Kanji Version 13
logo

  

  

信 tín  →Tra cách viết của 信 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 人 (2 nét) - Cách đọc: シン
Ý nghĩa:
tin tưởng, trust

tín [Chinese font]   →Tra cách viết của 信 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 人
Ý nghĩa:
thân
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Sự thành thực, lòng thành thực. ◇Luận Ngữ : “Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã” , (Vi chánh ) Người mà không có đức thành thì không hiểu sao làm nên việc được.
2. (Danh) Bức thư. ◎Như: “thư tín” thư từ.
3. (Danh) Tin tức, âm tấn. ◎Như: “âm tín” tin tức, âm hao, “hung tín” tin xấu, tin chẳng lành, “sương tín” tin sương.
4. (Danh) Sứ giả.
5. (Danh) Vật làm tin, bằng chứng. ◎Như: “ấn tín” ấn làm bằng.
6. (Danh) Tên thứ đá độc, “tín thạch” tức thứ đá ăn chết người, sản xuất ở “Tín Châu” , còn gọi là “tì sương” .
7. (Danh) Họ “Tín”.
8. (Động) Tin theo, không nghi ngờ. ◎Như: “tương tín” tin nhau, “tín dụng” tin dùng.
9. (Động) Kính ngưỡng, sùng bái. ◎Như: “tín phụng” tôn thờ.
10. (Động) Hiểu, biết. ◇Liêu trai chí dị : “Ngã phụ mẫu giai tiên nhân, hà khả dĩ mạo tín kì niên tuế hồ” , (Thanh Nga ) Cha mẹ tôi đều là tiên, đâu có thể coi vẻ mặt mà biết tuổi được.
11. (Động) Ngủ trọ hai đêm liền. ◇Tả truyện : “Tín vu thành hạ nhi hoàn” (Tương Công thập bát niên ) Trọ lại dưới thành hai đêm mà về.
12. (Phó) Thật, thật là, quả thật. ◇Liễu Tông Nguyên : “Vi nông tín khả lạc, Cư sủng chân hư vinh” , (Du Thạch Giác ) Làm nhà nông quả thật vui sướng, Hưởng ân sủng đúng là vinh hoa hão.
13. (Phó) Tùy ý, tùy tiện, để mặc, buông trôi. ◎Như: “tín khẩu khai hà” nói năng bừa bãi, “tín thủ niêm lai” (viết văn) dụng ý hết sức tự nhiên. ◇Bạch Cư Dị : “Đê mi tín thủ tục tục đàn, Thuyết tận tâm trung vô hạn sự” , (Tì bà hành ) Cúi mày để mặc cho tay tự do tiếp tục gảy đàn, Nói ra hết thảy những điều không bờ bến trong lòng.
14. Một âm là “thân”. (Động) Duỗi ra. § Thông “thân” . ◇Dịch Kinh : “Vãng giả khuất dã, lai giả thân dã” , (Hệ từ hạ ) Cái đã qua thì co rút lại, cái sắp tới thì duỗi dài ra.
15. (Động) Trình bày, trần thuật. § Thông “thân” .
Từ ghép
thân tín

