Kanji Version 13
logo

  

  

身 thân  →Tra cách viết của 身 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 7 nét - Bộ thủ: 身 (7 nét) - Cách đọc: シン、み
Ý nghĩa:
thân thể, body

quyên, thân [Chinese font]   →Tra cách viết của 身 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 7 nét - Bộ thủ: 身
Ý nghĩa:
quyên
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Mình người. ◎Như: “tùy thân huề đái” mang theo bên mình, “thân trường thất xích” thân cao bảy thước (thành nhân, thành niên).
2. (Danh) Bộ phận chủ yếu hoặc trung tâm của vật thể. ◎Như: “xa thân” thân xe, “thuyền thân” thân thuyền, “thụ thân” thân cây, “hà thân” lòng sông.
3. (Danh) Mạng sống, sinh mệnh. ◎Như: “xả thân cứu nhân” bỏ mạng cứu người.
4. (Danh) Tự kỉ, chính mình. ◇Luận Ngữ : “Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?” : : ? ? ? (Học nhi ) Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
5. (Danh) Phẩm cách, đạo đức. ◎Như: “tu thân tề gia” tu sửa phẩm hạnh, yên trị gia đình.
6. (Danh) Địa vị, thân phận. ◎Như: “xuất thân hàn vi” nguồn gốc thân phận nghèo khó.
7. (Danh) Đàn bà có mang gọi là “hữu thân” . § Cũng nói là “hữu thần” .
8. (Danh) Đời, kiếp. ◎Như: “tiền thân” đời trước, kiếp trước.
9. (Danh) Lượng từ: số tượng Phật. ◎Như: “giáp đạo lưỡng bàng hữu bồ tát ngũ bách thân” sát theo hai bên đường có năm trăm bức tượng Bồ-tát.
10. (Phó) Tự mình. ◇Sử Kí : “Ngô khởi binh chí kim bát tuế hĩ, thân thất thập dư chiến” , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Ta từ khi dấy binh đến nay đã tám năm, đích thân trải qua hơn bảy mươi trận.
11. (Đại) Tôi, ta. § Cũng như “ngã” . Người đời Ngụy, Tấn thường tự xưng là “thân”. ◇Tam quốc chí : “Thân thị Trương Ích Đức dã, khả lai cộng quyết tử” , (Trương Phi truyện ) Ta là Trương Ích Đức, có thể cùng quyết tử.
12. Một âm là “quyên”. (Danh) § Xem “Quyên Độc” .
Từ điển Thiều Chửu
① Mình, từ cổ đến bẹn gọi là thân.
② Thân này, ta. Như trí thân thanh vân thân này hẳn làm cho đến ngôi cao.
③ Có mang, đàn bà chửa gọi là hữu thân .
④ Cái thể đựng chứa. Như hà thân lòng sông, thuyền thân thân thuyền, v.v.
⑤ Ðời. Như tiền thân đời trước.
⑥ Tuổi.
⑦ Gốc cây. Một âm là quyên. Quyên Ðộc tên một nước ngày xưa, tức là nước Thiên Trúc và là nước Ấn Ðộ bây giờ.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Xem Quyên độc — Một âm khác là Thân. Xem Thân.
Từ ghép
quyên độc • quyên thân

