Kanji Version 13
logo

  

  

ô, ư [Chinese font]   →Tra cách viết của 於 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 方
Ý nghĩa:
ô
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Giới) Ở tại, vào lúc. ◎Như: “sanh ư mỗ niên” sinh vào năm đó, “chu hành ư hải” thuyền đi trên biển, “sanh ư tư, trưởng ư tư” , sanh ở đây, lớn lên ở đây. ◇Luận Ngữ : “Hữu mĩ ngọc ư tư” (Tử Hãn ) Có viên ngọc đẹp ở đây.
2. (Giới) Cho. ◇Luận Ngữ : “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” , (Vệ Linh Công ) Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
3. (Giới) Hướng về. ◇Luận Ngữ : “Tử Cầm vấn ư Tử Cống” (Học nhi ) Tử Cầm hỏi (hướng về) Tử Cống.
4. (Giới) Đối với. ◇Luận Ngữ : “Thủy ngô ư nhân dã, thính kì ngôn nhi quan kì hạnh. Kim ngô ư nhân dã, thính kì ngôn nhi quan kì hạnh” , . , (Công Dã Tràng ) Mới đầu, đối với người, ta nghe lời nói mà tin việc làm. Nay đối với người, ta nghe nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa.
5. (Giới) Đến, cho đến. ◇Liễu Tông Nguyên : “Tự ngô thị tam thế cư thị hương, tích ư kim lục thập tuế hĩ” , (Bộ xà giả thuyết ) Họ tôi ở làng này đã ba đời, tính đến nay được sáu chục năm.
6. (Giới) Hơn. ◇Lễ Kí : “Hà chánh mãnh ư hổ dã” (Đàn cung hạ ) Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp vậy.
7. (Giới) Vì, nhờ. ◇Hàn Dũ : “Nghiệp tinh ư cần” (Tiến học giải ) Nghề nghiệp tinh thâm nhờ ở chuyên cần.
8. (Giới) Từ, do. ◇Đạo Đức Kinh : “Thiên lí chi hành, thủy ư túc hạ” , (Chương 64) Đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân.
9. (Giới) Bị (đặt sau động từ). ◇Sử Kí : “Ngụy Huệ Vương binh sổ phá ư Tề, Tần, quốc nội không, nhật dĩ tước, khủng” , , , , (Thương Quân truyện ) Ngụy Huệ vương mấy lần bị quân Tề, quân Tần đánh phá, trong nước trống rỗng, ngày càng hao mòn nên lo sợ.
10. (Giới) Với. ◇Luận Ngữ : “Ngô đảng chi trực giả dị ư thị, phụ vi tử ẩn, tử vi phụ ẩn, trực tại kì trung hĩ” , , , (Tử Lộ ) Người ngay thẳng trong làng tôi khác với làng đó (*), cha dấu tội cho con, con dấu tội cho cha, sự ngay thẳng ở trong đó. § Ghi chú: (*) Khác với làng đã nói đến trước đó.
11. (Liên) Và, với. ◇Chiến quốc sách : “Kim Triệu chi dữ Tần, do Tề chi ư Lỗ dã” , (Tề sách nhất ) Nay Triệu với Tần, thì cũng như Tề với Lỗ vậy.
12. (Danh) Họ “Ư”.
13. (Động) Nương, tựa. ◇Lưu Đắc Nhân : “Phiến vân cô hạc khả tương ư” (Tặng kính ) Mảnh mây lẻ hạc có thể nương tựa nhau.
14. Một âm là “ô”. (Thán) Ôi, lời than thở. § Cùng nghĩa với chữ “ô” . ◇Thượng Thư : “Ô, Đế niệm tai!” , (Đại Vũ mô ) Ôi, nhà vua hãy thường suy nghĩ!
Từ điển Thiều Chửu
① Chưng. Tiếng dùng để giúp lời, như sinh ư bắc phương sinh chưng phương bắc.
② Ở, như tương ư cùng nương ở với nhau.
③ Một âm là ô. Ôi, lời than thở, cùng nghĩa với chữ ô .
Từ điển Trần Văn Chánh
(thán) Ô, ôi (biểu thị tiếng kêu hoặc than thở, dùng như bộ ): !Ôi, nhà vua hãy thường suy nghĩ (Thượng thư: Đại Vũ mô).【】ô hô [wuhu] Than ôi. Cv. . Như [wuhu]. Xem [yu].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tiếng kêu than thở. Như chữ Ô — Một âm là Ư. Xem Ư.
Từ ghép
liêu thắng ư vô

