Kanji Version 13
logo

  

  

見 kiến  →Tra cách viết của 見 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 7 nét - Bộ thủ: 見 (7 nét) - Cách đọc: ケン、み-る、み-える、み-せる
Ý nghĩa:
nhìn, see

hiện, kiến [Chinese font]   →Tra cách viết của 見 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 7 nét - Bộ thủ: 見
Ý nghĩa:
hiện
phồn thể

Từ điển phổ thông
tỏ rõ, hiện ra
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Thấy, trông thấy. ◎Như: “hiển nhi dị kiến” rõ ràng dễ thấy, “tương kiến hận vãn” tiếc rằng biết nhau quá muộn. ◇Lí Bạch : “Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, Bôn lưu đáo hải bất phục hồi” , (Tương tiến tửu ) Bạn không thấy sao, nước sông Hoàng Hà từ trời cao chảy xuống, Chạy ra đến bể không trở lại.
2. (Động) Bái phỏng, xin gặp (có ý kính trọng). ◎Như: “yết kiến” , “bái kiến” .
3. (Động) Gặp gỡ, hội ngộ, tiếp đãi. ◇Sử Kí : “Tần vương tọa Chương Đài, kiến Tương Như” , (Liêm Pha Lạn Tương Như truyện ) Vua Tần ngự ở (hành cung) Chương Đài tiếp kiến Tương Như.
4. (Động) Xem. ◎Như: “kiến thượng” xem trên.
5. (Động) Gặp phải, đụng, chạm. ◎Như: “kiến thủy tức dong” gặp phải nước liền tan.
6. (Động) Bị, được (thể bị động). ◎Như: “kiến nghi” bị ngờ, “kiến hại” bị hại. ◇Sử Kí : “Tín nhi kiến nghi, trung nhi bị báng” , (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện ) Chân tín mà bị ngờ vực, trung mà bị gièm pha. ◇Pháp Hoa Kinh : “Tâm hoan hỉ sung mãn, Như cam lộ kiến quán” 滿, (Thụ học vô học nhân kí phẩm đệ cửu ) Trong lòng tràn ngập vui mừng, Như được rưới nước cam lộ.
7. (Danh) Chỗ hiểu tới, điều hiểu thấy. ◎Như: “thiển kiến” sự hiểu biết nông cạn, “thiên kiến” ý kiến thiện lệch, “viễn kiến” cái thấy xa rộng.
8. (Danh) Họ “Kiến”.
9. (Phó) Có chiều hướng, có xu hướng. ◎Như: “nhật kiến hảo chuyển” từ từ biến chuyển tốt đẹp hơn, “nhật kiến hưng vượng” mỗi ngày dần dà hưng vượng hơn lên.
10. (Phó) Đặt trước động từ, biểu thị chủ thể là đối tượng của hành động. ◎Như: “thỉnh vật kiến tiếu” xin đừng cười tôi, “thỉnh đa kiến lượng” xin thể tình cho tôi. ◇Sưu thần hậu kí : “Dĩ thử cẩu kiến dữ, tiện đương tương xuất” , 便 (Quyển cửu) Cho tôi con chó này, tôi sẽ cứu anh ra.
11. Một âm là “hiện”. (Động) Tỏ rõ, hiện ra. § Cũng như “hiện” . ◇Đỗ Phủ : “Ô hô! hà thì nhãn tiền đột ngột hiện thử ốc, Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc” ! , (Mao ốc vi thu phong Sở phá ca ) Ôi, bao giờ nhà ấy chợt xuất hiện ngay trước mắt, Riêng ta nhà nát, bị chết cóng, ta cũng mãn nguyện. ◇Luận Ngữ : “Thiên hạ hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn” , (Thái Bá ) Thiên hạ có đạo, thì ra làm quan, còn như thiên hạ vô đạo, thì ở ẩn.
12. (Động) Tiến cử, giới thiệu. ◇Tả truyện : “Tề Báo hiện Tống Lỗ ư Công Mạnh” (Chiêu Công nhị thập niên ) Tề Báo tiến cử Tống Lỗ lên Công Mạnh.
13. (Tính) Nay, bây giờ, hiện tại. ◇Mạnh Hán Khanh : “Hiện niên tam thập ngũ tuế” (Ma hợp la , Đệ tam chiết) Năm nay ba mươi lăm tuổi.
14. (Tính) Hiện có, sẵn có. ◇Sử Kí : “Sĩ tốt thực dụ thục, quân vô hiện lương” , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Sĩ tốt ăn ăn khoai, đậu, quân không có lương thực sẵn sàng.
15. (Danh) Cái trang sức ngoài quan tài (thời xưa).
Từ điển Thiều Chửu
① Thấy, mắt trông thấy.
② Ý biết, như kiến địa chỗ biết tới, kiến giải chỗ hiểu biết, v.v.
③ Yết kiến. Như tham kiến vào hầu.
④ Bị. Như kiến nghi bị ngờ, kiến hại bị hại, v.v.
⑤ Một âm là hiện. Tỏ rõ, hiện ra. Như thiên hạ hữu đạo tắc hiện thiên hạ có đạo thì ra làm quan mà làm vẻ vang ở đời.
⑥ Tiến cử.
⑦ Cái trang sức ngoài áo quan.
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) ① Tỏ rõ, hiện ra (dùng như , bộ ): Thiên hạ có đạo thì ra làm quan để được vẻ vang;
② Tiến cử;
③ Đồ trang sức ngoài quan tài.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Dùng như chữ Hiện — Một âm là Kiến. Xem Kiến.
Từ ghép
khả hiện