thân
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
thân thể
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Mình người. ◎Như: “tùy thân huề đái” mang theo bên mình, “thân trường thất xích” thân cao bảy thước (thành nhân, thành niên).
2. (Danh) Bộ phận chủ yếu hoặc trung tâm của vật thể. ◎Như: “xa thân” thân xe, “thuyền thân” thân thuyền, “thụ thân” thân cây, “hà thân” lòng sông.
3. (Danh) Mạng sống, sinh mệnh. ◎Như: “xả thân cứu nhân” bỏ mạng cứu người.
4. (Danh) Tự kỉ, chính mình. ◇Luận Ngữ : “Tăng Tử viết: Ngô nhật tam tỉnh ngô thân: vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?” : : ? ? ? (Học nhi ) Mỗi ngày tôi tự xét ba việc: Làm việc gì cho ai, có hết lòng không? Giao thiệp với bạn bè, có thành tín không? Thầy dạy cho điều gì, có học tập đủ không?
5. (Danh) Phẩm cách, đạo đức. ◎Như: “tu thân tề gia” tu sửa phẩm hạnh, yên trị gia đình.
6. (Danh) Địa vị, thân phận. ◎Như: “xuất thân hàn vi” nguồn gốc thân phận nghèo khó.
7. (Danh) Đàn bà có mang gọi là “hữu thân” . § Cũng nói là “hữu thần” .
8. (Danh) Đời, kiếp. ◎Như: “tiền thân” đời trước, kiếp trước.
9. (Danh) Lượng từ: số tượng Phật. ◎Như: “giáp đạo lưỡng bàng hữu bồ tát ngũ bách thân” sát theo hai bên đường có năm trăm bức tượng Bồ-tát.
10. (Phó) Tự mình. ◇Sử Kí : “Ngô khởi binh chí kim bát tuế hĩ, thân thất thập dư chiến” , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Ta từ khi dấy binh đến nay đã tám năm, đích thân trải qua hơn bảy mươi trận.
11. (Đại) Tôi, ta. § Cũng như “ngã” . Người đời Ngụy, Tấn thường tự xưng là “thân”. ◇Tam quốc chí : “Thân thị Trương Ích Đức dã, khả lai cộng quyết tử” , (Trương Phi truyện ) Ta là Trương Ích Đức, có thể cùng quyết tử.
12. Một âm là “quyên”. (Danh) § Xem “Quyên Độc” .
Từ điển Thiều Chửu
① Mình, từ cổ đến bẹn gọi là thân.
② Thân này, ta. Như trí thân thanh vân thân này hẳn làm cho đến ngôi cao.
③ Có mang, đàn bà chửa gọi là hữu thân .
④ Cái thể đựng chứa. Như hà thân lòng sông, thuyền thân thân thuyền, v.v.
⑤ Ðời. Như tiền thân đời trước.
⑥ Tuổi.
⑦ Gốc cây. Một âm là quyên. Quyên Ðộc tên một nước ngày xưa, tức là nước Thiên Trúc và là nước Ấn Ðộ bây giờ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Người, mình mẩy, thân, thân thể, tính mạng: Toàn thân, cả người; Xả thân cứu người; Thân cây; Thân thuyền; Lòng sông;
② Bản thân, đích thân, tự mình: Lấy bản thân mình làm gương (cho người khác); Bọn cướp yêu (bản) thân mình, không yêu những người khác (Mặc tử); Dấn mình đến chỗ đó; Tôi khởi binh đến nay đã tám năm, đích thân đánh hơn bảy mươi trận rồi (Sử kí); Vua Tần tự mình (đích thân) đi hỏi người đó (Chiến quốc sách);
③ Thân phận, địa vị: Thân bại danh liệt;
④ Phẩm hạnh, đạo đức: Đọc sách để tu sửa phẩm hạnh mình (Trịnh Ngọc: Canh độc đường kí); Lập thân xử thế (lập đức để ở đời); Ta mỗi ngày xét lại thân ta ba lần (Luận ngữ);
⑤ Thai nhi: Đã có mang;
⑥ (loại) Bộ: Tôi đã may một bộ quần áo mới;
⑦ (văn) Đời (một đời theo thuyết luân hồi của nhà Phật): Đời trước;
⑧ (văn) Thể nghiệm (bằng bản thân);
⑨ (văn) Tôi (đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất): Tôi là Trương Dực Đức (Tam quốc chí);
⑩ [Shen] (Họ) Thân.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Mình người. Td: Thân thể — Phần chính của vật. Td: Thân cây, Thân áo — Chỉ con người. Đoạn trường tân thanh : » Đã mang lấy nghiệp vào thân « — Tên một bộ chữ Hán, tức bộ Thân.
Từ ghép
an thân • ảo thân • ẩn thân • bạch thân • bản thân • bán thân bất toại • bạt thân • bất hoại thân • bình thân • chân thân • chích thân • chung thân • cô thân • cô thân chích ảnh • dẫn thân • diệp thân • dung thân • dưỡng thân • đích thân • độ thân • độc thân • đơn thân • hạ bán thân • hậu thân • hiến thân • hiện thân • hoá thân • hoại thân • hộ thân • hồn thân • huyễn thân • khả thân • khiết thân • khổ thân • khuất thân • kiện thân • kim thân • lập thân • loã thân • mại thân • mãn thân 滿 • miễn thân • ngũ đoản thân tài • nhất thân • nhuận thân • phá thân • pháp thân • phấn cốt toái thân • phân thân • phi thân • quyên thân • sao thân • sát thân • sát thân thành nhân • sắc thân • tam thân • tàng thân • táo thân • thành thân • thân danh • thân giá • thân phận • thân tài • thân thế • thân thể • thân thể • thất thân • thiết thân • thoát thân • thủ thân • thượng bán thân • thượng thân • tiền thân • tiến thân • toàn thân • trắc thân • trì thân • trí thân • trí thân • tu thân • tuỳ thân • văn thân • vấn thân • xả thân • xả thân • xích thân • xuất thânPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書