Kanji Version 13
logo

  

  

止 chỉ  →Tra cách viết của 止 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 止 (4 nét) - Cách đọc: シ、と-まる、と-める
Ý nghĩa:
dừng lại, stop

chỉ [Chinese font]   →Tra cách viết của 止 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 止
Ý nghĩa:
chi
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
dừng lại, thôi

chỉ
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
dừng lại, thôi
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Dừng lại, ngưng, nghỉ, thôi. ◎Như: “chỉ bộ” dừng bước. ◇Luận Ngữ : “Thí như vi sơn, vị thành nhất quỹ, chỉ ngô chỉ dã” , , (Tử Hãn ) Ví như đắp núi, chỉ còn một sọt nữa là xong, mà ngừng, đó là tại ta muốn bỏ dở vậy. § Ghi chú: Ý khuyên trong việc học tập, đừng nên bỏ nửa chừng.
2. (Động) Ngăn cấm, cản trở. ◎Như: “cấm chỉ” cấm cản. ◇Lã Thị Xuân Thu : “Tĩnh Quách Quân bất năng chỉ” (Quý thu kỉ , Tri sĩ ) Tĩnh Quách Quân không thể cấm được.
3. (Động) Ở. ◇Thi Kinh : “Bang kì thiên lí, Duy dân sở chỉ” , (Thương tụng , Huyền điểu ) Cương vực nước (Thương) rộng nghìn dặm, Là nơi của dân chúng ở.
4. (Động) Đạt đến, an trụ. ◇Lễ Kí : “Tại chỉ ư chí thiện” (Đại Học ) Yên ổn ở chỗ rất phải.
5. (Danh) Dáng dấp, dung nghi. ◎Như: “cử chỉ” cử động, đi đứng. ◇Thi Kinh : “Tướng thử hữu xỉ, Nhân nhi vô chỉ, Nhân nhi vô chỉ, Bất tử hà sĩ” :, , , (Dung phong , Tướng thử ) Xem chuột (còn) có răng, Người mà không có dung nghi, Người mà không có dung nghi, Sao chẳng chết đi, còn đợi gì nữa?
6. (Danh) Chân. § Dùng như chữ . ◎Như: “trảm tả chỉ” chặt chân trái (hình phạt thời xưa).
7. (Tính) Yên lặng, bất động. ◇Trang Tử : “Nhân mạc giám ư lưu thủy nhi giám ư chỉ thủy” (Đức sung phù ) Người ta không soi ở dòng nước chảy mà soi ở dòng nước lắng yên.
8. (Phó) Chỉ, chỉ thế, chỉ có. § Nay thông dụng chữ “chỉ” . ◎Như: “chỉ hữu thử số” chỉ có số ấy. ◇Đỗ Phủ : “Nội cố vô sở huề, Cận hành chỉ nhất thân” , (Vô gia biệt ) Nhìn vào trong nhà không có gì mang theo, Đi gần chỉ có một mình.
9. (Trợ) Dùng cuối câu, để nhấn mạnh ngữ khí. ◇Thi Kinh : “Bách thất doanh chỉ, Phụ tử ninh chỉ” , (Chu tụng , Lương tỉ ) Trăm nhà đều đầy (lúa) vậy, (Thì) đàn bà trẻ con sống yên ổn vậy.
10. § Đời xưa dùng như “chỉ” và “chỉ” .
Từ điển Thiều Chửu
① Dừng lại, như chỉ bộ dừng bước.
② Thôi, như cấm chỉ cấm thôi.
③ Ở, ở vào chỗ nào gọi là chỉ, như tại chỉ ư chí thiện (Ðại học ) đặt mình vào chỗ rất phải, hành chỉ vị định đi hay ở chưa định, v.v.
④ Dáng dấp, như cử chỉ cử động, đi đứng. Nói toàn thể cả người.
⑤ Tiếng giúp lời, như kí viết quy chỉ, hạt hựu hoài chỉ đã nói rằng về rồi sao lại nhờ vậy.
⑥ Chỉ thế, như chỉ hữu thử số chỉ có số ấy, nay thông dụng chữ chỉ . Ðời xưa dùng như chữ chỉ và chữ chỉ .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Ngừng, dừng, thôi: Máu chảy không ngừng; Biết lúc cần phải dừng;
② Ngăn trở, cấm chỉ, cầm lại: Ngăn trở không cho người khác nói; Cầm máu;
③ (Đến)... là hết, ... là cùng, ... là hạn: Đến đây là hết;
④ Chỉ (như , bộ ): Chỉ mở cửa có ba ngày;
⑤ Dáng dấp, cử chỉ;
⑥ (văn) Chân (như , bộ );
⑦ (văn) Trợ từ cuối câu: Đã nói về rồi, sao còn nhớ vậy (Thi Kinh).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thôi, ngừng lại — Làm ngưng lại — Tới, đến — Ở. Lưu lại — Cấm đốn. Chẳng hạn Cấm chỉ — Dáng điệu — Chẳng hạn Cử chỉ — Một bộ trong các bộ chữ Trung Hoa.
Từ ghép
ai chỉ • ẩm đam chỉ khát • ẩm trậm chỉ khát • bất chỉ • cấm chỉ • chế chỉ • chỉ am • chỉ ẩu • chỉ bộ • chỉ cảnh • chỉ huyết • chỉ khái • chỉ khát • chỉ qua • chỉ thống • chỉ tức • cử chỉ • cử chỉ • dung chỉ • đình chỉ • hành chỉ • phế chỉ • phòng chỉ • trở chỉPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書