Kanji Version 13
logo

  

  

達 đạt  →Tra cách viết của 達 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: ⻌ (3 nét) - Cách đọc: タツ
Ý nghĩa:
đạt được, (số nhiều), attain

đạt [Chinese font]   →Tra cách viết của 達 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 辵
Ý nghĩa:
đạt
phồn thể

Từ điển phổ thông
qua, thông
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Thông suốt. ◎Như: “tứ thông bát đạt” thông cả bốn mặt suốt cả tám phía, “trực đạt” thẳng suốt.
2. (Động) Thông hiểu sự lí. ◇Luận Ngữ : “Tứ dã đạt, ư tòng chánh hồ hà hữu” (Ung dã ) Tứ (Tử Cống) thông hiểu sự lí, tòng sự chính trị có gì mà không được.
3. (Động) Biểu thị, diễn tả. ◎Như: “từ bất đạt ý” lời không diễn tả hết được ý tưởng.
4. (Động) Đến. ◇Đỗ Phủ : “Kí thư trường bất đạt” (Nguyệt dạ ức xá đệ ) Gửi thư, nhưng thường không tới nơi.
5. (Động) Nên, hoàn thành, thực hiện. ◎Như: “mục đích dĩ đạt” hoàn thành mục đích.
6. (Tính) Không câu nệ thói tục, tự do tự tại. ◎Như: “đạt nhân” người khoáng đạt tự tại, “đạt kiến” cái nhìn, quan điểm, ý kiến khoáng đạt, không câu nệ gò bó.
7. (Tính) Hiển quý. ◎Như: “đạt quan quý nhân” quan sang người quý.
8. (Tính) Thường mãi, không đổi. ◎Như: “đạt đức” thường đức, đức luôn luôn như vậy (Nhân, Trí, Dũng, v.v.) “đạt đạo” đạo thường, đạo không thay đổi.
9. (Danh) Con dê con. ◇Thi Kinh : “Đản di quyết nguyệt, Tiên sanh như đạt” , (Đại nhã , Sanh dân ) Mang thai đủ tháng (chín tháng mười ngày), Sinh lần đầu (dễ dàng) như sinh dê con.
10. (Danh) Họ “Đạt”.
Từ điển Thiều Chửu
① Suốt. Như tứ thông bát đạt thông cả bốn mặt suốt cả tám phía. Phàm từ chỗ này tới chỗ kia mà được thông suốt không ngăn trở gì đều gọi là đạt. Như trực đạt thẳng suốt.
② Hiển đạt. Như đạt quan quý nhân quan sang người quý.
③ Suốt lẽ, người thông hiểu lí sự gọi là người đạt, người không câu nệ tục đời cũng gọi là đạt.
④ Tiến đạt lên.
⑤ Đều.
⑥ Nên.
⑦ Đến.
⑧ Con dê con.
⑨ Họ Ðạt.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thông, suốt, đến: Ở đây, tàu hoả thông suốt khắp nơi; Đến thẳng;
② Đạt, đạt tới, làm tròn, thành, nên: Năng suất lương thực đạt nghìn cân; Đã đạt tới mục đích; Đạt thành;
③ Hiểu rõ, thấu đạt, thông đạt: Hiểu rõ lí lẽ; Thấu lẽ quyền biến;
④ Diễn đạt, chuyển đạt, nói lên, phổ biến: Lời không diễn đạt hết ý; Phổ biến; Đã chuyển đạt lên cấp trên;
⑤ (cũ) Hiển đạt.【】đạt quan [dáguan] Quan lại hiển đạt;
⑥ [Dá] (Họ) Đạt.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Con đường lớn — Thông hiểu — Rõ ràng — Tới, đến — Đưa lên. Dẫn tới — Thành việc, Thành công — Thông suốt, không bị ngăn cản — Khắp nơi.
Từ ghép
ba cách đạt • bất đạt • biểu đạt • chuyển đạt • diễn đạt • đáo đạt • đạo đạt • đạt đáo • đạt đạo • đạt đức • đạt lại • đạt lai lạt ma • đạt lan tát lạp • đạt ngôn • đạt nhân • đạt quan • đạt sĩ • đạt thành • đạt tôn • để đạt • đề đạt • điêu đạt • hiển đạt • khoáng đạt • khoát đạt • lựu đạt • phát đạt • phát đạt • phật la lý đạt • phóng đạt • tam đạt đức • tam đạt đức • tảo đạt • tát đạt mỗ • tát đạt mỗ hầu tái nhân • tống đạt • truyền đạt • vãn đạtPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書