Kanji Version 13
logo

  

  

ưng, ứng [Chinese font]   →Tra cách viết của 應 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 17 nét - Bộ thủ: 心
Ý nghĩa:
ưng
phồn thể

Từ điển phổ thông
ưng, thích
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đáp lời, thưa. ◎Như: “ứng đối” đối đáp. ◇Liêu trai chí dị : “Hô chi bất ứng” (Tân lang ) Gọi mà không trả lời.
2. (Động) Nhận chịu, cho. ◎Như: “hữu cầu tất ứng” hễ cầu xin thì được cho. ◇Hồng Lâu Mộng : “Tích Xuân thính liễu tuy thị vi nan, chỉ đắc ứng liễu” , (Đệ ngũ thập hồi) Tích Xuân nghe xong tuy biết là khó làm, cũng phải nhận lời.
3. (Động) Hòa theo, phụ họa. ◎Như: “hưởng ứng” phụ họa. ◇Sử Kí : “Chư quận huyện khổ Tần lại giả, giai hình kì trưởng lại, sát chi dĩ ứng Trần Thiệp” , , (Trần Thiệp thế gia ) Các quận huyện cực khổ vì quan lại nhà Tần, đều phơi bày tội trạng bọn trưởng quan, giết họ để hưởng ứng Trần Thiệp.
4. (Động) Đối phó. ◎Như: “ứng thế” đối phó xử xự trong đời, “tùy cơ ứng biến” tùy theo trường hợp mà đối phó.
5. (Động) Chứng thật, đúng với. ◎Như: “ứng nghiệm” đúng thật, hiệu nghiệm. ◇Thủy hử truyện : “Giá tứ cú dao ngôn dĩ đô ứng liễu” (Đệ tam thập cửu hồi) Bốn câu đồng dao đều nghiệm đúng (với tội trạng của Tống Giang).
6. (Động) Thích hợp. ◎Như: “đắc tâm ứng thủ” nghĩ và làm hợp nhất, nghĩ sao làm vậy. ◇Dịch Kinh : “Cương nhu giai ứng” (Hằng quái ) Cương và nhu đều thuận hợp.
7. (Động) Tiếp nhận.
8. (Danh) Cái trống nhỏ.
9. (Danh) Một thứ âm nhạc ngày xưa, dài 6 thước 5 tấc.
10. (Danh) Họ “Ứng”.
11. Một âm là “ưng”. (Phó) Nên thế, cần phải. ◎Như: “ưng tu” nên phải, “chỉ ưng” chỉ nên. ◇Lâm Tự Hoàn : “Phàm sở ưng hữu, vô sở bất hữu” , (Khẩu kĩ ) Tất cả những gì phải có, thì đều có cả.
12. (Phó) Có lẽ, có thể. ◇Đỗ Phủ : “Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu, Nhân gian năng đắc kỉ hồi văn” , (Tặng Hoa Khanh ) Khúc nhạc này chắc là chỉ có ở trên trời, (Ở) nhân gian mấy thuở mà được nghe.
Từ điển Thiều Chửu
① Ðáp, như ứng đối đáp thưa.
② Ứng theo, như ta đập mạnh một cái thì nghe bên ngoài có tiếng vang ứng theo, gọi là hưởng ứng , làm thiện được phúc, làm ác phải vạ gọi là báo ứng , vì lòng thành cầu mà được như nguyện gọi là cảm ứng , v.v.
③ Cái trống con.
④ Một thứ âm nhạc ngày xưa, dài 6 thước 5 tấc.
⑤ Một âm là ưng. Nên thế.
⑥ Nên, lời nói lường tính trước, như ưng tu nên phải, chỉ ưng chỉ nên, v.v.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thưa, đáp lại (lời gọi): Gọi mãi hắn không thưa;
② Nên, cần, phải: Nghĩa vụ phải làm tròn; Tội phải chết; Phát hiện sai lầm nên uốn nắn ngay;
③ Nhận lời, đồng ý: ! Việc đó do tôi nhận làm, tôi xin chịu trách nhiệm vậy!;
④ (Một loại) nhạc khí thời xưa (trong có cây dùi, gõ lên để hoà nhạc);
⑤ Cái trống con: Trống nhỏ trống lớn đều là trống treo (Thi Kinh: Chu tụng, Hữu cổ);
⑥ [Ying] Nước Ưng (một nước thời cổ, ở phía đông huyện Lỗ Sơn, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay);
⑦ [Ying] (Họ) Ưng. Xem [yìng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nhận. Bằng lòng. Td: Ưng thuận — Nên. Đáng như thế. Td: Lí ưng ( đáng lẽ ) — Một âm là Ứng. Xem Ứng.
Từ ghép
bất ưng • lí ưng • ưng cai • ưng chuẩn • ưng doãn • ưng đắc • ưng đương • ưng hữu • ưng thuận • ưng ý

