Kanji Version 13
logo

  

  

正 chính  →Tra cách viết của 正 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 止 (4 nét) - Cách đọc: セイ、ショウ、ただ-しい、ただ-す、まさ
Ý nghĩa:
đúng, correct

chánh, chính [Chinese font]   →Tra cách viết của 正 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 止
Ý nghĩa:
chinh
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Đúng, thích đáng, hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc. ◎Như: “chánh đạo” đạo phải, “chánh lộ” đường ngay, “chánh thức” khuôn phép chính đáng, “chánh lí” lẽ chính đáng.
2. (Tính) Phải (mặt). § Đối lại với “phản” . ◎Như: “chánh diện” mặt phải.
3. (Tính) Ở giữa. § Đối lại với “thiên” . ◎Như: “chánh tọa” chỗ ngồi chính giữa, “chánh sảnh” tòa ngồi chính giữa (đại sảnh đường), “chánh môn” cửa giữa (cửa chính).
4. (Tính) Đúng lúc. ◎Như: “tí chánh” đúng giờ tí, “ngọ chánh” đúng giờ ngọ.
5. (Tính) Ngay, thẳng. ◎Như: “công chánh” công bằng ngay thẳng, “chánh phái” đứng đắn, đoan chính.
6. (Tính) Thuần nhất, không pha tạp. ◎Như: “thuần chánh” thuần nguyên, “chánh hồng sắc” màu đỏ thuần.
7. (Tính) Gốc. § Đối lại với “phó” . ◎Như: “chánh bổn” bản chính, “chánh khan” bản khắc gốc.
8. (Tính) Trưởng, ở bậc trên. ◎Như: “chánh tổng” (có “phó tổng” phụ giúp), “chánh thất phẩm” (“tòng thất phẩm” kém phẩm chánh).
9. (Tính) Dương (vật lí học, số học). § Đối với “phụ” . ◎Như: “chánh điện” điện dương, “chánh số” số dương.
10. (Tính) Đều. ◎Như: “chánh lục giác hình” hình lục giác đều.
11. (Động) Sửa lại cho đúng, sửa sai, tu cải. ◎Như: “khuông chánh” giúp đỡ làm cho chánh đáng. ◇Luận Ngữ : “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chánh yên, khả vị hiếu học dã dĩ” , , , , (Học nhi ) Người quân tử ăn không cầu được no thừa, ở không cần cho sướng thích, làm việc siêng năng mà thận trọng lời nói, tìm người đạo đức để sửa mình, như vậy có thể gọi là người ham học.
12. (Động) Sửa cho ngay ngắn. ◎Như: “chánh kì y quan” sửa mũ áo cho ngay ngắn.
13. (Động) Phân tích, biện biệt. ◇Luận Ngữ : “Tất dã chánh danh hồ” (Tử Lộ ) Hẳn là phải biện rõ danh nghĩa.
14. (Danh) Chức quan đứng đầu, chủ sự. ◎Như: “nhạc chánh” chức quan đầu coi âm nhạc, “công chánh” chức quan đầu coi về công tác.
15. (Danh) Vật để làm cớ.
16. (Danh) Họ “Chánh”.
17. (Phó) Ngay ngắn. ◇Luận Ngữ : “Thăng xa, tất chánh lập, chấp tuy” , , (Hương đảng ) Khi lên xe thì đứng ngay ngắn, rồi cầm lấy sợi dây (để bước lên).
18. (Phó) Đang. ◎Như: “chánh hạ vũ thời” lúc trời đang mưa.
19. (Trợ) Đúng là. ◇Luận Ngữ : “Chánh duy đệ tử bất năng học dã” (Thuật nhi ) Đó chính là những điều chúng con không học được.
20. § Ghi chú: Trong các nghĩa trên, cũng đọc là “chính”.
21. Một âm là “chinh”. (Tính) Đầu tiên, thứ nhất. ◎Như: “chinh nguyệt” tháng giêng (tháng đầu năm). § Ngày xưa các nhà vua họ này thay họ khác lên trị vì lại đổi tên riêng một ngày làm ngày đầu năm, nhà Thương thì dùng ngày sửu làm ngày đầu năm, gọi là “chinh sóc” . Ta quen đọc là “chính”.
22. (Danh) Cái đích tập bắn. ◎Như: “chinh hộc” giữa đích. Vì thế nên khuôn phép của một sự vật gì cũng gọi là “chinh hộc”.
