Kanji Version 13
logo

  

  

過 quá, qua  →Tra cách viết của 過 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: ⻌ (3 nét) - Cách đọc: カ、す-ぎる、す-ごす、あやま-つ、あやま-ち
Ý nghĩa:
vượt quá, trôi qua, go beyond

qua, quá [Chinese font]   →Tra cách viết của 過 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 辵
Ý nghĩa:
qua
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. qua, vượt
2. hơn, quá
3. đã từng
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Trải qua, sống qua. ◇Hàn Ác : “Liệu đắc tha hương quá giai tiết, Diệc ưng hoài bão ám thê nhiên” , (Hàn thực nhật trùng du lí thị viên đình hữu cảm ).
2. (Động) Quá, trên. ◎Như: “quá liễu thì gian” đã quá giờ, quá hạn rồi.
3. (Động) Sang, nhượng. ◎Như: “quá hộ” sang tên.
4. (Động) Đưa, chuyển. ◇Vương Kiến : “Thiên tử hạ liêm thân khảo thí, Cung nhân thủ lí quá trà thang” , (Cung từ , Chi thất).
5. (Động) Ăn với để giúp cho dễ nuốt xuống. ◇Kim Bình Mai : “Ngô Điển Ân hựu tiếp thủ châm nhất đại oản tửu lai liễu, hoảng đắc na Bá Tước liễu bất đích, nhượng đạo: Bất hảo liễu, ẩu xuất lai liễu, nã ta tiểu thái ngã quá quá tiện hảo” , , : , , 便 (Đệ ngũ tứ hồi).
6. (Động) Tẩy, rửa. ◇Hồng Lâu Mộng : “Nhiên hậu tài hướng trà dũng thượng thủ liễu trà oản, tiên dụng ôn thủy quá liễu, hướng noãn hồ trung đảo liễu bán oản trà, đệ cấp Bảo Ngọc cật liễu” , , , (Đệ ngũ nhất hồi).
7. (Động) Vượt, hơn. ◎Như: “quá độ” vượt hơn mức độ thường. ◇Sử Kí : “Khởi tham nhi hiếu sắc, nhiên dụng binh Tư Mã Nhương Tư bất năng quá dã” , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) (Ngô) Khởi (là con người) tham và hiếu sắc, nhưng cầm quân (thì đến) Tư Mã Nhương Tư cũng không hơn được.
8. (Động) Chết, khứ thế. ◎Như: “quá thế” qua đời. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : “Thuyết thị Lưu lão da tử tiếp liễu gia báo, lão thái thái quá liễu” , (Đệ ngũ hồi).
9. (Động) Bái phỏng, lại thăm. ◇Sử Kí : “Thần hữu khách tại thị đồ trung, nguyện uổng xa kị quá chi” , (Ngụy Công Tử liệt truyện ) Tôi có người khách làm nghề hàng thịt ở ngoài chợ, xin ngài hạ cố cho xe ghé thăm ông ta.
10. (Động) Qua lại, giao vãng. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : “Tam nhân tựu tượng nhất gia huynh đệ nhất bàn, cực thị quá đắc hảo, tương ước liễu đồng tại học trung nhất cá trai xá lí độc thư” , , (Quyển thập thất).
11. (Động) Bàn chuyện với nhau, giao đàm. ◇Lão Xá : “Tha hiểu đắc, giả nhược tha hòa tổ phụ quá nhất cú thoại, tha tiện tái dã mại bất khai bộ” , , 便 (Tứ thế đồng đường , Tứ lục ).
12. (Động) Đi tới, đạt tới. ◇Hàn Dũ : “Yển Thành từ bãi quá Tương Thành, Toánh thủy Tung San quát nhãn minh” , (Quá Tương Thành ).
13. (Động) Mất đi, thất khứ. ◇Quốc ngữ : “Phù thiên địa chi khí, bất thất kì tự; nhược quá kì tự, dân loạn chi dã” , ; , (Chu ngữ thượng ).