ư
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. ở, tại
2. vào lúc
Từ điển trích dẫn
1. (Giới) Ở tại, vào lúc. ◎Như: “sanh ư mỗ niên” sinh vào năm đó, “chu hành ư hải” thuyền đi trên biển, “sanh ư tư, trưởng ư tư” , sanh ở đây, lớn lên ở đây. ◇Luận Ngữ : “Hữu mĩ ngọc ư tư” (Tử Hãn ) Có viên ngọc đẹp ở đây.
2. (Giới) Cho. ◇Luận Ngữ : “Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân” , (Vệ Linh Công ) Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.
3. (Giới) Hướng về. ◇Luận Ngữ : “Tử Cầm vấn ư Tử Cống” (Học nhi ) Tử Cầm hỏi (hướng về) Tử Cống.
4. (Giới) Đối với. ◇Luận Ngữ : “Thủy ngô ư nhân dã, thính kì ngôn nhi quan kì hạnh. Kim ngô ư nhân dã, thính kì ngôn nhi quan kì hạnh” , . , (Công Dã Tràng ) Mới đầu, đối với người, ta nghe lời nói mà tin việc làm. Nay đối với người, ta nghe nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa.
5. (Giới) Đến, cho đến. ◇Liễu Tông Nguyên : “Tự ngô thị tam thế cư thị hương, tích ư kim lục thập tuế hĩ” , (Bộ xà giả thuyết ) Họ tôi ở làng này đã ba đời, tính đến nay được sáu chục năm.
6. (Giới) Hơn. ◇Lễ Kí : “Hà chánh mãnh ư hổ dã” (Đàn cung hạ ) Chính sách hà khắc còn tàn bạo hơn cọp vậy.
7. (Giới) Vì, nhờ. ◇Hàn Dũ : “Nghiệp tinh ư cần” (Tiến học giải ) Nghề nghiệp tinh thâm nhờ ở chuyên cần.
8. (Giới) Từ, do. ◇Đạo Đức Kinh : “Thiên lí chi hành, thủy ư túc hạ” , (Chương 64) Đi ngàn dặm, bắt đầu từ một bước chân.
9. (Giới) Bị (đặt sau động từ). ◇Sử Kí : “Ngụy Huệ Vương binh sổ phá ư Tề, Tần, quốc nội không, nhật dĩ tước, khủng” , , , , (Thương Quân truyện ) Ngụy Huệ vương mấy lần bị quân Tề, quân Tần đánh phá, trong nước trống rỗng, ngày càng hao mòn nên lo sợ.
10. (Giới) Với. ◇Luận Ngữ : “Ngô đảng chi trực giả dị ư thị, phụ vi tử ẩn, tử vi phụ ẩn, trực tại kì trung hĩ” , , , (Tử Lộ ) Người ngay thẳng trong làng tôi khác với làng đó (*), cha dấu tội cho con, con dấu tội cho cha, sự ngay thẳng ở trong đó. § Ghi chú: (*) Khác với làng đã nói đến trước đó.
11. (Liên) Và, với. ◇Chiến quốc sách : “Kim Triệu chi dữ Tần, do Tề chi ư Lỗ dã” , (Tề sách nhất ) Nay Triệu với Tần, thì cũng như Tề với Lỗ vậy.
12. (Danh) Họ “Ư”.
13. (Động) Nương, tựa. ◇Lưu Đắc Nhân : “Phiến vân cô hạc khả tương ư” (Tặng kính ) Mảnh mây lẻ hạc có thể nương tựa nhau.
14. Một âm là “ô”. (Thán) Ôi, lời than thở. § Cùng nghĩa với chữ “ô” . ◇Thượng Thư : “Ô, Đế niệm tai!” , (Đại Vũ mô ) Ôi, nhà vua hãy thường suy nghĩ!
Từ điển Thiều Chửu
① Chưng. Tiếng dùng để giúp lời, như sinh ư bắc phương sinh chưng phương bắc.
② Ở, như tương ư cùng nương ở với nhau.
③ Một âm là ô. Ôi, lời than thở, cùng nghĩa với chữ ô .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Ở, vào lúc (chỉ nơi chốn, thời gian): Bao bệnh chết ở dọc đường (Hán thư); Có viên ngọc đẹp ở nơi này (Luận ngữ); Khoa thi tiến sĩ bắt đầu có vào đời Tùy và thịnh hành vào các đời Đường, Tống (Lê triều lịch khoa tiến sĩ đề danh bi kí);
② Hơn (dùng trong một kết cấu so sánh): Băng do nước tạo thành nhưng lại lạnh hơn nước (Tuân tử);
③ Cho: Tôi tặng một cây viết cho anh Trương;
④ Với: Không liên quan gì đến (với) tôi;
⑤ Bị: Giáp bị Ất đánh bại; Binh bị Trần Thiệp phá, đất bị họ Lưu chiếm (Hán thư). Xem ;
⑥ Đối với, đến: Rất quan tâm đối với (đến) việc đó;
⑦ Do: Do đó;
⑧ 【】 ư ấp [yuyì] (văn) Nghẹn hơi;
⑨ [Yu] (Họ) Ư. Xem [wu], [yú].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ở. Ở tại — Một âm là Ô. Xem Ô.
Từ ghép
bần ư nhất tự • cầu quá ư cung • chí ư • cơ ư • đối ư • đối ư • liêu thắng ư vô • quá ư • tiện ư 便 • ư ấp • ư thị • ư tư • ư yên • ưu ư • ưu ư • văn danh ư thế • vị ưPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書