Kanji Version 13
logo

  

  

員 viên  →Tra cách viết của 員 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 10 nét - Bộ thủ: 口 (3 nét) - Cách đọc: イン
Ý nghĩa:
nhân viên, member

vân, viên [Chinese font]   →Tra cách viết của 員 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 10 nét - Bộ thủ: 口
Ý nghĩa:
viên
phồn thể

Từ điển phổ thông
người, kẻ, gã
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Hình tròn. § Thông “viên” . ◇Hoài Nam Tử : “Viên giả thường chuyển” (Nguyên đạo ) Hình tròn thì hay xoay vần.
2. (Danh) Chu vi. ◎Như: “phúc viên quảng đại” bề ngang và chu vi rộng lớn (đất đai rộng lớn).
3. (Danh) Số người hay vật. ◎Như: “thiết quan nhược can viên” đặt ngần này số quan.
4. (Danh) Người làm nghề nghiệp hoặc công việc nào đó. ◎Như: “giáo viên” , “phục vụ viên” , “công vụ viên” .
5. (Danh) Người thuộc trong một đoàn thể. ◎Như: “đảng viên” , “hội viên” , “đoàn viên” .
6. (Danh) Lượng từ: viên, người. ◎Như: “lưỡng viên kiện tướng” hai người kiện tướng.
7. (Động) Làm lợi, tăng thêm lợi ích. ◇Thi Kinh : “Vô khí nhĩ phụ, Viên vu nhĩ bức” , (Tiểu nhã , Chánh nguyệt ) Chớ bỏ hai đòn xe của mi, (Thì) có lợi cho nan hoa bánh xe của mi.
8. Một âm là “vân”. (Trợ) Ngữ khí cuối câu. Cũng như “vân” . ◇Thi Kinh : “Cảo y kì cân, Liêu lạc ngã vân” , (Trịnh phong , Xuất kì đông môn , ) Áo trắng khăn xám, (Nhưng cũng làm) ta vui thích vậy.
Từ điển Thiều Chửu
① Số quan, như thiết quan nhược can viên đặt ngần này viên quan.
② Bức viên cõi đất rộng hẹp. Tục quen viết là .
③ Một âm là vân, cùng nghĩa như chữ vân .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Người, viên (nhân viên, học viên, thành viên của tổ chức): Diễn viên; Người chỉ huy; Đảng viên;
② Viên (chỉ số người): Một viên đại tướng; Đặt ra ba mươi chức quan; Số quan lại từ tá sử đến thừa tướng có tới mười hai vạn hai trăm tám mươi lăm người (Hán thư);
③ (văn) Hình tròn (như , bộ ). Xem [yún], [Yùn].
Từ điển Trần Văn Chánh
(Họ) Viên. Xem [yuán], [yún].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tiếng để đếm số vật — Tiếng để đếm số người. Truyện Hoa Tiên : » Tinh binh mười vạn thuộc tuỳ trăm viên « — Tiếng để gọi người có chức phận, hoặc giữ một việc gì. Td: Quan viên.
Từ ghép
bị viên • biên tập viên • binh viên • bức viên • các viên • cán viên • chuyên viên • chức viên • cố viên • điệp viên • động viên • giáo viên • hội viên • hưu viên • nghị viên • nhân viên • phái viên • phóng viên • quan viên • sinh viên • thành viên • thuộc viên • tổ viên • tuỳ viên • uỷ viên • viên chức • viên ngoại • viên thứ

vân
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Hình tròn. § Thông “viên” . ◇Hoài Nam Tử : “Viên giả thường chuyển” (Nguyên đạo ) Hình tròn thì hay xoay vần.
2. (Danh) Chu vi. ◎Như: “phúc viên quảng đại” bề ngang và chu vi rộng lớn (đất đai rộng lớn).
3. (Danh) Số người hay vật. ◎Như: “thiết quan nhược can viên” đặt ngần này số quan.
4. (Danh) Người làm nghề nghiệp hoặc công việc nào đó. ◎Như: “giáo viên” , “phục vụ viên” , “công vụ viên” .
5. (Danh) Người thuộc trong một đoàn thể. ◎Như: “đảng viên” , “hội viên” , “đoàn viên” .
6. (Danh) Lượng từ: viên, người. ◎Như: “lưỡng viên kiện tướng” hai người kiện tướng.
7. (Động) Làm lợi, tăng thêm lợi ích. ◇Thi Kinh : “Vô khí nhĩ phụ, Viên vu nhĩ bức” , (Tiểu nhã , Chánh nguyệt ) Chớ bỏ hai đòn xe của mi, (Thì) có lợi cho nan hoa bánh xe của mi.
8. Một âm là “vân”. (Trợ) Ngữ khí cuối câu. Cũng như “vân” . ◇Thi Kinh : “Cảo y kì cân, Liêu lạc ngã vân” , (Trịnh phong , Xuất kì đông môn , ) Áo trắng khăn xám, (Nhưng cũng làm) ta vui thích vậy.
Từ điển Thiều Chửu
① Số quan, như thiết quan nhược can viên đặt ngần này viên quan.
② Bức viên cõi đất rộng hẹp. Tục quen viết là .
③ Một âm là vân, cùng nghĩa như chữ vân .
Từ điển Trần Văn Chánh
① (cũ) Dùng làm tên người;
② (văn) Như (bộ ), làm đầu ngữ cho động từ: Người quân tử đi săn bắn ngao du (Thạch cổ văn); Nhà ngươi chớ đến (Thượng thư: Tần thệ);
④ (văn) Như (bộ ), làm trợ từ cuối câu: Để làm vui ta vậy (Thi Kinh: Trịnh phong, Xuất kì đông môn). Xem [yuán], [Yùn].Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書