Kanji Version 13
logo

  

  

若 nhược  →Tra cách viết của 若 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 艹 (3 nét) - Cách đọc: ジャク、(ニャク)、わか-い、も-しくは
Ý nghĩa:
trẻ, young

nhược [Chinese font]   →Tra cách viết của 若 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 艸
Ý nghĩa:
nhã
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Tên một loài cỏ thơm. ◎Như: “bội lan nhược” đeo hoa lan cỏ nhược.
2. (Danh) Thần “Nhược”, thần bể. ◇Trang Tử : “Bắc hải Nhược viết: Tỉnh oa bất khả dĩ ngữ ư hải giả” : (Thu thủy ) Thần Nhược ở biển Bắc nói: Ếch giếng, không thể nói chuyện (với nó) về biển được.
3. (Danh) Họ “Nhược”.
4. (Động) Thuận theo. ◎Như: “vũ dương thời nhược” mưa nắng thuận thời tiết.
5. (Động) Đến, đạt đến. ◎Như: “bệnh vị nhược tử” bệnh chưa đến chết. ◇Luận Ngữ : “Khả dã! Vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã” , , (Học nhi ) Khá đấy! (Nhưng) chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà vẫn hiếu lễ.
6. (Động) Như là, giống như. ◎Như: “tương nhược” cùng giống, “bất nhược” chẳng bằng. ◇Hậu Hán Thư : “Lưu Cảnh Thăng chi tử nhược đồn khuyển nhĩ” Con của Lưu Cảnh Thăng giống như chó lợn vậy.
7. (Đại) Mày, ngươi. ◎Như: “nhược thuộc” lũ mày. ◇Trang Tử : “Nhiên tắc ngã dữ nhược dữ nhân câu bất năng tương tri dã” (Tề vật luận ) Vậy thì, ta cùng ngươi, cùng người đó, không thể biết được nhau.
8. (Đại) Như thế, ấy, đó. ◇Luận Ngữ : “Quân tử tai nhược nhân” (Công Dã Tràng ) Quân tử thay, con người đó! ◇Bạch Cư Dị : “Vọng hương tâm nhược khổ, Bất dụng sổ đăng lâu” , (Kiến Mẫn Quân ) Trông về quê nhà mà khổ tâm như thế, Thì mấy lần lên lầu cao có ích gì.
9. (Phó) Dường như, giống như. ◎Như: “hân hỉ nhược cuồng” vui mừng dường như phát điên.
10. (Phó) Bao nhiêu, đến đâu. ◎Như: “thí nhược đại tiểu” thử xem lớn nhỏ bao nhiêu.
11. (Trợ) Đặt sau tính từ hoặc phó từ: tự nhiên. ◎Như: “thần sắc tự nhược” thần sắc vẫn tự nhiên.
12. (Liên) Nếu, giả sử. ◎Như: “nhược sử như thử” 使 nếu khiến như thế.
13. (Liên) Hoặc, hoặc là. ◇Sử Kí : “Nguyện thủ Ngô vương nhược tướng quân đầu, dĩ báo phụ chi cừu” , (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Xin lấy đầu Ngô vương hoặc (đầu) một tướng quân (Ngô), để báo thù cha.
14. Lại một âm là “nhã”. ◎Như: “Bát-nhã” dịch âm chữ Phạn "prajñā", nghĩa là trí tuệ, trí tuệ thanh tịnh.
Từ điển Trần Văn Chánh
Xem [borâ].
Từ ghép
bát nhã • lan nhã

