Kanji Version 13
logo

  

  

道 đạo  →Tra cách viết của 道 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: ⻌ (3 nét) - Cách đọc: ドウ、(トウ)、みち
Ý nghĩa:
con đường, đạo, road

đáo, đạo [Chinese font]   →Tra cách viết của 道 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 辵
Ý nghĩa:
đáo
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Đường, dòng. ◎Như: “thiết đạo” đường sắt, “hà đạo” dòng sông. ◇Luận Ngữ : “Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn” , (Thái Bá ) Kẻ sĩ không thể không (có chí) rộng lớn và cương nghị, (là vì) nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa.
2. (Danh) Cái lẽ nhất định ai cũng phải noi theo. ◇Trung Dung : “Đạo dã giả, bất khả tu du li dã” , (Đại Học ) Đạo là cái không thể lìa trong khoảnh khắc.
3. (Danh) Phương pháp, phương hướng, cách. ◎Như: “chí đồng đạo hợp” chung một chí hướng, “dưỡng sinh chi đạo” đạo (phương pháp) dưỡng sinh.
4. (Danh) Chân lí. ◇Luận Ngữ : “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ” , (Lí nhân ) Sáng nghe được đạo lí, tối chết cũng được (không ân hận).
5. (Danh) Tư tưởng, học thuyết. ◇Luận Ngữ : “Ngô đạo nhất dĩ quán chi” (Lí nhân ) Đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt cả.
6. (Danh) Nghề, kĩ xảo. ◇Luận Ngữ : “Tuy tiểu đạo, tất hữu khả quan giả yên. Trí viễn khủng nê, thị dĩ quân tử bất vi dã” , . , (Tử Trương ) Tuy là nghề nhỏ, cũng đáng xem xét. Nhưng nếu đi sâu vào đó thì e hóa ra câu nệ, cho nên người quân tử không làm.
7. (Danh) Tôn giáo. ◎Như: “truyền đạo” truyền giáo.
8. (Danh) Chỉ đạo giáo, tôn giáo thờ ông Lão Tử làm tiên sư.
9. (Danh) Đạo sĩ (nói tắt). ◎Như: “nhất tăng nhất đạo” một nhà sư một đạo sĩ.
10. (Danh) Đạo, một tên riêng để chia khu vực trong nước, nhà Đường chia thiên hạ làm mười đạo, cũng như bây giờ chia ra từng tỉnh vậy.
11. (Danh) Lượng từ đơn vị: (1) Tia, dòng (những cái gì hình dài như một đường). ◎Như: “nhất đạo hà” một con sông, “vạn đạo kim quang” muôn ngàn tia sáng. (2) Lớp, tuyến (lối ra vào, cổng, tường). ◎Như: “lưỡng đạo môn” hai lớp cửa, “đa đạo quan tạp” nhiều từng lớp quan ải. (3) Điều, mục (mệnh lệnh, đạo luật). ◎Như: “thập đạo đề mục” mười điều đề mục, “hạ nhất đạo mệnh lệnh” ban xuống một (điều) mệnh lênh. (4) Lần, lượt. ◎Như: “lưỡng đạo du tất” ba nước sơn, “tỉnh nhất đạo thủ tục” giảm bớt một lần thủ tục .
12. (Danh) Họ “Đạo”.
13. (Động) Nói, bàn. ◎Như: “năng thuyết hội đạo” biết ăn biết nói (khéo ăn nói). ◇Hiếu Kinh : “Phi tiên vương chi pháp ngôn, bất cảm đạo” , (Khanh đại phu ) Không phải là lời khuôn phép của các tiên vương thì chẳng dám nói.
14. (Động) Hướng dẫn. § Cũng như “đạo” . ◇Luận Ngữ : “Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách” , , (Vi chánh ) Dẫn dắt dân (thì) dùng đạo đức, đặt dân vào khuôn phép (thì) dùng lễ, để dân biết hổ thẹn mà theo đường phải.
15. (Động) Tưởng rằng, ngỡ, cho rằng. ◎Như: “ngã đạo thị thùy ni, nguyên lai thị nhĩ lai liễu” , tôi tưởng là ai, hóa ra là anh đến. ◇Hồng Lâu Mộng : “Chúng nhân đô kiến tha hốt tiếu hốt bi, dã bất giải thị hà ý, chỉ đạo thị tha đích cựu bệnh” , , (Đệ nhất nhất lục hồi) Mọi người thấy (Bảo Ngọc) khi vui khi buồn, cũng không hiểu vì sao, chỉ cho đó là bệnh cũ.
