Kanji Version 13
logo

  

  

構 cấu  →Tra cách viết của 構 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 14 nét - Bộ thủ: 木 (4 nét) - Cách đọc: コウ、かま-える、かま-う
Ý nghĩa:
cấu tạo, construct

cấu [Chinese font]   →Tra cách viết của 構 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 14 nét - Bộ thủ: 木
Ý nghĩa:
cấu
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. làm ra, tạo ra, xây dựng
2. tác phẩm
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Dựng nhà, cất nhà. ◇Nho lâm ngoại sử : “Thang Trấn Đài dã bất đáo thành lí khứ, dã bất hội quan phủ, chỉ tại lâm hà thượng cấu liễu kỉ gian biệt thự” , , (Đệ tứ thập tư hồi).
2. (Động) Dựng lên, kiến lập. ◇Lương Thư : “Vương nghiệp triệu cấu” (Thái Đạo Cung truyện ) Sự nghiệp vua bắt đầu kiến lập.
3. (Động) Gây nên, tạo thành. ◎Như: “cấu oán” gây ra oán hận.
4. (Động) Vận dụng, xếp đặt, sáng tác (thi văn). ◎Như: “cấu tứ” vận dụng, xếp đặt ý tứ làm văn.
5. (Động) Mưu tính, đồ mưu. ◇Hoài Nam Tử : “Trụ hải Mai Bá, Văn Vương dữ chư hầu cấu chi” , (Thuyết lâm huấn ) Vua Trụ băm thịt Mai Bá, Văn Vương mưu với chư hầu (diệt Trụ).
6. (Động) Hãm hại, vu hãm. ◎Như: “cấu hãm” hãm hại. ◇Tả truyện : “Tuyên Khương dữ Công Tử Sóc cấu Cấp Tử” (Hoàn Công thập lục niên ).
7. (Động) Châm chọc, phân chia, li gián. ◇Lí Khang : “Đắc thất bất năng nghi kì chí, sàm cấu bất năng li kì giao” , (Vận mệnh luận ) Được mất không làm nghi ngờ ý chí của mình, gièm pha chia rẽ không làm xa cách bạn bè của mình.
8. (Danh) Nhà, kiến trúc.
9. (Danh) Cơ nghiệp, nghiệp tích. ◇Tân Đường Thư : “Tử năng thiệu tiên cấu, thị vị tượng hiền giả” , (Lục Tượng Tiên truyện ).
10. (Danh) Tác phẩm (văn học nghệ thuật). ◎Như: “giai cấu” giai phẩm, “kiệt cấu” kiệt tác.
11. (Danh) Cấu trúc, cấu tạo. ◎Như: “kết cấu” mạch lạc, hệ thống, tổ chức, cấu trúc, “cơ cấu” tổ chức.
12. (Danh) Tên cây, tức là “chử” cây dó, dùng làm giấy.
Từ điển Thiều Chửu
① Dựng nhà, con nối nghiệp cha gọi là khẳng đường khẳng cấu .
② Gây nên, xây đắp, cấu tạo.
③ Nhà to.
④ Nên, thành.
⑤ Xui nguyên dục bị.
⑥ Châm chọc, phân rẽ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① (văn) Dựng nhà;
② Tạo ra, cấu tạo, cấu thành, gây nên;
③ (văn) Nên, thành;
④ (văn) Xui nguyên giục bị, châm chọc, phân rẽ;
⑤ (văn) Nhà to;
⑥ tác phẩm: Giai phẩm; Kiệt tác.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cái xà nhà — Tạo nên dựng nên — Mưu việc.
Từ ghép
cấu binh • cấu hãm • cấu hấn • cấu kiện • cấu oán • cấu tạo • cấu thành • cấu tinh • cấu tứ • cấu tưởng • cơ cấu • giá cấu • kết cấuPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書