởng chức đứng đầu các quân bộ.
⑪ Lớn lên, trái lại với tiếng tiêu mòn. Như cẩu đắc kì dưỡng, vô vật bất trưởng nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
⑫ Lại một âm là trướng. Chiều dài, nhiều, thừa. Như trướng nhất thân hữu bán đo chiều dài hơn một thân rưỡi.trường
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. dài
2. lâu
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Dài. § Đối lại với “đoản” ngắn. ◎Như: “trường kiều ngọa ba” cầu dài nằm trên sóng nước.
2. (Tính) Lâu. ◎Như: “trường thọ” sống lâu.
3. (Tính) Xa. ◎Như: “trường đồ” đường xa.
4. (Danh) Cái giỏi, cái tài, ưu điểm. ◎Như: “các hữu sở trường” ai cũng có sở trường, “nhất trường khả thủ” có một cái hay khá lấy.
5. (Danh) Họ “Trường”.
6. (Phó) Thường, luôn. ◇Đào Uyên Minh : “Môn tuy thiết nhi trường quan” (Quy khứ lai từ tự ) Tuy có cửa mà thường đóng mãi.
7. Một âm là “trưởng”. (Danh) Người nhiều tuổi, bậc trên. ◎Như: “tôn trưởng” bậc trên, “sư trưởng” lão sư, tiên sinh, “huynh trưởng” bậc đàn anh.
8. (Danh) Người đứng đầu, người cầm đầu. ◎Như: “bộ trưởng” người giữ chức đầu một bộ, “lục quân trưởng” chức đứng đầu lục quân (bộ binh).
9. (Tính) Tuổi cao hơn, có tuổi hơn. ◎Như: “tha bỉ ngã trưởng tam tuế” anh ấy so với tôi lớn hơn ba tuổi, “trưởng lão” bậc trên mình mà có tuổi.
10. (Tính) Hàng thứ nhất. ◎Như: “trưởng tử” con trưởng, “trưởng tôn” cháu trưởng.
11. (Động) Sinh ra. ◇Tây du kí 西: “Ngã tuy bất thị thụ thượng sanh, khước thị thạch lí trưởng đích” , (Đệ nhất hồi) Đệ tử tuy không sinh ra trên cây, nhưng lại sinh ra trong đá.
12. (Động) Sinh ra sẵn có, tỏ ra. ◎Như: “tha trưởng đắc bất xú” cô ta trông không xấu.
13. (Động) Có tài năng, giỏi. ◎Như: “trưởng ư thi văn” giỏi về thơ văn.
14. (Động) Nuôi lớn lên. ◇Thi Kinh : “Trưởng ngã dục ngã” (Tiểu nhã , Lục nga ) Nuôi tôi lớn lên.
15. (Động) Lớn lên. ◇Mạnh Tử : “Cẩu đắc kì dưỡng vô vật bất trưởng” (Cáo tử thượng ) Nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
16. Lại một âm là “trướng”. (Động) Đo chiều dài. ◎Như: “trướng nhất thân hữu bán” đo dài hơn một thân rưỡi.
Từ điển Thiều Chửu
① Dài, so hai đầu với nhau, bên nào thừa hơn gọi là trường.
② Lâu dài. Như trường thọ sống lâu.
③ Xa. Như trường đồ đường xa.
④ Thường. Như môn tuy thiết nhi trường quan tuy có cửa mà thường đóng mãi.
⑤ Hay, tài. Như nhất trường khả thủ có một cái hay khá lấy.
⑥ Một âm là trưởng. Lớn, người đã đến tuổi trưởng thành gọi là trưởng.
⑦ Tuổi cao hơn, có tuổi hơn.
⑧ Những bậc trên mình mà có tuổi gọi là trưởng lão .
⑨ Hàng thứ nhất. Như trưởng tử con trưởng, trưởng tôn cháu trưởng, v.v.
⑩ Ðứng đầu. Chức đứng đầu các bộ đều gọi là bộ trưởng , lục quân trưởng chức đứng đầu các quân bộ.