14. (Động) Lây sang, truyền nhiễm. ◇Hồng Lâu Mộng : “Lão ma ma môn dĩ kinh thuyết quá, bất khiếu tha tại giá ốc lí, phạ quá liễu bệnh khí” , , (Đệ ngũ nhị hồi).
15. (Động) Chịu đựng, nhẫn thụ. ◎Như: “nan quá” khó chịu đựng được.
16. (Danh) Lỗi, việc làm trái lẽ. ◎Như: “cải quá” sửa lỗi, “văn quá” có lỗi lại còn nói che lấp đi mà cãi rằng phải, “tri quá năng cải” biết lỗi thì có thể sửa.
17. (Danh) Lượng từ: lần. ◎Như: “tẩy liễu hảo kỉ quá liễu” giặt mấy lần rồi.
18. (Danh) Họ “Quá”.
19. (Trợ) Dùng sau động từ: đã, rồi, từng. ◎Như: “khán quá” xem rồi, “thính quá” nghe rồi, “cật quá vãn xan” ăn bữa chiều rồi.
20. (Trợ) Đi đôi với “lai” , “khứ” : biểu thị xu hướng, thúc giục. ◎Như: “tẩu quá lai” chạy đi, “khiêu quá khứ” nhảy đi.
21. (Phó) Đã qua. ◎Như: “quá khứ” đã qua.
22. (Phó) Nhiều quá, lậm. ◎Như: “quá tưởng” quá khen. ◇Hồng Lâu Mộng : “Giá thị lão thái thái quá khiêm liễu” (Đệ ngũ thập lục hồi) Đó là Lão thái thái quá khiêm nhường thôi.
23. (Phó) Hết sức, vô cùng, cực. ◇Tấn Thư : “Viên trung mao tích hạ đắc nhất bạch ngư, chất trạng thù thường, dĩ tác trả, quá mĩ, cố dĩ tương hiến” , , , , (Trương Hoa truyện ).
24. Một âm là “qua”.
25. (Động) Qua, đi qua. ◎Như: “qua hà” qua sông. ◇Mạnh Tử : “(Đại Vũ trị thủy) tam qua môn bất nhập” () (Đằng Văn Công thượng ) (Vua Đại Vũ lo trị thủy cho dân) ba lần đi qua nhà mình mà không vào.
Từ điển Thiều Chửu
① Vượt. Hơn. Như quá độ quá cái độ thường.
② Lỗi, làm việc trái lẽ gọi là quá. Như cải quá đổi lỗi. Văn quá có lỗi lại còn nói che lấp đi mà cãi rằng phải.
③ Đã qua. Như quá khứ sự đã qua, đời đã qua.
④ Trách.
⑤ Một âm là qua. Từng qua. Như qua môn bất nhập từng đi qua cửa mà không vào.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tên một nước chư hầu đời nhà Hạ, thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay — Một âm là Quá. Xem Quá.
Từ ghép
quá quan

quá
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. qua, vượt
2. hơn, quá
3. đã từng
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Trải qua, sống qua. ◇Hàn Ác : “Liệu đắc tha hương quá giai tiết, Diệc ưng hoài bão ám thê nhiên” , (Hàn thực nhật trùng du lí thị viên đình hữu cảm ).
2. (Động) Quá, trên. ◎Như: “quá liễu thì gian” đã quá giờ, quá hạn rồi.
3. (Động) Sang, nhượng. ◎Như: “quá hộ” sang tên.
4. (Động) Đưa, chuyển. ◇Vương Kiến : “Thiên tử hạ liêm thân khảo thí, Cung nhân thủ lí quá trà thang” , (Cung từ , Chi thất).
5. (Động) Ăn với để giúp cho dễ nuốt xuống. ◇Kim Bình Mai : “Ngô Điển Ân hựu tiếp thủ châm nhất đại oản tửu lai liễu, hoảng đắc na Bá Tước liễu bất đích, nhượng đạo: Bất hảo liễu, ẩu xuất lai liễu, nã ta tiểu thái ngã quá quá tiện hảo” , , : , , 便 (Đệ ngũ tứ hồi).