kiến
phồn thể

Từ điển phổ thông
gặp, thấy
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Thấy, trông thấy. ◎Như: “hiển nhi dị kiến” rõ ràng dễ thấy, “tương kiến hận vãn” tiếc rằng biết nhau quá muộn. ◇Lí Bạch : “Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, Bôn lưu đáo hải bất phục hồi” , (Tương tiến tửu ) Bạn không thấy sao, nước sông Hoàng Hà từ trời cao chảy xuống, Chạy ra đến bể không trở lại.
2. (Động) Bái phỏng, xin gặp (có ý kính trọng). ◎Như: “yết kiến” , “bái kiến” .
3. (Động) Gặp gỡ, hội ngộ, tiếp đãi. ◇Sử Kí : “Tần vương tọa Chương Đài, kiến Tương Như” , (Liêm Pha Lạn Tương Như truyện ) Vua Tần ngự ở (hành cung) Chương Đài tiếp kiến Tương Như.
4. (Động) Xem. ◎Như: “kiến thượng” xem trên.
5. (Động) Gặp phải, đụng, chạm. ◎Như: “kiến thủy tức dong” gặp phải nước liền tan.
6. (Động) Bị, được (thể bị động). ◎Như: “kiến nghi” bị ngờ, “kiến hại” bị hại. ◇Sử Kí : “Tín nhi kiến nghi, trung nhi bị báng” , (Khuất Nguyên Giả Sanh truyện ) Chân tín mà bị ngờ vực, trung mà bị gièm pha. ◇Pháp Hoa Kinh : “Tâm hoan hỉ sung mãn, Như cam lộ kiến quán” 滿, (Thụ học vô học nhân kí phẩm đệ cửu ) Trong lòng tràn ngập vui mừng, Như được rưới nước cam lộ.
7. (Danh) Chỗ hiểu tới, điều hiểu thấy. ◎Như: “thiển kiến” sự hiểu biết nông cạn, “thiên kiến” ý kiến thiện lệch, “viễn kiến” cái thấy xa rộng.
8. (Danh) Họ “Kiến”.
9. (Phó) Có chiều hướng, có xu hướng. ◎Như: “nhật kiến hảo chuyển” từ từ biến chuyển tốt đẹp hơn, “nhật kiến hưng vượng” mỗi ngày dần dà hưng vượng hơn lên.
10. (Phó) Đặt trước động từ, biểu thị chủ thể là đối tượng của hành động. ◎Như: “thỉnh vật kiến tiếu” xin đừng cười tôi, “thỉnh đa kiến lượng” xin thể tình cho tôi. ◇Sưu thần hậu kí : “Dĩ thử cẩu kiến dữ, tiện đương tương xuất” , 便 (Quyển cửu) Cho tôi con chó này, tôi sẽ cứu anh ra.
11. Một âm là “hiện”. (Động) Tỏ rõ, hiện ra. § Cũng như “hiện” . ◇Đỗ Phủ : “Ô hô! hà thì nhãn tiền đột ngột hiện thử ốc, Ngô lư độc phá thụ đống tử diệc túc” ! , (Mao ốc vi thu phong Sở phá ca ) Ôi, bao giờ nhà ấy chợt xuất hiện ngay trước mắt, Riêng ta nhà nát, bị chết cóng, ta cũng mãn nguyện. ◇Luận Ngữ : “Thiên hạ hữu đạo tắc hiện, vô đạo tắc ẩn” , (Thái Bá ) Thiên hạ có đạo, thì ra làm quan, còn như thiên hạ vô đạo, thì ở ẩn.
12. (Động) Tiến cử, giới thiệu. ◇Tả truyện : “Tề Báo hiện Tống Lỗ ư Công Mạnh” (Chiêu Công nhị thập niên ) Tề Báo tiến cử Tống Lỗ lên Công Mạnh.
