Kanji Version 13
logo

  

  

度 độ  →Tra cách viết của 度 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 广 (3 nét) - Cách đọc: ド、(ト)、(タク)、たび
Ý nghĩa:
độ, lần, dịp, degrees

đạc, độ [Chinese font]   →Tra cách viết của 度 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 广
Ý nghĩa:
đạc
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đo lường
2. mức độ
3. lần
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Các dụng cụ dùng để đo dài ngắn, như trượng, thước, v.v.
2. (Danh) Mức, trạng huống đạt tới (của vật thể). ◎Như: “trường độ” độ dài, “thấp độ” độ ẩm, “toan độ” độ chua.
3. (Danh) Phép tắc, quy phạm. ◎Như: “pháp độ” , “chế độ” .
4. (Danh) Tiêu chuẩn. ◎Như: “hạn độ” .
5. (Danh) Khí lượng (của người). ◎Như: “khoát đạt đại độ” ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được mọi người.
6. (Danh) Dáng dấp, phong cách, nghi thái (hiện ra bên ngoài). ◎Như: “phong độ” , “thái độ” .
7. (Danh) Lượng từ. (1) Đơn vị đo góc, sức nóng, v.v. ◎Như: cả mặt tròn có 360 độ, mỗi độ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. (2) Lần, lượt, chuyến. ◎Như: “nhất niên nhất độ” mỗi năm một lần.
8. (Danh) Chiều (trong môn toán học: chiều cao, chiều ngang, chiều sâu của vật thể). ◎Như: “tam độ không gian” không gian ba chiều.
9. (Danh) Họ “Độ”.
10. (Động) Qua, trải qua. ◎Như: “độ nhật như niên” một ngày qua lâu như một năm. ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Thiếp độ nhật như niên, nguyện quân liên nhi cứu chi” , (Đệ bát hồi) Thiếp coi một ngày bằng một năm, xin chàng thương mà cứu vớt.
11. (Động) Từ bờ này sang bờ bên kia. § Cũng như “độ” . ◇Hán Thư : “Nhược phù kinh chế bất định, thị do độ giang hà vong duy tiếp” , (Giả Nghị truyện ) Nếu phép tắc quy chế không xác định, thì cũng như vượt qua sông mà quên mang theo mái chèo. § Nhà “Phật” bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo phép của Phật vượt qua bể khổ, vì thế nên xuất gia tu hành gọi là “thế độ” . Sáu phép: “bố thí” , “trì giới” , “nhẫn nhục” , “tinh tiến” , “thiền định” , “trí tuệ” gọi là “lục độ” . Nghĩa là sáu phép ấy khiến người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy.
12. (Động) Đi tới. § Cũng như “độ” . ◇Vương Chi Hoán : “Khương địch hà tu oán dương liễu, Xuân quang bất độ Ngọc Môn Quan” , (Lương Châu từ ) Sáo người Khương chẳng nên oán hận cây dương liễu làm chi, Ánh sáng mùa xuân không ra tới Ngọc Môn Quan.
13. Một âm là “đạc”. (Động) Mưu tính. ◎Như: “thốn đạc” liệu lường.
14. (Động) Đo. ◎Như: “đạc lượng” đo lường. ◇Phạm Đình Hổ : “Trung Hưng thì đạc Hà Khẩu phường tân dĩ xử bắc khách” (Vũ trung tùy bút ) Đời (Lê) Trung Hưng, đo dọc bến phường Hà Khẩu, để cho Hoa kiều trú ngụ.
Từ điển Thiều Chửu
① Ðồ đo, các đồ như trượng thước dùng để đo dài ngắn đều gọi là độ.
② Chia góc đồ tròn gọi là độ. Toàn cả mặt tròn có 360 độ, mỗi độ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây.
③ Phép đã chế ra, như pháp độ , chế độ , v.v.
④ Ðộ lượng. Như khoát đạt đại độ ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được mọi người.
⑤ Dáng dấp. Như thái độ .
⑥ Qua. Như ngày mới sinh gọi là sơ độ , nghĩa là cái ngày mới qua, cho nên sự gì đã qua một lần gọi là nhất độ .
⑦ Sang tới, cũng như chữ độ . Nhà Phật bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo phép của Phật vượt qua bể khổ, vì thế nên xuất gia tu hành gọi là thế độ . Sáu phép bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thuyền định, trí tuệ gọi là lục độ . Nghĩa là sáu phép ấy là phép khiến người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy.
⑧ Một âm là đạc. Mưu toan, như thỗn đạc bàn lường, đạc lượng đo lường, v.v.
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) Sự đánh giá, sự ước lượng: Suy đoán; Trắc đạc, đo đạc; Suy bụng ta ra bụng người. Xem [dù].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tính toán sắp đặt — Đo lường — Một âm khác là Độ.
Từ ghép
đạc điền • trắc đạc • ức đạc • ức đạc

