Kanji Version 13
logo

  

  

去 khứ  →Tra cách viết của 去 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 厶 (2 nét) - Cách đọc: キョ、コ、さ-る
Ý nghĩa:
đi khỏi, leave

khu, khứ [Chinese font]   →Tra cách viết của 去 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 厶
Ý nghĩa:
khu
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi. § Tự đây mà đi tới kia gọi là “khứ” , đối với “lai” . ◎Như: “khứ học hiệu” đi tới trường. ◇Lí Bạch : “Công thành khứ Ngũ Hồ” (Tặng Vi bí thư Tử Xuân ) Công nghiệp đã làm nên, đi (ngao du) Ngũ Hồ.
2. (Động) Từ bỏ, rời bỏ. ◎Như: “khứ chức” từ bỏ chức vụ, “khứ quốc” rời xa đất nước.
3. (Động) Chết. ◇Thang Hiển Tổ : “Đỗ Nha tiểu thư khứ tam niên” (Mẫu đan đình ) Tiểu thư Đỗ Nha mất đã ba năm.
4. (Động) Cách khoảng. ◎Như: “khứ cổ dĩ viễn” đã cách xa với cổ xưa. ◇Lí Bạch : “Liên phong khứ thiên bất doanh xích” (Thục đạo nan ) Những ngọn núi liền nhau cách trời không đầy một thước.
5. (Động) Vứt bỏ. ◎Như: “khứ thủ” bỏ và lấy. ◇Trang Tử : “Li hình khứ trí” (Đại tông sư ) Lìa hình vứt trí. ◇Hán Thư : “Đắc Hán thực vật giai khứ chi” (Hung nô truyện thượng ) Được đồ ăn của Hán đều vứt đi.
6. (Động) Bỏ mất. ◇Sử Kí : “Tư nhân giả, khứ kì cơ dã” , (Lí tướng quân truyện ) Cứ chờ đợi (nay lần mai lữa) thì sẽ bỏ mất thời cơ.
7. (Tính) Đã qua. ◎Như: “khứ niên” năm ngoái.
8. (Danh) Một trong bốn thanh “bình, thượng, khứ, nhập” , , , . Chữ đọc âm như đánh dấu sắc là “khứ thanh” .
9. (Danh) Họ “Khứ”.
10. (Trợ) Biểu thị sự việc đang tiến hành. ◎Như: “thướng khứ” đi lên, “tiến khứ” đi vào. ◇Tô Thức : “Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ” (Hải đường ) Đêm thâu chỉ ngại hoa yên giấc.
11. (Trợ) Trợ động từ: để. ◎Như: “đề liễu nhất dũng thủy khứ kiêu hoa” xách một thùng nước để tưới hoa.
12. Một âm là “khử”. (Động) Trừ đi, khử đi. ◇Sử Kí : “Công Thúc vi tướng, thượng Ngụy công chúa, nhi hại Ngô Khởi. Công Thúc chi bộc viết: Khởi dị khử dã” , , . : (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Công Thúc làm tướng quốc, cưới công chúa (vua) Ngụy và gờm Ngô Khởi. Đầy tớ của Công Thúc nói: Trừ khử Khởi cũng dễ.
13. Một âm là “khu”. § Thông “khu” .
Từ điển Thiều Chửu
① Ði, tự đây mà đi tới kia gọi là khứ.
② Bỏ, như khứ thủ bỏ lấy.
③ Ðã qua, như khứ niên năm ngoái.
④ Một tiếng trong bốn tiếng, chữ nào đọc âm như đánh dấu sắc là khứ thanh.
⑤ Một âm là khu, cùng nghĩa với chữ khu .
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) Như (bộ ).

