Kanji Version 13
logo

  

  

cối, hội [Chinese font]   →Tra cách viết của 會 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 13 nét - Bộ thủ: 曰
Ý nghĩa:
cối
phồn thể

Từ điển phổ thông
tính gộp, tính cộng lại sổ sách trong một năm
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Đoàn thể, nhóm, tổ chức. ◎Như: “giáo hội” tổ chức tôn giáo, “đồng hương hội” hội những người đồng hương.
2. (Danh) Cuộc họp, cuộc gặp mặt. ◎Như: “khai hội” mở hội, “hội nghị” cuộc họp bàn, “yến hội” cuộc tiệc.
3. (Danh) Thời cơ, dịp. ◎Như: “ki hội” cơ hội, “vận hội” vận hội tốt.
4. (Danh) Sách “Hoàng cực kinh thế” nói 30 năm là một đời , 12 đời là một “vận” , 30 vận là một “hội” , 12 hội là một “nguyên” .
5. (Danh) Chỗ người ở đông đúc, thành phố lớn. ◎Như: “đô hội” chốn đô hội.
6. (Danh) Chốc lát, khoảng thời gian ngắn. ◎Như: “nhất hội nhi” một lúc, một lát.
7. (Động) Gặp, gặp mặt. ◎Như: “hội minh” gặp nhau cùng thề, “hội đồng” cùng gặp mặt nhau để bàn bạc sự gì.
8. (Động) Tụ tập, họp. ◎Như: “hội hợp” tụ họp.
9. (Động) Hiểu. ◎Như: “hội ý” hiểu ý, “lĩnh hội” hiểu rõ.
10. (Động) Biết, có khả năng. ◎Như: “ngã hội du vịnh” tôi biết bơi lội, “nhĩ hội bất hội khai xa?” anh biết lái xe không? ◇Hồng Lâu Mộng : “Phàm hội tác thi đích đô họa tại thượng đầu, nhĩ khoái học bãi” , (Đệ tứ thập bát hồi) Những người nào biết làm thơ, đều được vẽ vào bức tranh này, chị mau học (làm thơ) đi.
11. (Động) Trả tiền. ◎Như: “hội sao” trả tiền (ở quán ăn, tiệm nước, ...). ◇Cảnh thế thông ngôn : “Nhị nhân hựu cật liễu nhất hồi, khởi thân hội sao nhi biệt” , (Kim lệnh sử mĩ tì thù tú đổng ) Hai người lại ăn một lát, đứng dậy trả tiền rồi chia tay.
12. (Phó) Sẽ (hàm ý chưa chắc chắn). ◎Như: “tha hội lai mạ” ông ta sẽ đến hay không?
13. (Trợ) Gặp lúc, ngay lúc. ◇Sử Kí : “Hội kì nộ, bất cảm hiến, công vi ngã hiến chi” , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Gặp lúc họ nổi giận, không dám hiến, nhờ ông biếu họ hộ ta.
14. Một âm là “cối”. (Động) Tính gộp, tính suốt sổ. ◎Như: “cối kế niên độ” tính sổ suốt năm.
Từ điển Thiều Chửu
① Họp, như khai hội mở hội, hội nghị họp bàn, v.v.
② Gặp, như hội minh gặp nhau cùng thề, hội đồng cùng gặp mặt nhau để bàn bạc sự gì, v.v.
③ Thời, như kỉ hội gặp dịp, vận hội vận hội tốt, nghĩa là sự với thời đúng hợp nhau cả. Sách Hoàng cực kinh thế nói 30 năm là một đời , 12 đời là một vận , 30 vận là một hội , 12 hội là một nguyên .
④ Hiểu biết, như hội ý hiểu ý, lĩnh hội lĩnh lược hiểu được ý nghĩa gì.
⑤ Chỗ người ở đông đúc, như đô hội chốn đô hội.
⑥ Một âm là cối. Tính gộp, tính suốt sổ, tính sổ suốt năm gọi là cối kế niên độ .
Từ điển Trần Văn Chánh
① (Kế) toán: Kế toán, kế toán viên; Hội nghị kế toán tài chánh; Ai quen việc tính toán tiền bạc? (Chiến quốc sách);
② [Kuài] 【】[Kuàiji] Tên đất thời cổ (thuộc huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày nay). Xem [huì].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tính toán sổ sách. Ta cứ quen đọc Hội — Thêm năm màu — Một âm khác là Hội.
Từ ghép
cối kế