6. (Động) Tẩy, rửa. ◇Hồng Lâu Mộng : “Nhiên hậu tài hướng trà dũng thượng thủ liễu trà oản, tiên dụng ôn thủy quá liễu, hướng noãn hồ trung đảo liễu bán oản trà, đệ cấp Bảo Ngọc cật liễu” , , , (Đệ ngũ nhất hồi).
7. (Động) Vượt, hơn. ◎Như: “quá độ” vượt hơn mức độ thường. ◇Sử Kí : “Khởi tham nhi hiếu sắc, nhiên dụng binh Tư Mã Nhương Tư bất năng quá dã” , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) (Ngô) Khởi (là con người) tham và hiếu sắc, nhưng cầm quân (thì đến) Tư Mã Nhương Tư cũng không hơn được.
8. (Động) Chết, khứ thế. ◎Như: “quá thế” qua đời. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : “Thuyết thị Lưu lão da tử tiếp liễu gia báo, lão thái thái quá liễu” , (Đệ ngũ hồi).
9. (Động) Bái phỏng, lại thăm. ◇Sử Kí : “Thần hữu khách tại thị đồ trung, nguyện uổng xa kị quá chi” , (Ngụy Công Tử liệt truyện ) Tôi có người khách làm nghề hàng thịt ở ngoài chợ, xin ngài hạ cố cho xe ghé thăm ông ta.
10. (Động) Qua lại, giao vãng. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : “Tam nhân tựu tượng nhất gia huynh đệ nhất bàn, cực thị quá đắc hảo, tương ước liễu đồng tại học trung nhất cá trai xá lí độc thư” , , (Quyển thập thất).
11. (Động) Bàn chuyện với nhau, giao đàm. ◇Lão Xá : “Tha hiểu đắc, giả nhược tha hòa tổ phụ quá nhất cú thoại, tha tiện tái dã mại bất khai bộ” , , 便 (Tứ thế đồng đường , Tứ lục ).
12. (Động) Đi tới, đạt tới. ◇Hàn Dũ : “Yển Thành từ bãi quá Tương Thành, Toánh thủy Tung San quát nhãn minh” , (Quá Tương Thành ).
13. (Động) Mất đi, thất khứ. ◇Quốc ngữ : “Phù thiên địa chi khí, bất thất kì tự; nhược quá kì tự, dân loạn chi dã” , ; , (Chu ngữ thượng ).
14. (Động) Lây sang, truyền nhiễm. ◇Hồng Lâu Mộng : “Lão ma ma môn dĩ kinh thuyết quá, bất khiếu tha tại giá ốc lí, phạ quá liễu bệnh khí” , , (Đệ ngũ nhị hồi).
15. (Động) Chịu đựng, nhẫn thụ. ◎Như: “nan quá” khó chịu đựng được.
16. (Danh) Lỗi, việc làm trái lẽ. ◎Như: “cải quá” sửa lỗi, “văn quá” có lỗi lại còn nói che lấp đi mà cãi rằng phải, “tri quá năng cải” biết lỗi thì có thể sửa.
17. (Danh) Lượng từ: lần. ◎Như: “tẩy liễu hảo kỉ quá liễu” giặt mấy lần rồi.
18. (Danh) Họ “Quá”.
19. (Trợ) Dùng sau động từ: đã, rồi, từng. ◎Như: “khán quá” xem rồi, “thính quá” nghe rồi, “cật quá vãn xan” ăn bữa chiều rồi.
20. (Trợ) Đi đôi với “lai” , “khứ” : biểu thị xu hướng, thúc giục. ◎Như: “tẩu quá lai” chạy đi, “khiêu quá khứ” nhảy đi.
21. (Phó) Đã qua. ◎Như: “quá khứ” đã qua.
