Kanji Version 13
logo

  

  

未 vị  →Tra cách viết của 未 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 木 (4 nét) - Cách đọc: ミ
Ý nghĩa:
chưa, vẫn chưa, not yet

mùi, vị [Chinese font]   →Tra cách viết của 未 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 木
Ý nghĩa:
mùi
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
Mùi (ngôi thứ 8 hàng Chi)
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Chi “Vị,” chi thứ tám trong mười hai “địa chi” .
2. (Danh) Từ một giờ chiều đến ba giờ chiều gọi là giờ “Vị”. § Ta thường đọc là “Mùi”.
3. (Danh) Họ “Vị”.
4. (Phó) Chưa. ◎Như: “vị lai” chưa lại, chưa tới, “vị khả tri dã” chưa thể biết được.
5. (Phó) Chưa (đặt cuối câu, dùng để hỏi). ◇Vương Duy : “Lai nhật ỷ song tiền, Hàn mai trước hoa vị?” , (Tạp thi ) Ngày bạn đến đây, trước cửa sổ đẹp, Cây mai lạnh đã nở hoa chưa?
6. (Phó) Không (cũng như “bất” , biểu thị phủ định). ◎Như: “vị tiện” 便 bất tiện. ◇Ôn Đình Quân : “Túng hữu thùy dương vị giác xuân” (Dương liễu ) Dù cho cây thùy dương không biết mùa xuân.
Từ điển Thiều Chửu
① Chi vị, chi thứ tám trong 12 chi. Từ một giờ chiều đến ba giờ chiều gọi là giờ vị. Thường quen đọc là chữ mùi.
② Chửa, như vị lai chưa lại, chưa tới.
③ Chưa, dùng làm lời trợ từ, như hàn mai trước hoa vị mơ đã nở hoa chưa? (Vương Duy ).
④ Không.
⑤ Lời nói chưa nhất định, như vị khả tri dã chưa thể biết được.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Chưa, không, vị: Chưa có gia đình; Chưa biết có được hay không; Chưa đến tuổi trưởng thành, vị thành niên. 【】vị tất [wèibì] Chưa chắc, vị tất: Anh ấy chưa chắc đã biết; Sự việc vị tất là như thế; 【】vị tằng [wèi céng] Chưa, chưa từng, chưa hề: Chưa từng nghe; Kì tích chưa hề có trong lịsh sử; 【】vị thường [wèicháng] a. Chưa hề, chưa từng; b. Không phải là; 【】vị miễn [wèi miăn] Khó tránh, không tránh khỏi, thế nào cũng: Thế nào cũng có chỗ chưa được chu đáo; 【】vị thuỷ [wèishê] Như nghĩa a;
② Chưa, đã... chưa? (dùng để hỏi): ? Mơ đã nở hoa chưa? (Vương Duy: Tạp thi);
③ (văn) Chưa tới (đặt trước số từ hoặc từ ngữ nói về tuổi tác): 便 Chưa đến ba mươi tuổi, được dùng làm chức trị trung ở Kinh Châu (Thế thuyết tân ngữ: Văn học);
④ (văn) Không (dùng như ): Không thể được; Người ta vốn không dễ biết, biết người cũng không dễ (Sử kí: Phạm Thư Thái Trạch liệt truyện);
⑤ Mùi (ngôi thứ 8 trong 12 địa chi): Giờ mùi (từ 1 đến 3 giờ chiều).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Vị thứ tám trong thập nhị chi. Cũng đọc Vị. Xem vần Vị .

vị
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
chưa
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Chi “Vị,” chi thứ tám trong mười hai “địa chi” .
2. (Danh) Từ một giờ chiều đến ba giờ chiều gọi là giờ “Vị”. § Ta thường đọc là “Mùi”.
3. (Danh) Họ “Vị”.
4. (Phó) Chưa. ◎Như: “vị lai” chưa lại, chưa tới, “vị khả tri dã” chưa thể biết được.
5. (Phó) Chưa (đặt cuối câu, dùng để hỏi). ◇Vương Duy : “Lai nhật ỷ song tiền, Hàn mai trước hoa vị?” , (Tạp thi ) Ngày bạn đến đây, trước cửa sổ đẹp, Cây mai lạnh đã nở hoa chưa?
6. (Phó) Không (cũng như “bất” , biểu thị phủ định). ◎Như: “vị tiện” 便 bất tiện. ◇Ôn Đình Quân : “Túng hữu thùy dương vị giác xuân” (Dương liễu ) Dù cho cây thùy dương không biết mùa xuân.
Từ điển Thiều Chửu
① Chi vị, chi thứ tám trong 12 chi. Từ một giờ chiều đến ba giờ chiều gọi là giờ vị. Thường quen đọc là chữ mùi.
② Chửa, như vị lai chưa lại, chưa tới.
③ Chưa, dùng làm lời trợ từ, như hàn mai trước hoa vị mơ đã nở hoa chưa? (Vương Duy ).
④ Không.
⑤ Lời nói chưa nhất định, như vị khả tri dã chưa thể biết được.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Chưa, không, vị: Chưa có gia đình; Chưa biết có được hay không; Chưa đến tuổi trưởng thành, vị thành niên. 【】vị tất [wèibì] Chưa chắc, vị tất: Anh ấy chưa chắc đã biết; Sự việc vị tất là như thế; 【】vị tằng [wèi céng] Chưa, chưa từng, chưa hề: Chưa từng nghe; Kì tích chưa hề có trong lịsh sử; 【】vị thường [wèicháng] a. Chưa hề, chưa từng; b. Không phải là; 【】vị miễn [wèi miăn] Khó tránh, không tránh khỏi, thế nào cũng: Thế nào cũng có chỗ chưa được chu đáo; 【】vị thuỷ [wèishê] Như nghĩa a;
② Chưa, đã... chưa? (dùng để hỏi): ? Mơ đã nở hoa chưa? (Vương Duy: Tạp thi);
③ (văn) Chưa tới (đặt trước số từ hoặc từ ngữ nói về tuổi tác): 便 Chưa đến ba mươi tuổi, được dùng làm chức trị trung ở Kinh Châu (Thế thuyết tân ngữ: Văn học);
④ (văn) Không (dùng như ): Không thể được; Người ta vốn không dễ biết, biết người cũng không dễ (Sử kí: Phạm Thư Thái Trạch liệt truyện);
⑤ Mùi (ngôi thứ 8 trong 12 địa chi): Giờ mùi (từ 1 đến 3 giờ chiều).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Bậc thứ tám trong Thập nhị chi. Ta gọi là Mùi — Trong Thập nhị thuộc, thì Vị thuộc con dê — Chưa. Td: Vị lai ( chư lại, chỉ sự việc chưa xảy tới ).
Từ ghép
vị định • vị hôn • vị hôn phu • vị hôn thê • vị lai • vị lai • vị ngộ • vị quan • vị quyết • vị tất • vị thành • vị thành niên • vị tri • vị tường • vị vong • vị vũ trù mâuPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書