hội
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. hội hè
2. tụ hội
3. hiệp hội
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Đoàn thể, nhóm, tổ chức. ◎Như: “giáo hội” tổ chức tôn giáo, “đồng hương hội” hội những người đồng hương.
2. (Danh) Cuộc họp, cuộc gặp mặt. ◎Như: “khai hội” mở hội, “hội nghị” cuộc họp bàn, “yến hội” cuộc tiệc.
3. (Danh) Thời cơ, dịp. ◎Như: “ki hội” cơ hội, “vận hội” vận hội tốt.
4. (Danh) Sách “Hoàng cực kinh thế” nói 30 năm là một đời , 12 đời là một “vận” , 30 vận là một “hội” , 12 hội là một “nguyên” .
5. (Danh) Chỗ người ở đông đúc, thành phố lớn. ◎Như: “đô hội” chốn đô hội.
6. (Danh) Chốc lát, khoảng thời gian ngắn. ◎Như: “nhất hội nhi” một lúc, một lát.
7. (Động) Gặp, gặp mặt. ◎Như: “hội minh” gặp nhau cùng thề, “hội đồng” cùng gặp mặt nhau để bàn bạc sự gì.
8. (Động) Tụ tập, họp. ◎Như: “hội hợp” tụ họp.
9. (Động) Hiểu. ◎Như: “hội ý” hiểu ý, “lĩnh hội” hiểu rõ.
10. (Động) Biết, có khả năng. ◎Như: “ngã hội du vịnh” tôi biết bơi lội, “nhĩ hội bất hội khai xa?” anh biết lái xe không? ◇Hồng Lâu Mộng : “Phàm hội tác thi đích đô họa tại thượng đầu, nhĩ khoái học bãi” , (Đệ tứ thập bát hồi) Những người nào biết làm thơ, đều được vẽ vào bức tranh này, chị mau học (làm thơ) đi.
11. (Động) Trả tiền. ◎Như: “hội sao” trả tiền (ở quán ăn, tiệm nước, ...). ◇Cảnh thế thông ngôn : “Nhị nhân hựu cật liễu nhất hồi, khởi thân hội sao nhi biệt” , (Kim lệnh sử mĩ tì thù tú đổng ) Hai người lại ăn một lát, đứng dậy trả tiền rồi chia tay.
12. (Phó) Sẽ (hàm ý chưa chắc chắn). ◎Như: “tha hội lai mạ” ông ta sẽ đến hay không?
13. (Trợ) Gặp lúc, ngay lúc. ◇Sử Kí : “Hội kì nộ, bất cảm hiến, công vi ngã hiến chi” , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Gặp lúc họ nổi giận, không dám hiến, nhờ ông biếu họ hộ ta.
14. Một âm là “cối”. (Động) Tính gộp, tính suốt sổ. ◎Như: “cối kế niên độ” tính sổ suốt năm.
Từ điển Thiều Chửu
① Họp, như khai hội mở hội, hội nghị họp bàn, v.v.
② Gặp, như hội minh gặp nhau cùng thề, hội đồng cùng gặp mặt nhau để bàn bạc sự gì, v.v.
③ Thời, như kỉ hội gặp dịp, vận hội vận hội tốt, nghĩa là sự với thời đúng hợp nhau cả. Sách Hoàng cực kinh thế nói 30 năm là một đời , 12 đời là một vận , 30 vận là một hội , 12 hội là một nguyên .
④ Hiểu biết, như hội ý hiểu ý, lĩnh hội lĩnh lược hiểu được ý nghĩa gì.
⑤ Chỗ người ở đông đúc, như đô hội chốn đô hội.
⑥ Một âm là cối. Tính gộp, tính suốt sổ, tính sổ suốt năm gọi là cối kế niên độ .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Hợp, hợp lại: Hợp lại tại một nơi;
② Họp, cuộc họp, hội nghị: Họp hội nghị gì; Hôm nay có một cuộc họp;
③ Hội, đoàn thể: Hội học sinh;
④ Lị, thành phố lớn: Tỉnh lị;
⑤ Tiếp, gặp: Gặp nhau; Tiếp (gặp) bạn;
⑥ Trả (tiền): Tiền cơm tôi đã trả rồi;
⑦ Hiểu, (lĩnh) hội: Hiểu lầm;
⑧ Biết: Anh ấy biết bơi;
⑨ Có thể: Anh ấy không thể không biết;
⑩ Sẽ: Kế hoạch năm nay nhất định sẽ thực hiện; Anh ấy sẽ không đến đâu.【】hội đương [huì dang] (văn) Phải, sẽ phải, cần phải; 【】hội tu [huìxu] (văn) Ắt phải, nhất định sẽ;
⑪ (Cơ) hội, dịp: Nhân cơ hội (dịp) này;
⑫ (khn) Lúc, lát: Một lúc, một lát; Lúc này; Lúc đó; Thêm lát nữa;
⑬ Đoàn, ban: Công đoàn; Ủy ban;
⑭ Họ, hụi (tổ chức tiết kiệm tương trợ của dân gian);
⑮ (triết) Hội (khái niệm về chu kì thời gian của nhà triết học Thiệu Khang Tiết nêu trong sách Hoàng cực kinh thế: 30 năm là một thế [đời], 12 thế là một vận, 30 vận là một hội, 12 hội là một nguyên). Xem [kuài].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tụ họp lại — Đoàn thể quy tụ những người cùng theo đuổi mục đích — Gặp gỡ — Nhận hiểu — Thí dụ: Lãnh hội — Một âm là Cối. Chẳng hạn Cối kế. Ta vẫn quen đọc là Hội kế luôn.
Từ ghép
ái hữu hội • áo vận hội • âm nhạc hội • bác lãm hội • bái hội • bang hội • bát quốc tập đoàn phong hội • bất hội • bút hội • cao hội • chiếu hội • công hội • công hội • cơ hội • diên hội • diện hội • đại hội • đại nam hội điển sự lệ • đô hội • gia hội • giáo hội • hiệp hội • hoà hội • học hội • hội ẩm • hội binh • hội diện • hội đàm • hội điển • hội đồng • hội hợp • hội hữu • hội kiến • hội nghị • hội ngộ • hội ngộ • hội nguyên • hội phí • hội quán • hội thẩm • hội thân • hội thí • hội toát • hội trường • hội trưởng • hội viên • hương hội • khánh hội • lê triều hội điển • lĩnh hội • minh hội • nghị hội • nhất hội nhi • nông hội • pháp hội • phân hội • phó hội • phó hội trưởng • phong hội • quốc hội • sính hội • tán hội • thuỷ lục pháp hội • thương hội • tổng hội • trại hội • tụ hội • uỷ hội • ước hội • vận hội • vũ hội • xã hội • xã hội học • ý hội • yến hội • yếu hộiPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書