Từ điển Trần Văn Chánh
① 【】 chinh nguyệt [zhengyuè] Tháng giêng (âm lịch);
② (văn) Cái đích tập bắn: Giữa đích, (Ngb) khuôn phép. Xem [zhèng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tháng đầu năm — Cái đách để nhắm bắn. Cũng gọi là Chinh hộc . Một âm là. Chính.

chánh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. giữa
2. chính, ngay thẳng
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Đúng, thích đáng, hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc. ◎Như: “chánh đạo” đạo phải, “chánh lộ” đường ngay, “chánh thức” khuôn phép chính đáng, “chánh lí” lẽ chính đáng.
2. (Tính) Phải (mặt). § Đối lại với “phản” . ◎Như: “chánh diện” mặt phải.
3. (Tính) Ở giữa. § Đối lại với “thiên” . ◎Như: “chánh tọa” chỗ ngồi chính giữa, “chánh sảnh” tòa ngồi chính giữa (đại sảnh đường), “chánh môn” cửa giữa (cửa chính).
4. (Tính) Đúng lúc. ◎Như: “tí chánh” đúng giờ tí, “ngọ chánh” đúng giờ ngọ.
5. (Tính) Ngay, thẳng. ◎Như: “công chánh” công bằng ngay thẳng, “chánh phái” đứng đắn, đoan chính.
6. (Tính) Thuần nhất, không pha tạp. ◎Như: “thuần chánh” thuần nguyên, “chánh hồng sắc” màu đỏ thuần.
7. (Tính) Gốc. § Đối lại với “phó” . ◎Như: “chánh bổn” bản chính, “chánh khan” bản khắc gốc.
8. (Tính) Trưởng, ở bậc trên. ◎Như: “chánh tổng” (có “phó tổng” phụ giúp), “chánh thất phẩm” (“tòng thất phẩm” kém phẩm chánh).
9. (Tính) Dương (vật lí học, số học). § Đối với “phụ” . ◎Như: “chánh điện” điện dương, “chánh số” số dương.
10. (Tính) Đều. ◎Như: “chánh lục giác hình” hình lục giác đều.
11. (Động) Sửa lại cho đúng, sửa sai, tu cải. ◎Như: “khuông chánh” giúp đỡ làm cho chánh đáng. ◇Luận Ngữ : “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chánh yên, khả vị hiếu học dã dĩ” , , , , (Học nhi ) Người quân tử ăn không cầu được no thừa, ở không cần cho sướng thích, làm việc siêng năng mà thận trọng lời nói, tìm người đạo đức để sửa mình, như vậy có thể gọi là người ham học.
12. (Động) Sửa cho ngay ngắn. ◎Như: “chánh kì y quan” sửa mũ áo cho ngay ngắn.
13. (Động) Phân tích, biện biệt. ◇Luận Ngữ : “Tất dã chánh danh hồ” (Tử Lộ ) Hẳn là phải biện rõ danh nghĩa.
14. (Danh) Chức quan đứng đầu, chủ sự. ◎Như: “nhạc chánh” chức quan đầu coi âm nhạc, “công chánh” chức quan đầu coi về công tác.
15. (Danh) Vật để làm cớ.
16. (Danh) Họ “Chánh”.
17. (Phó) Ngay ngắn. ◇Luận Ngữ : “Thăng xa, tất chánh lập, chấp tuy” , , (Hương đảng ) Khi lên xe thì đứng ngay ngắn, rồi cầm lấy sợi dây (để bước lên).
18. (Phó) Đang. ◎Như: “chánh hạ vũ thời” lúc trời đang mưa.
19. (Trợ) Đúng là. ◇Luận Ngữ : “Chánh duy đệ tử bất năng học dã” (Thuật nhi ) Đó chính là những điều chúng con không học được.
20. § Ghi chú: Trong các nghĩa trên, cũng đọc là “chính”.
21. Một âm là “chinh”. (Tính) Đầu tiên, thứ nhất. ◎Như: “chinh nguyệt” tháng giêng (tháng đầu năm). § Ngày xưa các nhà vua họ này thay họ khác lên trị vì lại đổi tên riêng một ngày làm ngày đầu năm, nhà Thương thì dùng ngày sửu làm ngày đầu năm, gọi là “chinh sóc” . Ta quen đọc là “chính”.
22. (Danh) Cái đích tập bắn. ◎Như: “chinh hộc” giữa đích. Vì thế nên khuôn phép của một sự vật gì cũng gọi là “chinh hộc”.
Từ điển Thiều Chửu
① Phải, là chánh đáng, như chánh thức khuôn phép chánh đáng, chánh lí lẽ chánh đáng, v.v. Cái gì sai mà bảo sửa lại cho phải cũng gọi là chánh, như khuông chánh giúp đỡ làm cho chánh đáng.