⑪ Lớn lên, trái lại với tiếng tiêu mòn. Như cẩu đắc kì dưỡng, vô vật bất trưởng nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
⑫ Lại một âm là trướng. Chiều dài, nhiều, thừa. Như trướng nhất thân hữu bán đo chiều dài hơn một thân rưỡi.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Dài, xa, chiều dài: Đoạn đường này dài độ 2.000 thước; Đường xa;
② Lâu, lâu dài: Đã rất lâu không có tin tức gì cả;
③ Giỏi, tài, sở trường về: Anh ấy bơi giỏi;
④ Cái hay, cái sở trường, ưu điểm: Mỗi người có một sở trường; Lấy ưu bù khuyết, lấy hơn bù kém; Có một cái hay khả thủ;
⑤ (văn) Thường, luôn, mãi mãi: Cửa tuy có nhưng thường đóng luôn (Đào Uyên Minh: Quy khứ lai từ); 使滿 Mãi mãi khiến cho người anh hùng lệ rơi đầm đìa vạt áo (Đỗ Phủ: Vũ Hầu từ). Xem [zhăng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Dài. Xa xôi. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc: » Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ « — Lâu. Lâu dài. Đoạn trường tân thanh : » Bấm tay mười mấy năm trường « — Tốt đẹp. Hay giỏi. Td: Sở trường ( cái tốt đẹp hay giỏi ) — Tên một bộ chữ Hán, tức bộ Trường — Xem Trưởng, Trượng.
Từ ghép
duyên trường • miên trường 綿 • nhũng trường • phiến trường • sở trường • sơn cao thuỷ trường • trường an • trường ca • trường chinh • trường cửu • trường dạ • trường dạ ẩm • trường dương • trường đình • trường đồ • trường giang • trường hận • trường khu • trường mệnh • trường sinh • trường thán • trường thành • trường thiên • trường thọ • trường thương • trường trai • trường xuân

trưởng
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. to, lớn
2. đứng đầu
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Dài. § Đối lại với “đoản” ngắn. ◎Như: “trường kiều ngọa ba” cầu dài nằm trên sóng nước.
2. (Tính) Lâu. ◎Như: “trường thọ” sống lâu.
3. (Tính) Xa. ◎Như: “trường đồ” đường xa.
4. (Danh) Cái giỏi, cái tài, ưu điểm. ◎Như: “các hữu sở trường” ai cũng có sở trường, “nhất trường khả thủ” có một cái hay khá lấy.
5. (Danh) Họ “Trường”.
6. (Phó) Thường, luôn. ◇Đào Uyên Minh : “Môn tuy thiết nhi trường quan” (Quy khứ lai từ tự ) Tuy có cửa mà thường đóng mãi.
7. Một âm là “trưởng”. (Danh) Người nhiều tuổi, bậc trên. ◎Như: “tôn trưởng” bậc trên, “sư trưởng” lão sư, tiên sinh, “huynh trưởng” bậc đàn anh.
8. (Danh) Người đứng đầu, người cầm đầu. ◎Như: “bộ trưởng” người giữ chức đầu một bộ, “lục quân trưởng” chức đứng đầu lục quân (bộ binh).
9. (Tính) Tuổi cao hơn, có tuổi hơn. ◎Như: “tha bỉ ngã trưởng tam tuế” anh ấy so với tôi lớn hơn ba tuổi, “trưởng lão” bậc trên mình mà có tuổi.
10. (Tính) Hàng thứ nhất. ◎Như: “trưởng tử” con trưởng, “trưởng tôn” cháu trưởng.
11. (Động) Sinh ra. ◇Tây du kí 西: “Ngã tuy bất thị thụ thượng sanh, khước thị thạch lí trưởng đích” , (Đệ nhất hồi) Đệ tử tuy không sinh ra trên cây, nhưng lại sinh ra trong đá.
12. (Động) Sinh ra sẵn có, tỏ ra. ◎Như: “tha trưởng đắc bất xú” cô ta trông không xấu.
13. (Động) Có tài năng, giỏi. ◎Như: “trưởng ư thi văn” giỏi về thơ văn.
14. (Động) Nuôi lớn lên. ◇Thi Kinh : “Trưởng ngã dục ngã” (Tiểu nhã , Lục nga ) Nuôi tôi lớn lên.