ứng
phồn thể

Từ điển phổ thông
ứng phó
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đáp lời, thưa. ◎Như: “ứng đối” đối đáp. ◇Liêu trai chí dị : “Hô chi bất ứng” (Tân lang ) Gọi mà không trả lời.
2. (Động) Nhận chịu, cho. ◎Như: “hữu cầu tất ứng” hễ cầu xin thì được cho. ◇Hồng Lâu Mộng : “Tích Xuân thính liễu tuy thị vi nan, chỉ đắc ứng liễu” , (Đệ ngũ thập hồi) Tích Xuân nghe xong tuy biết là khó làm, cũng phải nhận lời.
3. (Động) Hòa theo, phụ họa. ◎Như: “hưởng ứng” phụ họa. ◇Sử Kí : “Chư quận huyện khổ Tần lại giả, giai hình kì trưởng lại, sát chi dĩ ứng Trần Thiệp” , , (Trần Thiệp thế gia ) Các quận huyện cực khổ vì quan lại nhà Tần, đều phơi bày tội trạng bọn trưởng quan, giết họ để hưởng ứng Trần Thiệp.
4. (Động) Đối phó. ◎Như: “ứng thế” đối phó xử xự trong đời, “tùy cơ ứng biến” tùy theo trường hợp mà đối phó.
5. (Động) Chứng thật, đúng với. ◎Như: “ứng nghiệm” đúng thật, hiệu nghiệm. ◇Thủy hử truyện : “Giá tứ cú dao ngôn dĩ đô ứng liễu” (Đệ tam thập cửu hồi) Bốn câu đồng dao đều nghiệm đúng (với tội trạng của Tống Giang).
6. (Động) Thích hợp. ◎Như: “đắc tâm ứng thủ” nghĩ và làm hợp nhất, nghĩ sao làm vậy. ◇Dịch Kinh : “Cương nhu giai ứng” (Hằng quái ) Cương và nhu đều thuận hợp.
7. (Động) Tiếp nhận.
8. (Danh) Cái trống nhỏ.
9. (Danh) Một thứ âm nhạc ngày xưa, dài 6 thước 5 tấc.
10. (Danh) Họ “Ứng”.
11. Một âm là “ưng”. (Phó) Nên thế, cần phải. ◎Như: “ưng tu” nên phải, “chỉ ưng” chỉ nên. ◇Lâm Tự Hoàn : “Phàm sở ưng hữu, vô sở bất hữu” , (Khẩu kĩ ) Tất cả những gì phải có, thì đều có cả.
12. (Phó) Có lẽ, có thể. ◇Đỗ Phủ : “Thử khúc chi ưng thiên thượng hữu, Nhân gian năng đắc kỉ hồi văn” , (Tặng Hoa Khanh ) Khúc nhạc này chắc là chỉ có ở trên trời, (Ở) nhân gian mấy thuở mà được nghe.
Từ điển Thiều Chửu
① Ðáp, như ứng đối đáp thưa.
② Ứng theo, như ta đập mạnh một cái thì nghe bên ngoài có tiếng vang ứng theo, gọi là hưởng ứng , làm thiện được phúc, làm ác phải vạ gọi là báo ứng , vì lòng thành cầu mà được như nguyện gọi là cảm ứng , v.v.
③ Cái trống con.
④ Một thứ âm nhạc ngày xưa, dài 6 thước 5 tấc.
⑤ Một âm là ưng. Nên thế.
⑥ Nên, lời nói lường tính trước, như ưng tu nên phải, chỉ ưng chỉ nên, v.v.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đáp, đáp ứng, đồng ý làm theo, cho: Để đáp ứng những nhu cầu cần thiết; Hễ cầu xin là cho;
② Ứng (phó), đối phó: Tùy cơ ứng biến; Ta sẽ làm sao đối phó với địch (Hàn Phi tử);
③ (Thích, phản) ứng, ứng theo: Phải thích ứng với hoàn cảnh này; Phản ứng hoá học;
④ Tương ứng, (tùy) theo: Ngã theo cây đàn (Thế thuyết tân ngữ);
⑤ Ứng hoạ, hoạ theo;
⑥ Hưởng ứng: Giết ông ta để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Trần Thiệp (Sử kí);
⑦ Ứng nghiệm, đúng với: Nay quả ứng nghiệm với (đúng với) lời nói đó (Tam quốc diễn nghĩa);
⑧ Căn cứ theo, dựa theo. Xem [ying].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đáp lại. Td: Đáp ứng — Trả lời. Td: Ứng đối — Hợp với. Đoạn trường tân thanh : » Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao « — Một âm là Ưng. Xem Ưng.
Từ ghép
báo ứng • bất ứng • cảm ứng • chiếu ứng • cung ứng • hiệu ứng • hô ứng • hưởng ứng • linh ứng • nội ứng • phản ứng • phù ứng • sách ứng • thủ ứng • tiếp ứng • tương ứng • ứng biến • ứng chiến • ứng cơ • ứng cử • ứng dụng • ứng đáp • ứng địch • ứng đối • ứng đương • ứng hiện • ứng khẩu • ứng lực • ứng mộ • ứng nghĩa • ứng nghiệm • ứng phó • ứng sính • ứng thí • ứng thù • ứng tiếp • ứng tiếp bất hạ • ứng trực • ứng tuyển • ứng việnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書