② Ngay, ở giữa, như chánh diện mặt chánh, chánh toạ ngồi chính giữa, chánh thính toà ngồi chính giữa, v.v.
③ Ngay thẳng, như công chánh công bằng ngay thẳng, các bậc hiền triết đời trước gọi là tiên chánh cũng theo nghĩa ấy.
④ Thuần chánh, như chánh bạch trắng nguyên, chánh xích đỏ nguyên, v.v.
⑤ Bực lớn nhất, như nhạc chánh chức quan đầu coi âm nhạc, công chánh chức quan đầu coi về công tác, v.v.
⑥ Chức chánh, bực chánh, chức chủ về một việc, như chánh tổng , phó tổng phụ giúp chánh tổng, chánh thất phẩm , tòng thất phẩm kém phẩm chánh, v.v.
⑦ Ðúng giữa, như tí chánh đúng giữa giờ tí, ngọ chánh đúng giữa giờ ngọ, v.v.
⑧ Tiếng giúp lời, nghĩa là, tức là, như chánh duy đệ tử bất năng học dã tức là vì con không hay học vậy.
⑨ Vật để làm cớ.
⑩ Ðủ.
⑪ Chất chính.
⑫ Ngay ngắn.
⑬ Mong hẹn.
⑭ Phần chính. Phần nhiều cũng đọc là chữ chính.
⑮ Một âm là chính. Tháng đầu năm gọi là chính nguyệt tháng giêng. Ngày xưa các nhà vua họ này thay họ khác lên trị vì lại đổi tên riêng một ngày làm ngày đầu năm, nhà Thương thì dùng ngày sửu làm ngày đầu năm, v.v. gọi là chính sóc . Ta quen đọc là chữ chính.
⑯ Cái đích tập bắn, như chính hộc giữa đích, vì thế nên khuôn phép của một sự vật gì cũng gọi là chính hộc.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Ngay ngắn: Đội mũ ngay ngắn lại;
② Giữa lúc: Giữa lúc tôi ra cổng thì anh ấy đến. 【】 chính hảo [zhènghăo] Vừa vặn, đúng lúc, vừa đúng, vừa..., đang...: Anh đến đúng lúc; Quả bóng rơi đúng xuống giếng; 穿 Chiếc áo này tôi mặc vừa lắm; Tôi đang tìm anh; 【】chính tại [zhèngzài] Đang, đương, giữa lúc...: Đang làm việc; Đang họp;
③ Vừa vặn: Đồng hồ vừa đánh 12 tiếng;
④ Đúng lúc: Anh đến rất đúng lúc;
⑤ Đang: Chúng tôi đang họp;
⑥ Đúng: La bàn chỉ đúng phía Nam Bắc;
⑦ Giữa, chính: Cửa giữa; Đường chính; Chính vì thế;
⑧ Sửa: Sửa mũ áo cho ngay ngắn; Sửa sai, đính chính;
⑨ Thuần: Màu đỏ thuần; Mùi vị không thuần;
⑩ Phải, dương, chính, chánh: Mặt phải; Cực dương; Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm;
⑪ Bậc lớn nhất, chức (quan) đứng đầu: Chức quan đứng đầu coi về âm nhạc; Chánh tổng;
⑫ (văn) Đủ;
⑬ (văn) Mong hẹn;
⑭ [Zhèng] (Họ) Chính. Xem [zheng].
Từ ghép
bào chánh • biện chánh • bình chánh • bổ chánh • cải tà quy chánh • canh chánh • chánh án • chánh cung • chánh danh • chánh đại • chánh đại quang minh • chánh đán • chánh đạo • chánh đồ • chánh giác • chánh khí • chánh lí • chánh lộ • chánh luận • chánh nghĩa • chánh ngôn • chánh nguyệt • chánh nhan • chánh nhật • chánh niệm • chánh phạm • chánh pháp • chánh phong • chánh quả • chánh sắc • chánh sóc • chánh sử • chánh tâm • chánh thất • chánh thê • chánh thống • chánh thức • chánh thường • chánh tông • chánh trung • chánh truyện • chánh trực • chánh văn • chánh vị • chánh xác • chân chánh • chất chánh • củ chánh • cư chánh • đoan chánh • đường đường chánh chánh • lệnh chánh • nghiêm chánh • nghiêm chánh • phán chánh • trung chánh • tu chánhchính
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. giữa
2. chính, ngay thẳng
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Đúng, thích đáng, hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc. ◎Như: “chánh đạo” đạo phải, “chánh lộ” đường ngay, “chánh thức” khuôn phép chính đáng, “chánh lí” lẽ chính đáng.