15. (Động) Lớn lên. ◇Mạnh Tử : “Cẩu đắc kì dưỡng vô vật bất trưởng” (Cáo tử thượng ) Nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
16. Lại một âm là “trướng”. (Động) Đo chiều dài. ◎Như: “trướng nhất thân hữu bán” đo dài hơn một thân rưỡi.
Từ điển Thiều Chửu
① Dài, so hai đầu với nhau, bên nào thừa hơn gọi là trường.
② Lâu dài. Như trường thọ sống lâu.
③ Xa. Như trường đồ đường xa.
④ Thường. Như môn tuy thiết nhi trường quan tuy có cửa mà thường đóng mãi.
⑤ Hay, tài. Như nhất trường khả thủ có một cái hay khá lấy.
⑥ Một âm là trưởng. Lớn, người đã đến tuổi trưởng thành gọi là trưởng.
⑦ Tuổi cao hơn, có tuổi hơn.
⑧ Những bậc trên mình mà có tuổi gọi là trưởng lão .
⑨ Hàng thứ nhất. Như trưởng tử con trưởng, trưởng tôn cháu trưởng, v.v.
⑩ Ðứng đầu. Chức đứng đầu các bộ đều gọi là bộ trưởng , lục quân trưởng chức đứng đầu các quân bộ.
⑪ Lớn lên, trái lại với tiếng tiêu mòn. Như cẩu đắc kì dưỡng, vô vật bất trưởng nếu nuôi hợp cách, không vật nào không lớn.
⑫ Lại một âm là trướng. Chiều dài, nhiều, thừa. Như trướng nhất thân hữu bán đo chiều dài hơn một thân rưỡi.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Mọc: Mùa màng năm nay (mọc) rất tốt; Trên tay mọc một cái nhọt;
② Lớn lên: Lợn (heo) chóng lớn lắm; Lớn lên thành người; Nếu được nuôi tử tế thì không vật gì không lớn lên (Mạnh tử);
③ Tăng thêm, tăng lên: Tăng thêm kiến thức; Học vấn tăng lên;
④ Nhiều tuổi hơn, tuổi cao hơn, có tuổi hơn, lớn hơn: Nhiều tuổi hơn hết; Tôi (lớn) hơn nó hai tuổi; Ta lại lớn hơn em ba tuổi (Viên Mai: Tế muội văn);
⑤ Trên, bề trên: Chú trên cháu một bậc;
⑥ Cả, hàng thứ nhất, hàng trưởng: Con cả; Anh cả;
⑦ Đứng đầu (các ban, bộ...) trưởng: Bộ trưởng; Thủ trưởng;
⑧ Sinh ra, mọc ra, đã có: (Sinh ra) có sâu, có giòi; (Cây) đã ra lá. Xem [cháng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lớn. Nhiều tuổi. Td: Trưởng lão — Đứng đầu. Td: Trưởng nam — Lớn lên. Td: Trưởng thành — Xem Trường, Trượng.
Từ ghép
bài trưởng • bang trưởng • bộ trưởng • châu trưởng • đảng trưởng • đình trưởng • đình trưởng • đội trưởng • gia trưởng • hạm trưởng • hiệu trưởng • hội trưởng • hùng trưởng • huynh trưởng • hương trưởng • lí trưởng • ngoại trưởng • phó hội trưởng • phó lí trưởng • phương trưởng • quân trưởng • quận trưởng • sinh trưởng • sư trưởng • tăng trưởng • thành trưởng • thị trưởng • ti trưởng • tỉnh trưởng • tổ trưởng • tộc trưởng • tôn trưởng • tổng trưởng • trưởng giả • trưởng huynh • trưởng lão • trưởng nam • trưởng nữ • trưởng quan • trưởng thành • trưởng thượng • trưởng tôn • trưởng tử • trưởng tức • tù trưởng • xã trưởng • xưởng trưởng • yển miêu trợ trưởngtrượng
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nhiều. Thừa thãi — Đo xem dài ngắn thế nào — Xem Trường, Trưởng.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書