16. (Giới) Từ, do, theo. ◇Sử Kí : “Thái úy Chu Bột đạo Thái Nguyên nhập, định Đại địa” , (Cao Tổ bổn kỉ ) Thái úy Chu Bột từ Thái Nguyên vào, bình định đất Đại.
Từ điển Thiều Chửu
① Đường cái thẳng.
② Đạo lí, là một cái lẽ nhất định ai cũng phải noi đấy mà theo. Như nhân đạo chủ nghĩa cái chủ nghĩa về đạo người, vương đạo đạo lí của vương giả, bá đạo đạo lí của bá giả (nhân nghĩa giả), các nhà tôn giáo đem các lẽ hay trong tôn giáo mình nói cho người biết mà theo gọi là truyền đạo .
③ Ðạo nhãn thấy tỏ đạo mầu.
④ Ðạo tràng nơi tu đạo, nơi tu đắc đạo, nơi làm lễ cầu cúng.
⑤ Đạo giáo. Tôn giáo thờ ông Lão Tử làm tiên sư gọi là đạo giáo .
⑥ Đạo, một tên riêng để chia khu vực trong nước, nhà Đường chia thiên hạ làm mười đạo, cũng như bây giờ chia ra từng tỉnh vậy.
⑦ Chỉ dẫn, cùng nghĩa như chữ .
⑧ Một âm là đáo. Nói, nói rõ nguyên uỷ sự gì gọi là đáo. Như tòng thực đáo lai cứ thực kể ra. Nghe lời nói mà hiểu thấu hết gọi là tri đáo .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Nói rõ ra: Nói rõ ra sự thực;
② Xem [zhidao].

đạo
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đường, tia
2. đạo
3. nói
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Đường, dòng. ◎Như: “thiết đạo” đường sắt, “hà đạo” dòng sông. ◇Luận Ngữ : “Sĩ bất khả dĩ bất hoằng nghị, nhậm trọng nhi đạo viễn” , (Thái Bá ) Kẻ sĩ không thể không (có chí) rộng lớn và cương nghị, (là vì) nhiệm vụ thì nặng mà đường thì xa.
2. (Danh) Cái lẽ nhất định ai cũng phải noi theo. ◇Trung Dung : “Đạo dã giả, bất khả tu du li dã” , (Đại Học ) Đạo là cái không thể lìa trong khoảnh khắc.
3. (Danh) Phương pháp, phương hướng, cách. ◎Như: “chí đồng đạo hợp” chung một chí hướng, “dưỡng sinh chi đạo” đạo (phương pháp) dưỡng sinh.
4. (Danh) Chân lí. ◇Luận Ngữ : “Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ” , (Lí nhân ) Sáng nghe được đạo lí, tối chết cũng được (không ân hận).
5. (Danh) Tư tưởng, học thuyết. ◇Luận Ngữ : “Ngô đạo nhất dĩ quán chi” (Lí nhân ) Đạo của ta chỉ có một lẽ mà thông suốt cả.
6. (Danh) Nghề, kĩ xảo. ◇Luận Ngữ : “Tuy tiểu đạo, tất hữu khả quan giả yên. Trí viễn khủng nê, thị dĩ quân tử bất vi dã” , . , (Tử Trương ) Tuy là nghề nhỏ, cũng đáng xem xét. Nhưng nếu đi sâu vào đó thì e hóa ra câu nệ, cho nên người quân tử không làm.
7. (Danh) Tôn giáo. ◎Như: “truyền đạo” truyền giáo.
8. (Danh) Chỉ đạo giáo, tôn giáo thờ ông Lão Tử làm tiên sư.
9. (Danh) Đạo sĩ (nói tắt). ◎Như: “nhất tăng nhất đạo” một nhà sư một đạo sĩ.
10. (Danh) Đạo, một tên riêng để chia khu vực trong nước, nhà Đường chia thiên hạ làm mười đạo, cũng như bây giờ chia ra từng tỉnh vậy.