nhược
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. giống như
2. nếu
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Tên một loài cỏ thơm. ◎Như: “bội lan nhược” đeo hoa lan cỏ nhược.
2. (Danh) Thần “Nhược”, thần bể. ◇Trang Tử : “Bắc hải Nhược viết: Tỉnh oa bất khả dĩ ngữ ư hải giả” : (Thu thủy ) Thần Nhược ở biển Bắc nói: Ếch giếng, không thể nói chuyện (với nó) về biển được.
3. (Danh) Họ “Nhược”.
4. (Động) Thuận theo. ◎Như: “vũ dương thời nhược” mưa nắng thuận thời tiết.
5. (Động) Đến, đạt đến. ◎Như: “bệnh vị nhược tử” bệnh chưa đến chết. ◇Luận Ngữ : “Khả dã! Vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã” , , (Học nhi ) Khá đấy! (Nhưng) chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà vẫn hiếu lễ.
6. (Động) Như là, giống như. ◎Như: “tương nhược” cùng giống, “bất nhược” chẳng bằng. ◇Hậu Hán Thư : “Lưu Cảnh Thăng chi tử nhược đồn khuyển nhĩ” Con của Lưu Cảnh Thăng giống như chó lợn vậy.
7. (Đại) Mày, ngươi. ◎Như: “nhược thuộc” lũ mày. ◇Trang Tử : “Nhiên tắc ngã dữ nhược dữ nhân câu bất năng tương tri dã” (Tề vật luận ) Vậy thì, ta cùng ngươi, cùng người đó, không thể biết được nhau.
8. (Đại) Như thế, ấy, đó. ◇Luận Ngữ : “Quân tử tai nhược nhân” (Công Dã Tràng ) Quân tử thay, con người đó! ◇Bạch Cư Dị : “Vọng hương tâm nhược khổ, Bất dụng sổ đăng lâu” , (Kiến Mẫn Quân ) Trông về quê nhà mà khổ tâm như thế, Thì mấy lần lên lầu cao có ích gì.
9. (Phó) Dường như, giống như. ◎Như: “hân hỉ nhược cuồng” vui mừng dường như phát điên.
10. (Phó) Bao nhiêu, đến đâu. ◎Như: “thí nhược đại tiểu” thử xem lớn nhỏ bao nhiêu.
11. (Trợ) Đặt sau tính từ hoặc phó từ: tự nhiên. ◎Như: “thần sắc tự nhược” thần sắc vẫn tự nhiên.
12. (Liên) Nếu, giả sử. ◎Như: “nhược sử như thử” 使 nếu khiến như thế.
13. (Liên) Hoặc, hoặc là. ◇Sử Kí : “Nguyện thủ Ngô vương nhược tướng quân đầu, dĩ báo phụ chi cừu” , (Ngụy Kì Vũ An Hầu truyện ) Xin lấy đầu Ngô vương hoặc (đầu) một tướng quân (Ngô), để báo thù cha.
14. Lại một âm là “nhã”. ◎Như: “Bát-nhã” dịch âm chữ Phạn "prajñā", nghĩa là trí tuệ, trí tuệ thanh tịnh.
Từ điển Thiều Chửu
① Thuận. Như vũ dương thời nhược mưa nắng thuận thời tiết.
② Mày, ngươi. Như nhược thuộc lũ mày. Trang Tử : Nhiên tắc ngã dữ nhược dữ nhân câu bất năng tương tri dã (Tề vật luận ) Vậy thì, ta cùng ngươi, cùng người đó, không thể biết được nhau.
③ Như, tự nhiên, giống. Như thần sắc tự nhược thần sắc vẫn y như (tự nhiên), tương nhược cùng giống, bất nhược chẳng bằng.
④ Bằng, dùng làm ngữ từ, nói sự chưa quyết định. Như nhược sử như thử 使 bằng khiến như thế. Số đếm chưa nhất định là nhược can ngần ấy.
⑤ Kịp, hoặc.
⑥ Thuận.
⑦ Thần Nhược, thần bể.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lặt rau — Lựa chọn — Thuận theo — Nếu như — Hoặc là — Mày ( đại danh từ ngôi thứ hai, dùng với ý không kính trọng ).
Từ ghép
bàng nhược vô nhân • đại trí nhược ngu • nhược bối • nhược cá • nhược can • nhược khương • nhược thời • nhược thử • nhược vi • sảng nhược nhật tinh • thảng nhược • tự nhượcPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書