Kanji Version 13
logo

  

  

機 cơ  →Tra cách viết của 機 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 16 nét - Bộ thủ: 木 (4 nét) - Cách đọc: キ、はた
Ý nghĩa:
máy, machine

, ky [Chinese font]   →Tra cách viết của 機 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 16 nét - Bộ thủ: 木
Ý nghĩa:

phồn thể

Từ điển phổ thông
1. công việc
2. máy móc
Từ điển trích dẫn
1. § Ghi chú: Âm “ki”. Ta quen đọc là “cơ”.
2. (Danh) Chốt trên nỏ để bắn tên.
3. (Danh) Đồ bắt chim thú ngày xưa.
4. (Danh) Khung cửi, máy dệt vải. ◇Sử Kí : “Kì mẫu đầu trữ hạ ki, du tường nhi tẩu” , (Xư Lí Tử Cam Mậu truyện ) Bà mẹ ném thoi bỏ khung cửi, leo tường chạy trốn.
5. (Danh) Dụng cụ khiêng xác chết ngày xưa.
6. (Danh) Then, chốt (để đóng, khóa).
7. (Danh) Máy móc. ◎Như: “đả tự cơ” máy đánh chữ, “thủy cơ” máy nước, “phát điện cơ” máy phát điện.
8. (Danh) Nguyên nhân làm cho sự vật phát động hay biến hóa. ◎Như: “động cơ” nguyên nhân thúc đẩy. ◇Lễ Kí : “Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn, kì ki như thử” , , (Đại Học ) Một người tham tàn, cả nước tao loạn, nguyên do là vậy.
9. (Danh) Điềm triệu, trưng triệu.
10. (Danh) Then chốt, cốt yếu. ◎Như: “quân cơ” nơi then chốt về việc quân.
11. (Danh) Lúc hợp thời, dịp thích nghi. ◎Như: “đầu cơ” biết đón trước cơ hội, “thừa cơ” thừa cơ hội tốt.
12. (Danh) Kế sách, kế mưu.
13. (Danh) Dục vọng, lòng trần tục. ◎Như: “tâm cơ” dục vọng, “vong cơ” quên hết tục niệm.
14. (Danh) Tên sao.
15. (Danh) Máy bay, nói tắt của “phi cơ” . ◎Như: “khách cơ” máy bay chở hành khách, “chiến đấu cơ” máy bay chiến đấu.
16. (Danh) Cơ năng sinh hoạt. ◎Như: “vô cơ hóa học” môn hóa học vô cơ.
17. (Tính) Trọng yếu, bí mật. ◎Như: “quân sự cơ mật” bí mật quân sự.
18. (Tính) Khéo léo, biến trá, xảo trá. ◎Như: “cơ tâm” cái lòng biến trá khéo léo, “cơ biến” tài biến trá.
Từ điển Thiều Chửu
① Cái nẫy, cái máy, phàm cái gì do đấy mà phát động ra đều gọi là ki, như ki quan , sự ki , v.v.
② Ki trữ cái máy dệt, cái khung cửi.
③ Khéo léo biến trá, như ki tâm cái lòng biến trá khéo léo, ki biến tài biến trá, v.v.
④ Then chốt, cốt yếu, như quân ki nơi then chốt về việc quân.
⑤ Cơ hội, như đầu ki biết đón trước cơ hội, thừa ki thừa cơ hội tốt.
⑥ Cơ khí (máy móc), như thuỷ ki máy nước, phát điện ki máy phát điện, v.v.
⑦ Chân tính.
⑧ Máy móc, cơ khí, gọi tắt là ki. Ta quen đọc là cơ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Máy: Máy khâu; Máy đánh chữ;
② Máy bay: Máy bay vận tải; Máy bay hành khách;
③ Khả năng, cách...: Có cách sống; Khả năng chuyển biến;
④ Dịp, cơ hội: Dịp tốt; Lợi dụng cơ hội, thừa cơ;
⑤ Điểm cốt yếu, điểm then chốt;
⑥ Nhanh nhẹn, cơ trí: Nhanh trí;
⑦ Linh động: Sự biến đổi, tùy cơ ứng biến.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Máy móc — Quan trọng, chính yếu — Khéo léo — Lúc. Dịp — Đáng lẽ đọc Ki.
Từ ghép
ấn loát cơ • âu lộ vong cơ • ban cơ • chiến đấu cơ • chưng khí cơ • cơ biến • cơ binh • cơ cảnh • cơ cấu • cơ chế • cơ duyên • cơ động • cơ giới • cơ hội • cơ khí • cơ linh • cơ mật • cơ mưu • cơ năng • cơ quan • cơ quát • cơ quyền • cơ sự • cơ tâm • cơ tổ • cơ trí • cơ trục • cơ trữ • cơ trữ nhất gia • cơ trường • cơ vận • cơ xảo • dạng cơ • đầu cơ • điện cơ • động cơ • hữu cơ • kế toán cơ • khế cơ • khí cơ • khởi trọng cơ • liệu cơ • lương cơ • nghênh cơ • nguy cơ • nhung cơ • nông cơ • phi cơ • phưởng tích cơ • quân cơ • sinh cơ • song diệp cơ • sự cơ • tầm cơ • tâm cơ • thì cơ • thiên cơ • thời cơ • thu âm cơ • thủ cơ • thuỷ phi cơ • thừa cơ • trực thăng cơ • trực thăng phi cơ • tuỳ cơ • tư cơ • ty cơ • ứng cơ • vi cơ • vong cơ • vô cơ • xu cơ