11. (Danh) Lượng từ đơn vị: (1) Tia, dòng (những cái gì hình dài như một đường). ◎Như: “nhất đạo hà” một con sông, “vạn đạo kim quang” muôn ngàn tia sáng. (2) Lớp, tuyến (lối ra vào, cổng, tường). ◎Như: “lưỡng đạo môn” hai lớp cửa, “đa đạo quan tạp” nhiều từng lớp quan ải. (3) Điều, mục (mệnh lệnh, đạo luật). ◎Như: “thập đạo đề mục” mười điều đề mục, “hạ nhất đạo mệnh lệnh” ban xuống một (điều) mệnh lênh. (4) Lần, lượt. ◎Như: “lưỡng đạo du tất” ba nước sơn, “tỉnh nhất đạo thủ tục” giảm bớt một lần thủ tục .
12. (Danh) Họ “Đạo”.
13. (Động) Nói, bàn. ◎Như: “năng thuyết hội đạo” biết ăn biết nói (khéo ăn nói). ◇Hiếu Kinh : “Phi tiên vương chi pháp ngôn, bất cảm đạo” , (Khanh đại phu ) Không phải là lời khuôn phép của các tiên vương thì chẳng dám nói.
14. (Động) Hướng dẫn. § Cũng như “đạo” . ◇Luận Ngữ : “Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách” , , (Vi chánh ) Dẫn dắt dân (thì) dùng đạo đức, đặt dân vào khuôn phép (thì) dùng lễ, để dân biết hổ thẹn mà theo đường phải.
15. (Động) Tưởng rằng, ngỡ, cho rằng. ◎Như: “ngã đạo thị thùy ni, nguyên lai thị nhĩ lai liễu” , tôi tưởng là ai, hóa ra là anh đến. ◇Hồng Lâu Mộng : “Chúng nhân đô kiến tha hốt tiếu hốt bi, dã bất giải thị hà ý, chỉ đạo thị tha đích cựu bệnh” , , (Đệ nhất nhất lục hồi) Mọi người thấy (Bảo Ngọc) khi vui khi buồn, cũng không hiểu vì sao, chỉ cho đó là bệnh cũ.
16. (Giới) Từ, do, theo. ◇Sử Kí : “Thái úy Chu Bột đạo Thái Nguyên nhập, định Đại địa” , (Cao Tổ bổn kỉ ) Thái úy Chu Bột từ Thái Nguyên vào, bình định đất Đại.
Từ điển Thiều Chửu
① Đường cái thẳng.
② Đạo lí, là một cái lẽ nhất định ai cũng phải noi đấy mà theo. Như nhân đạo chủ nghĩa cái chủ nghĩa về đạo người, vương đạo đạo lí của vương giả, bá đạo đạo lí của bá giả (nhân nghĩa giả), các nhà tôn giáo đem các lẽ hay trong tôn giáo mình nói cho người biết mà theo gọi là truyền đạo .
③ Ðạo nhãn thấy tỏ đạo mầu.
④ Ðạo tràng nơi tu đạo, nơi tu đắc đạo, nơi làm lễ cầu cúng.
⑤ Đạo giáo. Tôn giáo thờ ông Lão Tử làm tiên sư gọi là đạo giáo .
⑥ Đạo, một tên riêng để chia khu vực trong nước, nhà Đường chia thiên hạ làm mười đạo, cũng như bây giờ chia ra từng tỉnh vậy.
⑦ Chỉ dẫn, cùng nghĩa như chữ .