độ
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đo lường
2. mức độ
3. lần
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Các dụng cụ dùng để đo dài ngắn, như trượng, thước, v.v.
2. (Danh) Mức, trạng huống đạt tới (của vật thể). ◎Như: “trường độ” độ dài, “thấp độ” độ ẩm, “toan độ” độ chua.
3. (Danh) Phép tắc, quy phạm. ◎Như: “pháp độ” , “chế độ” .
4. (Danh) Tiêu chuẩn. ◎Như: “hạn độ” .
5. (Danh) Khí lượng (của người). ◎Như: “khoát đạt đại độ” ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được mọi người.
6. (Danh) Dáng dấp, phong cách, nghi thái (hiện ra bên ngoài). ◎Như: “phong độ” , “thái độ” .
7. (Danh) Lượng từ. (1) Đơn vị đo góc, sức nóng, v.v. ◎Như: cả mặt tròn có 360 độ, mỗi độ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây. (2) Lần, lượt, chuyến. ◎Như: “nhất niên nhất độ” mỗi năm một lần.
8. (Danh) Chiều (trong môn toán học: chiều cao, chiều ngang, chiều sâu của vật thể). ◎Như: “tam độ không gian” không gian ba chiều.
9. (Danh) Họ “Độ”.
10. (Động) Qua, trải qua. ◎Như: “độ nhật như niên” một ngày qua lâu như một năm. ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Thiếp độ nhật như niên, nguyện quân liên nhi cứu chi” , (Đệ bát hồi) Thiếp coi một ngày bằng một năm, xin chàng thương mà cứu vớt.
11. (Động) Từ bờ này sang bờ bên kia. § Cũng như “độ” . ◇Hán Thư : “Nhược phù kinh chế bất định, thị do độ giang hà vong duy tiếp” , (Giả Nghị truyện ) Nếu phép tắc quy chế không xác định, thì cũng như vượt qua sông mà quên mang theo mái chèo. § Nhà “Phật” bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo phép của Phật vượt qua bể khổ, vì thế nên xuất gia tu hành gọi là “thế độ” . Sáu phép: “bố thí” , “trì giới” , “nhẫn nhục” , “tinh tiến” , “thiền định” , “trí tuệ” gọi là “lục độ” . Nghĩa là sáu phép ấy khiến người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy.
12. (Động) Đi tới. § Cũng như “độ” . ◇Vương Chi Hoán : “Khương địch hà tu oán dương liễu, Xuân quang bất độ Ngọc Môn Quan” , (Lương Châu từ ) Sáo người Khương chẳng nên oán hận cây dương liễu làm chi, Ánh sáng mùa xuân không ra tới Ngọc Môn Quan.
13. Một âm là “đạc”. (Động) Mưu tính. ◎Như: “thốn đạc” liệu lường.
14. (Động) Đo. ◎Như: “đạc lượng” đo lường. ◇Phạm Đình Hổ : “Trung Hưng thì đạc Hà Khẩu phường tân dĩ xử bắc khách” (Vũ trung tùy bút ) Đời (Lê) Trung Hưng, đo dọc bến phường Hà Khẩu, để cho Hoa kiều trú ngụ.
Từ điển Thiều Chửu
① Ðồ đo, các đồ như trượng thước dùng để đo dài ngắn đều gọi là độ.
② Chia góc đồ tròn gọi là độ. Toàn cả mặt tròn có 360 độ, mỗi độ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây.
