Kanji Version 13
logo

  

  

果 quả  →Tra cách viết của 果 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 木 (4 nét) - Cách đọc: カ、は-たす、は-てる、は-て
Ý nghĩa:
trái, thành quả, fruit

quả [Chinese font]   →Tra cách viết của 果 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 木
Ý nghĩa:
quả
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. quả, trái
2. quả nhiên
3. kết quả
4. nếu
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Trái cây. ◎Như: “thủy quả” trái cây, “khai hoa kết quả” nở hoa ra quả.
2. (Danh) Kết thúc, kết cục. ◎Như: “thành quả” kết quả, “ác quả” kết quả xấu, “tiền nhân hậu quả” nhân trước quả sau (làm nhân ác phải vạ ác, làm nhân thiện được phúc lành).
3. (Danh) Họ “Quả”.
4. (Tính) Dứt khoát, cương quyết. ◇Luận Ngữ : “Ngôn tất tín, hành tất quả” , (Tử Lộ ) Lời nói phải tín thực, hành vi phải cương quyết.
5. (Tính) No. ◎Như: “quả phúc” bụng no. ◇Trang Tử : “Thích mãng thương giả, tam xan nhi phản, phúc do quả nhiên” , (Tiêu dao du ) Kẻ ra ngoài đồng, ăn ba bữa trở về, bụng còn no.
6. (Động) Làm xong việc, thực hiện. ◇Đào Uyên Minh : “Nam Dương Lưu Tử Kí, cao thượng sĩ dã, văn chi hân nhiên, thân vãng. Vị quả, tầm bệnh chung” , , , . , (Đào hoa nguyên kí ) Ông Lưu Tử Kí ở đất Nam Dương, là bậc cao sĩ, nghe kể chuyện, hân hoan tự đi tìm lấy nơi đó. Nhưng chưa tìm ra thì bị bệnh mà mất.
7. (Phó) Quả nhiên, kết quả, sau cùng, kết cục. ◎Như: “quả nhiên như thử” quả nhiên như vậy. ◇Sử Kí : “Điền Kị tòng chi, Ngụy quả khứ Hàm Đan, dữ Tề chiến ư Quế Lăng, đại phá Lương quân” , , , (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Điền Kị nghe theo, quân Ngụy quả nhiên bỏ Hàm Đan, cùng quân Tề giao chiến ở Quế Lăng, đại phá quân nước Lương.
8. (Liên) Nếu. ◎Như: “như quả” nếu như. ◇Liêu trai chí dị : “Như quả huệ hảo, tất như Hương nô giả” , (Kiều Na ) Nếu quả có lòng tốt, xin phải được như Hương nô.
Từ điển Thiều Chửu
① Quả, trái cây, như quả đào, quả mận, v.v.
② Quả quyết, quả cảm.
③ Quả nhiên, sự gì đã nghiệm gọi là quả nhiên như thử .
④ Kết quả, sự gì đã kết cục gọi là kết quả.
⑤ Làm nhân ác phải vạ ác, làm nhân thiện được phúc lành gọi là nhân quả .
⑥ No, như quả phúc no bụng.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Quả, trái cây: Hoa quả; Khai hoa kết quả; Thành quả; Ác quả, kết quả tai hại (xấu, tồi tệ);
② Cương quyết, cả quyết, quả quyết;
③ Quả là, quả thật, thật là: Quả thật (đúng là) như đã đoán trước. 【】quả nhiên [guôrán] Quả nhiên, quả là: Đường núi quả là dốc thật; Việc này quả nhiên không thành;【】quả chân [guôzhen] Quả thật, quả vậy, quả đúng như vậy: Quả thật như vậy thì tôi yên trí;
④ Kết quả;
⑤ (văn) No: No bụng;
⑥ [Guô] (Họ) Quả.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Trái cây. Ta cũng gọi là Quả. Ca dao có câu: » Công anh đắp nấm trồng chanh, chẳng được ăn quả vin cành cho cam « — Cái kết cục của sự việc. Td: Kết quả — Sự việc làm nên được. Td: Thành quả — Sự thật. Xem Quả tình, Quả thật — Chắc chắn, không thay đổi được. Td: Quả quyết.
Từ ghép
bạch quả • bất quả • cam quả • cầu quả • chánh quả • chính quả • chứng quả • công quả • cương quả • cương quả • dịch quả • hạch quả • hậu quả • hậu quả • hiệu quả • hồ quả • kết quả • kết quả • mang quả • nhân quả • như quả • phật quả • phức quả • quả báo • quả bì • quả cảm • quả chân • quả chân • quả đoạn • quả đoạn • quả kiếp • quả nghị • quả nhiên • quả nhục • quả phúc • quả quyết • quả tang • quả thực • quả tình • quả toan • quả trấp • quả tương • quả tương • quả tửu • quả viên • quả viên • thành quả • vô hoa quả • vô hoa quảPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書