Kanji Version 13
logo

  

  

喜 hỉ  →Tra cách viết của 喜 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 口 (3 nét) - Cách đọc: キ、よろこ-ぶ
Ý nghĩa:
vui, rejoice

, hỉ [Chinese font]   →Tra cách viết của 喜 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 口
Ý nghĩa:
hi
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Việc tốt lành, việc vui mừng. ◎Như: “báo hỉ” báo tin mừng (cưới hỏi, sanh con).
2. (Danh) Bệnh đậu mùa. § Ghi chú: Ngày xưa, bệnh đậu mùa coi là nguy hiểm, gọi là “hỉ” là cách nói kiêng húy, ý cầu mong việc tốt lành để được bình an. ◇Hồng Lâu Mộng : “Tả nhi phát nhiệt thị kiến hỉ liễu, tịnh phi biệt chứng” , (Đệ nhị thập nhất hồi) Cháu lớn phát nóng là bị lên đậu, chứ không có bệnh nào khác cả.
3. (Danh) Chỉ sự phụ nữ có mang, có tin mừng. ◇Hồng Lâu Mộng : “Kinh kì hữu lưỡng cá đa nguyệt một lai. Khiếu đại phu tiều liễu, hựu thuyết tịnh bất thị hỉ” . , (Đệ thập hồi) Kinh kì đã hai tháng nay không thấy gì cả. Mời ông lang đến xem, lại bảo không phải là có tin mừng (tức là có mang).
4. (Danh) “Hi Mã Lạp Sơn” tên núi.
5. (Danh) Họ “Hỉ”.
6. (Tính) Vui, mừng. ◎Như: “hoan hỉ” vui mừng, “hỉ sự” việc vui mừng. ◇Phạm Trọng Yêm : “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi” , (Nhạc Dương Lâu kí ) Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.
7. (Tính) Có liên quan tới việc kết hôn. ◎Như: “hỉ thiếp” , “hỉ yến” , “hỉ tửu” , “hỉ bính” .
8. (Tính) Dễ. ◇Bách dụ kinh : “Nhân mệnh nan tri, kế toán hỉ thác” , (Bà la môn sát tử dụ ) Số mạng người ta khó biết, tính toán dễ lầm.
9. Một âm là “hí”. (Động) Ưa, thích. ◇Sử Kí : “Khổng Tử vãn nhi hí Dịch” (Khổng Tử thế gia ) Khổng Tử lúc tuổi già thích đọc Kinh Dịch.
10. (Động) Cảm thấy vui mừng. ◇Thi Kinh : “Kí kiến quân tử, Ngã tâm tắc hí” , (Tiểu nhã , Tinh tinh ) Đã gặp quân tử, Lòng ta vui mừng.
Từ ghép
hoan thiên hỉ địa


phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Việc tốt lành, việc vui mừng. ◎Như: “báo hỉ” báo tin mừng (cưới hỏi, sanh con).
2. (Danh) Bệnh đậu mùa. § Ghi chú: Ngày xưa, bệnh đậu mùa coi là nguy hiểm, gọi là “hỉ” là cách nói kiêng húy, ý cầu mong việc tốt lành để được bình an. ◇Hồng Lâu Mộng : “Tả nhi phát nhiệt thị kiến hỉ liễu, tịnh phi biệt chứng” , (Đệ nhị thập nhất hồi) Cháu lớn phát nóng là bị lên đậu, chứ không có bệnh nào khác cả.
3. (Danh) Chỉ sự phụ nữ có mang, có tin mừng. ◇Hồng Lâu Mộng : “Kinh kì hữu lưỡng cá đa nguyệt một lai. Khiếu đại phu tiều liễu, hựu thuyết tịnh bất thị hỉ” . , (Đệ thập hồi) Kinh kì đã hai tháng nay không thấy gì cả. Mời ông lang đến xem, lại bảo không phải là có tin mừng (tức là có mang).
4. (Danh) “Hi Mã Lạp Sơn” tên núi.
5. (Danh) Họ “Hỉ”.
6. (Tính) Vui, mừng. ◎Như: “hoan hỉ” vui mừng, “hỉ sự” việc vui mừng. ◇Phạm Trọng Yêm : “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi” , (Nhạc Dương Lâu kí ) Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.
7. (Tính) Có liên quan tới việc kết hôn. ◎Như: “hỉ thiếp” , “hỉ yến” , “hỉ tửu” , “hỉ bính” .
8. (Tính) Dễ. ◇Bách dụ kinh : “Nhân mệnh nan tri, kế toán hỉ thác” , (Bà la môn sát tử dụ ) Số mạng người ta khó biết, tính toán dễ lầm.
9. Một âm là “hí”. (Động) Ưa, thích. ◇Sử Kí : “Khổng Tử vãn nhi hí Dịch” (Khổng Tử thế gia ) Khổng Tử lúc tuổi già thích đọc Kinh Dịch.
10. (Động) Cảm thấy vui mừng. ◇Thi Kinh : “Kí kiến quân tử, Ngã tâm tắc hí” , (Tiểu nhã , Tinh tinh ) Đã gặp quân tử, Lòng ta vui mừng.
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
thích, ưa thích
Từ điển Thiều Chửu
① Mừng.
② Phàm những việc tốt lành đều gọi là việc hỉ.
③ Một âm là hí. Thích.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Vui, mừng, hoan hỉ: Cả mừng;
② Hỉ sự, việc vui mừng, tin vui: Báo hỉ; Song hỉ lâm môn, hai việc mừng đến cùng một lúc;
③ (khn) Có mang;
④ [đọc hí] Ưa thích, ham chuộng: Ham đọc sách.