③ Phép đã chế ra, như pháp độ , chế độ , v.v.
④ Ðộ lượng. Như khoát đạt đại độ ý nói người có độ lượng lớn bao dong cả được mọi người.
⑤ Dáng dấp. Như thái độ .
⑥ Qua. Như ngày mới sinh gọi là sơ độ , nghĩa là cái ngày mới qua, cho nên sự gì đã qua một lần gọi là nhất độ .
⑦ Sang tới, cũng như chữ độ . Nhà Phật bảo người ta ở cõi đời này là cõi khổ, phải tu theo phép của Phật vượt qua bể khổ, vì thế nên xuất gia tu hành gọi là thế độ . Sáu phép bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thuyền định, trí tuệ gọi là lục độ . Nghĩa là sáu phép ấy là phép khiến người trong bể khổ sẽ sang bên cõi giác vậy.
⑧ Một âm là đạc. Mưu toan, như thỗn đạc bàn lường, đạc lượng đo lường, v.v.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đồ đo, dụng cụ đo, đo lường. 【】độ lượng hoành [dùliàng héng] Đo lường đong đạc;
② Độ: Độ cứng, độ rắn; Độ ẩm;
③ (toán) Độ, góc: Góc chính là 90 độ; 38 độ vĩ tuyến Bắc; Điểm sôi của nước là 100 độ C;
④ Phép tắc đã đặt ra: Pháp độ; Chế độ;
⑤ Dáng dấp: Thái độ;
⑥ (điện) Kilôoát giờ;
⑦ Hạn độ, mức độ: Mệt nhọc quá mức; Cao độ;
⑧ Độ lượng: Độ lượng bao dung;
⑨ Cân nhắc, suy nghĩ, để ý đến: Chả cân nhắc đến việc sống chết;
⑩ Lần, chuyến: Thanh minh lần nữa; Mỗi năm một lần (chuyến); Hoa mai mỗi năm nở hai lần;
⑪ Qua, trôi qua: Ăn Tết Nguyên đán; Để cho ngày tháng trôi qua, phung phí thời gian;
⑫ (văn) Đi qua, qua tới, sang tới (dùng như , bộ );
⑬ [Dù] (Họ) Độ. Xem [duó].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Phép tắc luật lệ. Chẳng hạn Chế độ — Cái dụng cụ để đo lường — Giúp đỡ, cứu vớt — Tiếng nhà Phật, chỉ việc cắt tóc đi tu, cũng gọi là Thế độ, hoặc Thế phát — Một âm là Đạc. Ta thường quen đọc là Độ luôn.
Từ ghép
ám độ • ấn độ • ấn độ chi na • ấn độ dương • ấn độ giáo • ấn độ hà • ấn độ ni tây á 西 • ấn độ ni tây á 西 • bát độ • bức độ • cách độ • cao độ • chế độ • chi độ • cục độ • cực độ • cương độ • cường độ • cường độ • cứu nhân độ thế • diệt độ • dung độ • dụng độ • đại độ • điều độ 調 • độ chi • độ giá • độ khẩu • độ lượng • độ ngoại • độ nhật • độ thân • độ thế • độ trì • hạn độ • hậu độ • khí độ • khoan độ • khoan độ • kinh độ • lục độ • lượng độ • mật độ • nhất độ • nhị độ mai • nhiệt độ • nùng độ • ôn độ • ổn độ • pháp độ • phong độ • phong độ • phổ độ • quá độ • quang độ • quốc độ • quỹ độ • quỹ độ • siêu độ • sơ độ • tái độ • tắc độ • tế độ • thái độ • thái độ • thấp độ • thế độ • tiết độ • tiết độ sứ 使 • tốc độ • trình độ • trung độ • vĩ độPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書