khứ
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đi
2. bỏ
3. đã qua
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi. § Tự đây mà đi tới kia gọi là “khứ” , đối với “lai” . ◎Như: “khứ học hiệu” đi tới trường. ◇Lí Bạch : “Công thành khứ Ngũ Hồ” (Tặng Vi bí thư Tử Xuân ) Công nghiệp đã làm nên, đi (ngao du) Ngũ Hồ.
2. (Động) Từ bỏ, rời bỏ. ◎Như: “khứ chức” từ bỏ chức vụ, “khứ quốc” rời xa đất nước.
3. (Động) Chết. ◇Thang Hiển Tổ : “Đỗ Nha tiểu thư khứ tam niên” (Mẫu đan đình ) Tiểu thư Đỗ Nha mất đã ba năm.
4. (Động) Cách khoảng. ◎Như: “khứ cổ dĩ viễn” đã cách xa với cổ xưa. ◇Lí Bạch : “Liên phong khứ thiên bất doanh xích” (Thục đạo nan ) Những ngọn núi liền nhau cách trời không đầy một thước.
5. (Động) Vứt bỏ. ◎Như: “khứ thủ” bỏ và lấy. ◇Trang Tử : “Li hình khứ trí” (Đại tông sư ) Lìa hình vứt trí. ◇Hán Thư : “Đắc Hán thực vật giai khứ chi” (Hung nô truyện thượng ) Được đồ ăn của Hán đều vứt đi.
6. (Động) Bỏ mất. ◇Sử Kí : “Tư nhân giả, khứ kì cơ dã” , (Lí tướng quân truyện ) Cứ chờ đợi (nay lần mai lữa) thì sẽ bỏ mất thời cơ.
7. (Tính) Đã qua. ◎Như: “khứ niên” năm ngoái.
8. (Danh) Một trong bốn thanh “bình, thượng, khứ, nhập” , , , . Chữ đọc âm như đánh dấu sắc là “khứ thanh” .
9. (Danh) Họ “Khứ”.
10. (Trợ) Biểu thị sự việc đang tiến hành. ◎Như: “thướng khứ” đi lên, “tiến khứ” đi vào. ◇Tô Thức : “Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ” (Hải đường ) Đêm thâu chỉ ngại hoa yên giấc.
11. (Trợ) Trợ động từ: để. ◎Như: “đề liễu nhất dũng thủy khứ kiêu hoa” xách một thùng nước để tưới hoa.
12. Một âm là “khử”. (Động) Trừ đi, khử đi. ◇Sử Kí : “Công Thúc vi tướng, thượng Ngụy công chúa, nhi hại Ngô Khởi. Công Thúc chi bộc viết: Khởi dị khử dã” , , . : (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Công Thúc làm tướng quốc, cưới công chúa (vua) Ngụy và gờm Ngô Khởi. Đầy tớ của Công Thúc nói: Trừ khử Khởi cũng dễ.
13. Một âm là “khu”. § Thông “khu” .
Từ điển Thiều Chửu
① Ði, tự đây mà đi tới kia gọi là khứ.
② Bỏ, như khứ thủ bỏ lấy.
③ Ðã qua, như khứ niên năm ngoái.
④ Một tiếng trong bốn tiếng, chữ nào đọc âm như đánh dấu sắc là khứ thanh.
⑤ Một âm là khu, cùng nghĩa với chữ khu .
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đi. Đi xa — Cách xa — Đã qua — Mất đi — Một âm là Khử.
Từ ghép
đại khứ • hạ khứ • hồi khứ • khứ hồi • khứ niên • khứ thế • khứ thiên • mi lai nhãn khứ • quá khứ • quá ý bất khứ • quyển nang nhi khứ • thất khứ • thuyết đắc quá khứ • tống khứ • vãng khứkhử
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
trừ bỏ
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi. § Tự đây mà đi tới kia gọi là “khứ” , đối với “lai” . ◎Như: “khứ học hiệu” đi tới trường. ◇Lí Bạch : “Công thành khứ Ngũ Hồ” (Tặng Vi bí thư Tử Xuân ) Công nghiệp đã làm nên, đi (ngao du) Ngũ Hồ.
2. (Động) Từ bỏ, rời bỏ. ◎Như: “khứ chức” từ bỏ chức vụ, “khứ quốc” rời xa đất nước.
3. (Động) Chết. ◇Thang Hiển Tổ : “Đỗ Nha tiểu thư khứ tam niên” (Mẫu đan đình ) Tiểu thư Đỗ Nha mất đã ba năm.
4. (Động) Cách khoảng. ◎Như: “khứ cổ dĩ viễn” đã cách xa với cổ xưa. ◇Lí Bạch : “Liên phong khứ thiên bất doanh xích” (Thục đạo nan ) Những ngọn núi liền nhau cách trời không đầy một thước.
5. (Động) Vứt bỏ. ◎Như: “khứ thủ” bỏ và lấy. ◇Trang Tử : “Li hình khứ trí” (Đại tông sư ) Lìa hình vứt trí. ◇Hán Thư : “Đắc Hán thực vật giai khứ chi” (Hung nô truyện thượng ) Được đồ ăn của Hán đều vứt đi.
6. (Động) Bỏ mất. ◇Sử Kí : “Tư nhân giả, khứ kì cơ dã” , (Lí tướng quân truyện ) Cứ chờ đợi (nay lần mai lữa) thì sẽ bỏ mất thời cơ.
7. (Tính) Đã qua. ◎Như: “khứ niên” năm ngoái.
8. (Danh) Một trong bốn thanh “bình, thượng, khứ, nhập” , , , . Chữ đọc âm như đánh dấu sắc là “khứ thanh” .
9. (Danh) Họ “Khứ”.
10. (Trợ) Biểu thị sự việc đang tiến hành. ◎Như: “thướng khứ” đi lên, “tiến khứ” đi vào. ◇Tô Thức : “Chỉ khủng dạ thâm hoa thụy khứ” (Hải đường ) Đêm thâu chỉ ngại hoa yên giấc.
11. (Trợ) Trợ động từ: để. ◎Như: “đề liễu nhất dũng thủy khứ kiêu hoa” xách một thùng nước để tưới hoa.
12. Một âm là “khử”. (Động) Trừ đi, khử đi. ◇Sử Kí : “Công Thúc vi tướng, thượng Ngụy công chúa, nhi hại Ngô Khởi. Công Thúc chi bộc viết: Khởi dị khử dã” , , . : (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện ) Công Thúc làm tướng quốc, cưới công chúa (vua) Ngụy và gờm Ngô Khởi. Đầy tớ của Công Thúc nói: Trừ khử Khởi cũng dễ.
13. Một âm là “khu”. § Thông “khu” .
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Trừ bỏ đi — Một âm là Khứ.
Từ ghép
khử bạo • khử thế • khử trùng • trừ khửPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書