2. (Tính) Phải (mặt). § Đối lại với “phản” . ◎Như: “chánh diện” mặt phải.
3. (Tính) Ở giữa. § Đối lại với “thiên” . ◎Như: “chánh tọa” chỗ ngồi chính giữa, “chánh sảnh” tòa ngồi chính giữa (đại sảnh đường), “chánh môn” cửa giữa (cửa chính).
4. (Tính) Đúng lúc. ◎Như: “tí chánh” đúng giờ tí, “ngọ chánh” đúng giờ ngọ.
5. (Tính) Ngay, thẳng. ◎Như: “công chánh” công bằng ngay thẳng, “chánh phái” đứng đắn, đoan chính.
6. (Tính) Thuần nhất, không pha tạp. ◎Như: “thuần chánh” thuần nguyên, “chánh hồng sắc” màu đỏ thuần.
7. (Tính) Gốc. § Đối lại với “phó” . ◎Như: “chánh bổn” bản chính, “chánh khan” bản khắc gốc.
8. (Tính) Trưởng, ở bậc trên. ◎Như: “chánh tổng” (có “phó tổng” phụ giúp), “chánh thất phẩm” (“tòng thất phẩm” kém phẩm chánh).
9. (Tính) Dương (vật lí học, số học). § Đối với “phụ” . ◎Như: “chánh điện” điện dương, “chánh số” số dương.
10. (Tính) Đều. ◎Như: “chánh lục giác hình” hình lục giác đều.
11. (Động) Sửa lại cho đúng, sửa sai, tu cải. ◎Như: “khuông chánh” giúp đỡ làm cho chánh đáng. ◇Luận Ngữ : “Quân tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn ư sự nhi thận ư ngôn, tựu hữu đạo nhi chánh yên, khả vị hiếu học dã dĩ” , , , , (Học nhi ) Người quân tử ăn không cầu được no thừa, ở không cần cho sướng thích, làm việc siêng năng mà thận trọng lời nói, tìm người đạo đức để sửa mình, như vậy có thể gọi là người ham học.
12. (Động) Sửa cho ngay ngắn. ◎Như: “chánh kì y quan” sửa mũ áo cho ngay ngắn.
13. (Động) Phân tích, biện biệt. ◇Luận Ngữ : “Tất dã chánh danh hồ” (Tử Lộ ) Hẳn là phải biện rõ danh nghĩa.
14. (Danh) Chức quan đứng đầu, chủ sự. ◎Như: “nhạc chánh” chức quan đầu coi âm nhạc, “công chánh” chức quan đầu coi về công tác.
15. (Danh) Vật để làm cớ.
16. (Danh) Họ “Chánh”.
17. (Phó) Ngay ngắn. ◇Luận Ngữ : “Thăng xa, tất chánh lập, chấp tuy” , , (Hương đảng ) Khi lên xe thì đứng ngay ngắn, rồi cầm lấy sợi dây (để bước lên).
18. (Phó) Đang. ◎Như: “chánh hạ vũ thời” lúc trời đang mưa.
19. (Trợ) Đúng là. ◇Luận Ngữ : “Chánh duy đệ tử bất năng học dã” (Thuật nhi ) Đó chính là những điều chúng con không học được.
20. § Ghi chú: Trong các nghĩa trên, cũng đọc là “chính”.
21. Một âm là “chinh”. (Tính) Đầu tiên, thứ nhất. ◎Như: “chinh nguyệt” tháng giêng (tháng đầu năm). § Ngày xưa các nhà vua họ này thay họ khác lên trị vì lại đổi tên riêng một ngày làm ngày đầu năm, nhà Thương thì dùng ngày sửu làm ngày đầu năm, gọi là “chinh sóc” . Ta quen đọc là “chính”.
22. (Danh) Cái đích tập bắn. ◎Như: “chinh hộc” giữa đích. Vì thế nên khuôn phép của một sự vật gì cũng gọi là “chinh hộc”.
Từ điển Thiều Chửu
① Phải, là chánh đáng, như chánh thức khuôn phép chánh đáng, chánh lí lẽ chánh đáng, v.v. Cái gì sai mà bảo sửa lại cho phải cũng gọi là chánh, như khuông chánh giúp đỡ làm cho chánh đáng.
② Ngay, ở giữa, như chánh diện mặt chánh, chánh toạ ngồi chính giữa, chánh thính toà ngồi chính giữa, v.v.