22. (Phó) Nhiều quá, lậm. ◎Như: “quá tưởng” quá khen. ◇Hồng Lâu Mộng : “Giá thị lão thái thái quá khiêm liễu” (Đệ ngũ thập lục hồi) Đó là Lão thái thái quá khiêm nhường thôi.
23. (Phó) Hết sức, vô cùng, cực. ◇Tấn Thư : “Viên trung mao tích hạ đắc nhất bạch ngư, chất trạng thù thường, dĩ tác trả, quá mĩ, cố dĩ tương hiến” , , , , (Trương Hoa truyện ).
24. Một âm là “qua”.
25. (Động) Qua, đi qua. ◎Như: “qua hà” qua sông. ◇Mạnh Tử : “(Đại Vũ trị thủy) tam qua môn bất nhập” () (Đằng Văn Công thượng ) (Vua Đại Vũ lo trị thủy cho dân) ba lần đi qua nhà mình mà không vào.
Từ điển Thiều Chửu
① Vượt. Hơn. Như quá độ quá cái độ thường.
② Lỗi, làm việc trái lẽ gọi là quá. Như cải quá đổi lỗi. Văn quá có lỗi lại còn nói che lấp đi mà cãi rằng phải.
③ Đã qua. Như quá khứ sự đã qua, đời đã qua.
④ Trách.
⑤ Một âm là qua. Từng qua. Như qua môn bất nhập từng đi qua cửa mà không vào.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Qua, đi qua, chảy qua: Ba lần đi qua nhà mình mà không vào; Qua cầu;
② Trải qua, kinh qua, đã qua, từng, qua, sang, chuyển: Sang tên; Chuyển từ tay trái sang tay phải;
③ Quá, vượt quá, trên: Đã quá giờ, hết giờ rồi, quá hạn rồi; Trên ba trăm cân. 【】quá phần [guòfèn] Quá, quá đáng: Quá sốt sắng; Đòi hỏi quá đáng; 【】 quá vu [guòyú] Quá ư, quá lắm: Kế hoạch này quá bảo thủ;
④ Lỗi: Ghi lỗi; Nói cho biết lỗi thì mừng;
⑤ Lần: Giặt mấy lần rồi;
⑥ Đã, rồi, từng: Đọc rồi; Năm ngoái đã đến qua Bắc Kinh; Từng bị lừa; Từng bị thiệt;
⑦ Lây;
⑧ Đi thăm, viếng thăm;
⑨ Chết;
⑩ Đạt đến, đạt tới. Xem [guo].
Từ điển Trần Văn Chánh
① Quá, thái quá: Quá lắm, quá mức, quá quắt;
② [Guo] (Họ) Quá. Xem [guò].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Qua đi. Đã qua. Xem Quá vãng — Vượt qua. Vượt hơn mức bình thường. Đoạn trường tân thanh có câu: » Tin tôi nên quá nghe lời, đem thân bách chiến làm tôi triều đình « — Lỗi lầm. Tục ngữ có câu: » Đa ngôn đa quá « ( nói nhiều thì gặp nhiều lỗi ).
Từ ghép
bạch câu quá khích • bất quá • bổ quá • cải quá • cầu quá ư cung • cố bất quá lai • cố đắc quá lai • hoành quá • hối quá • kinh quá • loạn hống bất quá lai • lược quá • mang bất quá lai • quá bán • quá bộ • quá bội • quá cố • quá dự • quá đáng • quá đầu • quá độ • quá độ • quá giang • quá hạn • quá hoạt • quá kế • quá kế • quá khách • quá khắc • quá khích • quá khứ • quá kì • quá kiều • quá lự • quá lượng • quá môn • quá mục • quá nệ • quá niên • quá phạm • quá phận • quá phòng • quá phòng tử • quá quan • quá sơn pháo • quá thặng • quá thất • quá thế • quá thủ • quá trình • quá tưởng • quá ư • quá vãng • quá vấn • quá xưng • quá ý bất khứ • siêu quá • sự quá • sự quá cảnh thiên • tạ quá • thái quá • thắng quá • thuyết đắc quá khứ • tri quá • xá quáPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書