13. (Tính) Nay, bây giờ, hiện tại. ◇Mạnh Hán Khanh : “Hiện niên tam thập ngũ tuế” (Ma hợp la , Đệ tam chiết) Năm nay ba mươi lăm tuổi.
14. (Tính) Hiện có, sẵn có. ◇Sử Kí : “Sĩ tốt thực dụ thục, quân vô hiện lương” , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Sĩ tốt ăn ăn khoai, đậu, quân không có lương thực sẵn sàng.
15. (Danh) Cái trang sức ngoài quan tài (thời xưa).
Từ điển Thiều Chửu
① Thấy, mắt trông thấy.
② Ý biết, như kiến địa chỗ biết tới, kiến giải chỗ hiểu biết, v.v.
③ Yết kiến. Như tham kiến vào hầu.
④ Bị. Như kiến nghi bị ngờ, kiến hại bị hại, v.v.
⑤ Một âm là hiện. Tỏ rõ, hiện ra. Như thiên hạ hữu đạo tắc hiện thiên hạ có đạo thì ra làm quan mà làm vẻ vang ở đời.
⑥ Tiến cử.
⑦ Cái trang sức ngoài áo quan.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thấy, trông thấy: Điều tai nghe mắt thấy;
② Xem: 125 Xem trang 125 tập V ;
③ Thăm: Anh ấy muốn đến thăm anh;
④ Gặp, tiếp, yết kiến: Tôi không muốn gặp anh ấy; Tiếp khách;
⑤ Ý kiến: Không được khư khư giữ ý kiến của mình;
⑥ (văn) Bị, được: Bị chê cười; Được khoan thứ;
⑦ (trợ): Trông thấy; Không nghe rõ;
⑧ (văn) Tôi (dùng như đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, ở vị trí của tân ngữ và đặt trước động từ): 便 Cho tôi con chó này, tôi sẽ cứu anh ra (Sưu thần hậu kí);
⑨ (văn) Hiện đang: Ông Võ liền viết thư trả lời: Đứa trẻ đang còn sống, chưa chết (Hán thư: Ngoại thích truyện);
⑩ [Jiàn] (Họ) Kiến. Xem , [xiàn].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thấy. Mắt nhìn thấy — Chỉ sự hiểu biết — Gặp gỡ, gặp mặt — Bị. Phải chịu — Một âm khác là Hiện — Một trong các bộ chữ Trung Hoa.
Từ ghép
bách văn bất như nhất kiến • bái kiến • bất kiến kinh truyện • bất kiến quan tài bất lạc lệ • bệ kiến • biên kiến • các chấp sở kiến • các trì kỉ kiến • chàng kiến • chấp kiến • chính kiến • chủng quyết chửu kiến • chứng kiến • chước kiến • dẫn kiến • dị kiến • dự kiến • dương trình kí kiến • định kiến • đoản kiến • hội kiến • huyệt kiến • kiến bối • kiến địa • kiến giải • kiến hiệu • kiến hiệu • kiến ngoại • kiến thức • kiến tiền • kiến tiểu • kiến tính • kiến xỉ • lậu kiến • mậu kiến • mộng kiến • mục kiến • ngoạ kiến • nhất kiến • nhất kiến như cố • phát kiến • quả kiến • quản kiến • sáng kiến • sở kiến • tái kiến • thành kiến • thiên kiến • thiển kiến • tiên kiến • tiếp kiến • tràng kiến • triệu kiến • triều kiến • tương kiến • ý kiến • yến kiến • yết kiếnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書