③ Ngay thẳng, như công chánh công bằng ngay thẳng, các bậc hiền triết đời trước gọi là tiên chánh cũng theo nghĩa ấy.
④ Thuần chánh, như chánh bạch trắng nguyên, chánh xích đỏ nguyên, v.v.
⑤ Bực lớn nhất, như nhạc chánh chức quan đầu coi âm nhạc, công chánh chức quan đầu coi về công tác, v.v.
⑥ Chức chánh, bực chánh, chức chủ về một việc, như chánh tổng , phó tổng phụ giúp chánh tổng, chánh thất phẩm , tòng thất phẩm kém phẩm chánh, v.v.
⑦ Ðúng giữa, như tí chánh đúng giữa giờ tí, ngọ chánh đúng giữa giờ ngọ, v.v.
⑧ Tiếng giúp lời, nghĩa là, tức là, như chánh duy đệ tử bất năng học dã tức là vì con không hay học vậy.
⑨ Vật để làm cớ.
⑩ Ðủ.
⑪ Chất chính.
⑫ Ngay ngắn.
⑬ Mong hẹn.
⑭ Phần chính. Phần nhiều cũng đọc là chữ chính.
⑮ Một âm là chính. Tháng đầu năm gọi là chính nguyệt tháng giêng. Ngày xưa các nhà vua họ này thay họ khác lên trị vì lại đổi tên riêng một ngày làm ngày đầu năm, nhà Thương thì dùng ngày sửu làm ngày đầu năm, v.v. gọi là chính sóc . Ta quen đọc là chữ chính.
⑯ Cái đích tập bắn, như chính hộc giữa đích, vì thế nên khuôn phép của một sự vật gì cũng gọi là chính hộc.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Ngay ngắn: Đội mũ ngay ngắn lại;
② Giữa lúc: Giữa lúc tôi ra cổng thì anh ấy đến. 【】 chính hảo [zhènghăo] Vừa vặn, đúng lúc, vừa đúng, vừa..., đang...: Anh đến đúng lúc; Quả bóng rơi đúng xuống giếng; 穿 Chiếc áo này tôi mặc vừa lắm; Tôi đang tìm anh; 【】chính tại [zhèngzài] Đang, đương, giữa lúc...: Đang làm việc; Đang họp;
③ Vừa vặn: Đồng hồ vừa đánh 12 tiếng;
④ Đúng lúc: Anh đến rất đúng lúc;
⑤ Đang: Chúng tôi đang họp;
⑥ Đúng: La bàn chỉ đúng phía Nam Bắc;
⑦ Giữa, chính: Cửa giữa; Đường chính; Chính vì thế;
⑧ Sửa: Sửa mũ áo cho ngay ngắn; Sửa sai, đính chính;
⑨ Thuần: Màu đỏ thuần; Mùi vị không thuần;
⑩ Phải, dương, chính, chánh: Mặt phải; Cực dương; Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm;
⑪ Bậc lớn nhất, chức (quan) đứng đầu: Chức quan đứng đầu coi về âm nhạc; Chánh tổng;
⑫ (văn) Đủ;
⑬ (văn) Mong hẹn;
⑭ [Zhèng] (Họ) Chính. Xem [zheng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đúng. Phải — Ngay thẳng — Không lẫn lộn. Chẳng hạn Chính bạch ( màu trắng tinh ) — Sửa lại cho đúng — Chủ yếu — Một âm là Chinh — Cũng đọc Chánh.
Từ ghép
bào chính • bát chính đạo • bát loạn phân chính • bất chính • biện chính • bình chính • bổ chính • cải chính • cánh chính • chân chính • chất chính • chính bổn • chính cung • chính danh • chính diện • chính diện • chính đại • chính đán • chính đáng • chính đáng • chính đạo • chính hảo • chính hiệu • chính hiệu • chính khí • chính khí ca • chính lí • chính lộ • chính lý • chính môn • chính môn • chính nghĩa • chính nghĩa • chính ngọ • chính nguyệt • chính nhân • chính nhật • chính như • chính phạm • chính quả • chính sắc • chính sóc • chính sử • chính tại • chính tâm • chính thất • chính thê • chính thống • chính thống • chính thức • chính thường • chính tông • chính tổng • chính trung • chính truyền • chính trực • chính xác • chính xác • công chính • cư chính • cương chính • cương chính • đính chính • đoan chính • hiệu chính • hiệu chính • kiểu chính • lệnh chính • lịch chính • liêm chính • minh chính • nghiêm chính • nghiêm chính • nhã chính • phán chính • phản chính • phi chính • phủ chính • quang minh chính đại • quy chính • quy chính • tân chính • tu chínhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書