hỉ
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Việc tốt lành, việc vui mừng. ◎Như: “báo hỉ” báo tin mừng (cưới hỏi, sanh con).
2. (Danh) Bệnh đậu mùa. § Ghi chú: Ngày xưa, bệnh đậu mùa coi là nguy hiểm, gọi là “hỉ” là cách nói kiêng húy, ý cầu mong việc tốt lành để được bình an. ◇Hồng Lâu Mộng : “Tả nhi phát nhiệt thị kiến hỉ liễu, tịnh phi biệt chứng” , (Đệ nhị thập nhất hồi) Cháu lớn phát nóng là bị lên đậu, chứ không có bệnh nào khác cả.
3. (Danh) Chỉ sự phụ nữ có mang, có tin mừng. ◇Hồng Lâu Mộng : “Kinh kì hữu lưỡng cá đa nguyệt một lai. Khiếu đại phu tiều liễu, hựu thuyết tịnh bất thị hỉ” . , (Đệ thập hồi) Kinh kì đã hai tháng nay không thấy gì cả. Mời ông lang đến xem, lại bảo không phải là có tin mừng (tức là có mang).
4. (Danh) “Hi Mã Lạp Sơn” tên núi.
5. (Danh) Họ “Hỉ”.
6. (Tính) Vui, mừng. ◎Như: “hoan hỉ” vui mừng, “hỉ sự” việc vui mừng. ◇Phạm Trọng Yêm : “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi” , (Nhạc Dương Lâu kí ) Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.
7. (Tính) Có liên quan tới việc kết hôn. ◎Như: “hỉ thiếp” , “hỉ yến” , “hỉ tửu” , “hỉ bính” .
8. (Tính) Dễ. ◇Bách dụ kinh : “Nhân mệnh nan tri, kế toán hỉ thác” , (Bà la môn sát tử dụ ) Số mạng người ta khó biết, tính toán dễ lầm.
9. Một âm là “hí”. (Động) Ưa, thích. ◇Sử Kí : “Khổng Tử vãn nhi hí Dịch” (Khổng Tử thế gia ) Khổng Tử lúc tuổi già thích đọc Kinh Dịch.
10. (Động) Cảm thấy vui mừng. ◇Thi Kinh : “Kí kiến quân tử, Ngã tâm tắc hí” , (Tiểu nhã , Tinh tinh ) Đã gặp quân tử, Lòng ta vui mừng.
Từ ghép
báo hỉ • báo hỉ • cung hỉ • đại hỉ • hỉ ái • hỉ ái • hỉ dong • hỉ dung • hỉ duyệt • hỉ đồng • hỉ hoan • hỉ hoan • hỉ kịch • hỉ kịch • hỉ sắc • hỉ sự • hỉ thước • hỉ thước • hỉ tín • hoan hỉ • hoan hỉ • hoan thiên hỉ địa • khánh hỉ • mạt hỉ • vật dược hữu hỉ • yếm cựu hỉ tân • yến hỉhỷ
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
vui vẻ
Từ điển Thiều Chửu
① Mừng.
② Phàm những việc tốt lành đều gọi là việc hỉ.
③ Một âm là hí. Thích.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Vui, mừng, hoan hỉ: Cả mừng;
② Hỉ sự, việc vui mừng, tin vui: Báo hỉ; Song hỉ lâm môn, hai việc mừng đến cùng một lúc;
③ (khn) Có mang;
④ [đọc hí] Ưa thích, ham chuộng: Ham đọc sách.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Vui mừng — Sung sướng — Việc vui, tốt lành.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書