⑧ Một âm là đáo. Nói, nói rõ nguyên uỷ sự gì gọi là đáo. Như tòng thực đáo lai cứ thực kể ra. Nghe lời nói mà hiểu thấu hết gọi là tri đáo .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đường (đi), lối (đi), con đường: Đường xe lửa; Con đường này khó đi; Đường lớn;
② Đường (nước chảy): Đường sông; Đường cống; Sông Hoàng đổi dòng (đường);
③ Đạo, phương pháp, cách (làm), lối (làm): Chung một chí hướng; Cách nuôi dưỡng sức khỏe, đạo dưỡng sinh;
④ Lí lẽ, đạo đức, đạo lí: Có lí lẽ thì được nhiều người giúp (ủng hộ); Đạo nghĩa;
⑤ Đạo (tôn giáo, tín ngưỡng): Truyền đạo; Tôn sư trọng đạo;
⑥ Đạo giáo, đạo Lão: Đạo sĩ của đạo Lão;
⑦ Đạo (chỉ một số tổ chức mê tín): Đạo Nhất Quán;
⑧ Gạch, vạch, vệt: Vạch một vạch xiên;
⑨ (loại) 1. Con, dòng, tia (chỉ sông ngòi hoặc những vật gì hình dài): Một con sông, một dòng sông; Muôn ngàn tia sáng; 2. Cửa, bức (dùng vào nơi ra vào hoặc tường, vách): Qua cửa ải đầu tiên; Xây một bức tường quanh nhà; 3. Đạo, bài (chỉ mệnh lệnh, luật lệ hoặc bài, mục): Một đạo luật; Mười bài toán; 4. Lần, lượt, phen, đợt...: Đã sơn ba lần (lớp); Thay hai đợt nước;
⑩ Nói, ăn nói: Nói này nói nọ, lời ra tiếng vào; Khéo ăn khéo nói;
⑪ Tưởng, tưởng là, tưởng rằng: Tôi cứ tưởng ai bắn súng, dè đâu thằng bé bên cạnh đốt pháo;
⑫ Đạo (đơn vị hành chánh thời xưa, tương đương cấp tỉnh);
⑬ (văn) Chỉ dẫn, hướng dẫn (dùng như , bộ ).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đường đi — Lẽ phải mà ai cũng phải theo. Chỉ tôn giáo mình theo — Tên người, tức Nguyễn Đăng Đạo, sinh 1651, mất 1719, người xã Hoài âm huyện Tiên du tỉnh Bắc Ninh, Bắc phần Việt Nam, đậu trạng nguyên năm 1683, niên hiệu Chính hoà thứ 4 đời Lê Huy Tông, làm quan tới Binh bộ Thượng thư, được phong tước Bá, có đi sứ Trung Hoa năm 1697. Tác phẩm có Nguyễn Trạng nguyên phụng sứ tập.
Từ ghép
ác đạo • an bần lạc đạo • âm đạo • bá đạo • bạch đạo • báo đạo • bát chính đạo • bần đạo • bất đạo • bất đạo đức • bộ đạo • bổn đạo • các đạo • chánh đạo • chỉ đạo • chính đạo • cốc đạo • công đạo • cộng đồng áp đạo giới diện • cộng đồng áp đạo giới diện • cù đạo • dẫn đạo • dữ đạo • đả giao đạo • đại đạo • đàm đạo • đạn đạo • đạn đạo • đạo cô • đạo đạt • đạo đức • đạo gia • đạo giáo • đạo hạnh • đạo lí • đạo lộ • đạo mạo • đạo nghĩa • đạo nhân • đạo pháp • đạo sĩ • đạo sư • đạo tạ • đạo tâm • đạo vị • đạt đạo • đắc đạo • địa đạo • điểu đạo • đồng đạo • đông đạo • đông đạo chủ • đương đạo • gia đạo • giao đạo • hải đạo • hiếu đạo • hoàng đạo • hưng đạo đại vương • hướng đạo • khai đạo • khí đạo • khôn đạo • khổng đạo • lạc đạo tập • lục đạo • ma đạo • mẫu đạo • minh đạo • mộ đạo • nan đạo • ngoại đạo • ngộ đạo thi tập • ngũ đạo • ngự đạo • nhai đạo • nhân đạo • nhập đạo • nhất đạo yên • nho đạo • nhu đạo • niếu đạo 尿 • pháp đạo • phân đạo • phân đạo dương tiêu • phụ đạo • quái đạo • quan đạo • quản đạo • quân đạo • quỷ đạo • quỹ đạo • quỹ đạo • quỷ đạo • sài lang đương đạo • sàm đạo • sạn đạo • sạn đạo • tả đạo • tà đạo • tần đạo • thập đạo • thế đạo • thiên đạo • thuỷ đạo • thuỷ lục đạo tràng • tiện đạo 便 • tiên phong đạo cốt • tu đạo • vấn đạo • vĩ đạo • vô đạo • vương đạo • xích đạo • xiển đạo • yêu đạo • yếu đạoPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書