ki
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. § Ghi chú: Âm “ki”. Ta quen đọc là “cơ”.
2. (Danh) Chốt trên nỏ để bắn tên.
3. (Danh) Đồ bắt chim thú ngày xưa.
4. (Danh) Khung cửi, máy dệt vải. ◇Sử Kí : “Kì mẫu đầu trữ hạ ki, du tường nhi tẩu” , (Xư Lí Tử Cam Mậu truyện ) Bà mẹ ném thoi bỏ khung cửi, leo tường chạy trốn.
5. (Danh) Dụng cụ khiêng xác chết ngày xưa.
6. (Danh) Then, chốt (để đóng, khóa).
7. (Danh) Máy móc. ◎Như: “đả tự cơ” máy đánh chữ, “thủy cơ” máy nước, “phát điện cơ” máy phát điện.
8. (Danh) Nguyên nhân làm cho sự vật phát động hay biến hóa. ◎Như: “động cơ” nguyên nhân thúc đẩy. ◇Lễ Kí : “Nhất nhân tham lệ, nhất quốc tác loạn, kì ki như thử” , , (Đại Học ) Một người tham tàn, cả nước tao loạn, nguyên do là vậy.
9. (Danh) Điềm triệu, trưng triệu.
10. (Danh) Then chốt, cốt yếu. ◎Như: “quân cơ” nơi then chốt về việc quân.
11. (Danh) Lúc hợp thời, dịp thích nghi. ◎Như: “đầu cơ” biết đón trước cơ hội, “thừa cơ” thừa cơ hội tốt.
12. (Danh) Kế sách, kế mưu.
13. (Danh) Dục vọng, lòng trần tục. ◎Như: “tâm cơ” dục vọng, “vong cơ” quên hết tục niệm.
14. (Danh) Tên sao.
15. (Danh) Máy bay, nói tắt của “phi cơ” . ◎Như: “khách cơ” máy bay chở hành khách, “chiến đấu cơ” máy bay chiến đấu.
16. (Danh) Cơ năng sinh hoạt. ◎Như: “vô cơ hóa học” môn hóa học vô cơ.
17. (Tính) Trọng yếu, bí mật. ◎Như: “quân sự cơ mật” bí mật quân sự.
18. (Tính) Khéo léo, biến trá, xảo trá. ◎Như: “cơ tâm” cái lòng biến trá khéo léo, “cơ biến” tài biến trá.ky
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. công việc
2. máy móc
Từ điển Thiều Chửu
① Cái nẫy, cái máy, phàm cái gì do đấy mà phát động ra đều gọi là ki, như ki quan , sự ki , v.v.
② Ki trữ cái máy dệt, cái khung cửi.
③ Khéo léo biến trá, như ki tâm cái lòng biến trá khéo léo, ki biến tài biến trá, v.v.
④ Then chốt, cốt yếu, như quân ki nơi then chốt về việc quân.
⑤ Cơ hội, như đầu ki biết đón trước cơ hội, thừa ki thừa cơ hội tốt.
⑥ Cơ khí (máy móc), như thuỷ ki máy nước, phát điện ki máy phát điện, v.v.
⑦ Chân tính.
⑧ Máy móc, cơ khí, gọi tắt là ki. Ta quen đọc là cơ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Máy: Máy khâu; Máy đánh chữ;
② Máy bay: Máy bay vận tải; Máy bay hành khách;
③ Khả năng, cách...: Có cách sống; Khả năng chuyển biến;
④ Dịp, cơ hội: Dịp tốt; Lợi dụng cơ hội, thừa cơ;
⑤ Điểm cốt yếu, điểm then chốt;
⑥ Nhanh nhẹn, cơ trí: Nhanh trí;
⑦ Linh động: Sự biến đổi, tùy cơ ứng biến.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cái lẫy nỏ — Cái giường đặt xác người chết — Khéo léo — Chỉ chung các loại máy móc — Tên ngôi sao thứ ba trong bảy ngôi của chòm sao Bắc Đẩu — Ta quen đọc Cơ.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書