tín
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. tin tưởng, tin theo
2. lòng tin, đức tin
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Sự thành thực, lòng thành thực. ◇Luận Ngữ : “Nhân nhi vô tín, bất tri kì khả dã” , (Vi chánh ) Người mà không có đức thành thì không hiểu sao làm nên việc được.
2. (Danh) Bức thư. ◎Như: “thư tín” thư từ.
3. (Danh) Tin tức, âm tấn. ◎Như: “âm tín” tin tức, âm hao, “hung tín” tin xấu, tin chẳng lành, “sương tín” tin sương.
4. (Danh) Sứ giả.
5. (Danh) Vật làm tin, bằng chứng. ◎Như: “ấn tín” ấn làm bằng.
6. (Danh) Tên thứ đá độc, “tín thạch” tức thứ đá ăn chết người, sản xuất ở “Tín Châu” , còn gọi là “tì sương” .
7. (Danh) Họ “Tín”.
8. (Động) Tin theo, không nghi ngờ. ◎Như: “tương tín” tin nhau, “tín dụng” tin dùng.
9. (Động) Kính ngưỡng, sùng bái. ◎Như: “tín phụng” tôn thờ.
10. (Động) Hiểu, biết. ◇Liêu trai chí dị : “Ngã phụ mẫu giai tiên nhân, hà khả dĩ mạo tín kì niên tuế hồ” , (Thanh Nga ) Cha mẹ tôi đều là tiên, đâu có thể coi vẻ mặt mà biết tuổi được.
11. (Động) Ngủ trọ hai đêm liền. ◇Tả truyện : “Tín vu thành hạ nhi hoàn” (Tương Công thập bát niên ) Trọ lại dưới thành hai đêm mà về.
12. (Phó) Thật, thật là, quả thật. ◇Liễu Tông Nguyên : “Vi nông tín khả lạc, Cư sủng chân hư vinh” , (Du Thạch Giác ) Làm nhà nông quả thật vui sướng, Hưởng ân sủng đúng là vinh hoa hão.
13. (Phó) Tùy ý, tùy tiện, để mặc, buông trôi. ◎Như: “tín khẩu khai hà” nói năng bừa bãi, “tín thủ niêm lai” (viết văn) dụng ý hết sức tự nhiên. ◇Bạch Cư Dị : “Đê mi tín thủ tục tục đàn, Thuyết tận tâm trung vô hạn sự” , (Tì bà hành ) Cúi mày để mặc cho tay tự do tiếp tục gảy đàn, Nói ra hết thảy những điều không bờ bến trong lòng.
14. Một âm là “thân”. (Động) Duỗi ra. § Thông “thân” . ◇Dịch Kinh : “Vãng giả khuất dã, lai giả thân dã” , (Hệ từ hạ ) Cái đã qua thì co rút lại, cái sắp tới thì duỗi dài ra.
15. (Động) Trình bày, trần thuật. § Thông “thân” .
Từ điển Thiều Chửu
① Tin, không sai lời hẹn là tín, như trung tín tin thực.
② Không ngờ gì, như tương tín cùng tin nhau, tín dụng tin dùng, tín thí người tin đạo Phật biết đem của bố thí cúng dường.
③ Ngủ trọ đến hai lần gọi là tín.
④ Dấu hiệu để làm tin, như ấn tín , tín phiếu cái vé làm tin về tiền bạc.
⑤ Tin tức, như thư tín cái thư hỏi thăm.
⑥ Tin tức, như phong tín tin gió, sương tín tin sương, nghĩa bóng là tin tức ở ngoài đưa đến.
⑦ Tên thứ đá độc, như thạch tín tức thứ đá ăn chết người, sản ở Tín châu, ta thường gọi là nhân ngôn.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thư, thư tín, thư từ: Viết thư; Thư ngỏ;
② Tín, tín nhiệm: Uy tín; Giữ tín nhiệm;
③ Tin, tin cậy, tin tưởng: Anh này không thể tin tưởng được;
④ Giấy ủy nhiệm, vật để làm tin, dấu hiệu để làm tin: Ấn tín (cái dấu đóng để làm tin); Tín phiếu;
⑤ Tín ngưỡng, tin (theo): Tín đồ, con chiên; Theo đạo Phật;
⑥ Tin, tin tức: Việc đó chưa có tin tức gì cả;
⑦ Sự xuất hiện theo từng kỳ đều đặn;
⑧ Buông trôi, tuỳ tiện, để mặc;
⑦ Nhân ngôn, thạch tín;
⑨ (văn) Thật, thật là, quả (thật): Tử Tích thật là đẹp (Tả truyện Chiêu công nguyên niên); ? Nghe đại vương sắp đánh nước Tống, quả (thật) có việc đó không? (Lã thị Xuân thu: Ái loại);
⑩ [Xìn] (Họ) Tín.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thành thật — Đáng tin — Tin là đúng, tin thật — Tin tức. Td: Âm tín.
Từ ghép
âm tín • ấn tín • bán tín bán nghi • báo tín • báo tín • bão trụ tín • bằng tín • bất tín • bất tín nhiệm • bất tín nhiệm đầu phiếu • bình tín • bội tín • bưu tín • cát tín • đệ tín • gia tín • hỉ tín • hung tín • hương tín • mê tín • minh tín phiến • nguyệt tín • nhạn tín • phả tín • phong tín • quảng tín • sùng tín • sương tín • tả tín • tả tín • tận tín • thạch tín • thành tín • thân tín • thất tín • thủ tín • thư tín • thư tín • tín chỉ • tín chủ • tín dụng • tín điều • tín đồ • tín hiệu • tín hiệu • tín khẩu • tín khẩu hồ thuyết • tín lại • tín lại • tín nghĩa • tín ngưỡng • tín nhiệm • tín nữ • tín phong • tín phong • tín phục • tín phụng • tín sai • tín tâm • tín thủ • tín thuỷ • tín tức • tín tương • tín vật • trung tín • tự tín • uy tínPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書