Kanji Version 10
logo

  

  

thốn
đạc, độ

Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ 漢字辞書