Kanji Version 13
logo

  

  

中 trung, trúng  →Tra cách viết của 中 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 丨 (1 nét) - Cách đọc: チュウ、(ジュウ)、なか
Ý nghĩa:
giữa, đánh trúng, middle

trung, trúng [Chinese font]   →Tra cách viết của 中 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 丨
Ý nghĩa:
trung
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. ở giữa
2. ở bên trong
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Chỗ giữa. ◎Như: “trung ương” chỗ giữa (ý nói quan trọng nhất), “cư trung” ở giữa.
2. (Danh) Bên trong. ◎Như: “thủy trung” trong (dưới) nước, “mộng trung” trong mộng, “tâm trung” trong lòng.
3. (Danh) Trong khoảng, trong vòng (thời kì). ◎Như: “nhất niên chi trung” trong khoảng một năm.
4. (Danh) Tên gọi tắt của “Trung Quốc” .
5. (Tính) Ở giữa làm môi giới, liên lạc. ◎Như: “trung nhân” người làm trung gian.
6. (Tính) Vừa, thường, nhỡ (ở trong khoảng giữa cao và thấp, lớn và nhỏ, tốt và xấu). ◎Như: “trung cấp” bậc trung, “trung hình” cỡ vừa, “trung đẳng” hạng vừa.
7. (Tính) Nửa. ◎Như: “trung đồ” nửa đường, “trung dạ” nửa đêm.
8. (Phó) Đang. ◎Như: “tại điều tra trung ” 調 đang điều tra.
9. Một âm là “trúng”. (Động) Đúng. ◎Như: “xạ trúng” bắn trúng, “ngôn trúng” nói đúng. ◇Luận Ngữ : “Hình phạt bất trúng, tắc dân vô sở thố thủ túc” , (Tử Lộ ) Hình phạt không đúng, thì dân không biết đặt tay chân vào đâu (không biết làm thế nào cho phải).
10. (Động) Bị, mắc. ◎Như: “trúng phong” bị trúng gió, “trúng thử” bị trúng nắng, “trúng độc” ngộ độc.
11. (Động) Được. ◎Như: “trúng tưởng” được thưởng, “trúng thiêm” được trúng số.
12. (Động) Hợp, hợp cách. ◎Như: “trúng thức” trúng cách, “bất trúng dụng” không dùng được.
13. (Động) Đậu, thi đỗ. ◎Như: “khảo trúng” thi đậu.
Từ điển Thiều Chửu
① Giữa, chỉ vào bộ vị trong vật thể, như trung ương chỗ giữa, trung tâm giữa ruột, v.v.
② Trong, như đối với nước ngoài thì gọi nước mình là trung quốc , đối với các tỉnh ngoài thì gọi chỗ kinh đô là trung ương , v.v.
③ Ở khoảng giữa hai bên cũng gọi là trung, như thượng, trung, hạ trên, giữa, dưới. Người đứng giữa giới thiệu cho hai người khác gọi là trung nhân cũng do một nghĩa ấy.
④ Ngay, không vẹo không lệch, không quá không thiếu, cũng gọi là trung, như trung dong đạo phải, trung hành làm phải, trung đạo đạo chân chính không thiên bên nào v.v.
⑤ Nửa, như trung đồ nửa đường, trung dạ nửa đêm, v.v.
⑥ Chỉ chung tất cả các chỗ, như Ngô trung trong đất Ngô, Thục trung trong đất Thục, v.v.
⑦ Một âm là trúng. Tin, như bắn tin gọi là xạ trúng , nói đúng gọi là ngôn trúng , v.v.
⑧ Bị phải, như trúng phong bị phải gió, trúng thử bị phải nắng, v.v.
⑨ Hợp cách, như thi cử lấy đỗ gọi là trúng thức , đồ không dùng được gọi là bất trúng dụng , v.v.
⑩ Ðầy đủ, như chế trúng nhị thiên thạch phép đủ hai nghìn thạch.
⑪ Cùng âm nghĩa như chữ trọng, như em thứ hai gọi là trọng đệ .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Giữa: Ở giữa; Đất Lạc Dương giữa trung tâm thiên hạ (Lí Cách Phi);
② Trong, trên, dưới: Trong nhà; Trong hàng ngũ; Trên không; Dưới nước;
③ Trong (thời gian, thời kì, khu vực...): Trong niên hiệu Thái nguyên đời Tấn, có người ở Võ Lăng làm nghề bắt cá (Đào Uyên Minh: Đào hoa nguyên kí);
④ Thanh thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi (thời xưa): Lệnh gọi trên phủ đêm qua gởi đến, mộ thêm những thanh niên từ 16 đến 20 tuổi đi lính (Đỗ Phủ: Tân An lại);
⑤ Giữa chừng: Vừa lúc ta bị biếm trích, giữa chừng phải ngưng viết, nên chưa thể viết xong hẳn (Liễu Tôn Nguyên);
⑥ Đồ đựng thẻ đếm thời xưa, mâm thẻ: Người phụ trách cuộc thi bắn tay bưng mâm thẻ (Lễ kí: Đầu hồ);
⑦ Nội tạng (trong cơ thể người): ? Âm dương là đường tuần hoàn của kinh mạch, mỗi tạng trong ngũ tạng đều tự làm chủ chúng, tạng nào là quan trọng hơn cả? (Tố vấn: Âm dương loại luận thiên);
⑧ Vừa, hạng trung (bình): Dáng vẻ không bằng một người trung bình (Sử kí); Người nào dâng thư can gián quả nhân, sẽ được thưởng hạng vừa (Chiến quốc sách);
⑨ Nửa, giữa: ?Nếu nửa đường bỏ về, có khác nào như cắt đứt đồ dệt tơ? (Hậu Hán thư);
⑩ Ngay, không thiên lệch: Không thiên lệch gọi là trung (Trung dung); Đạo chính (không thiên về bên nào).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ở giữa ( trái với xung quanh ) — Ở trong ( trái với ở ngoài ). Bên trong — Mức bình thường. ĐTTT: » Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung « — Một âm là Trúng.
Từ ghép
ám trung • ám trung mô sách • âm trung • bất trung • bôi trung vật • cấm trung • câu trung tích • chánh trung • chấp lưỡng dụng trung • chấp trung • chiết trung • chính trung • chuỳ xử nang trung • chuỳ xử nang trung • cư trung • do trung • dương trung • đán trung • địa trung hải • không trung • kỳ trung • lê triều đế vương trung hưng công nghiệp thực lục • lữ trung tạp thuyết • mộng trung • nan trung chi nan • nga trung • nhãn trung thích • nhân trung • nhật trung • phòng trung thuật • quang trung • quân trung • quân trung từ mệnh tập • tang trung • tang trung chi lạc • tập trung • tòng trung • tòng trung • trung á • trung á • trung âu • trung bình • trung bộ • trung cấp • trung cấp • trung chánh • trung châu • trung cổ • trung cộng • trung du • trung dung • trung dược • trung dược • trung đình • trung đoạn • trung đoạn • trung độ • trung đồ • trung đông • trung đường • trung gian • trung gian • trung hoa • trung hoa • trung học • trung học • trung hưng • trung hưng • trung lập • trung lộ • trung lưu • trung mỹ • trung nam • trung nga • trung ngọ • trung nguyên • trung nguyên • trung nguyên tiết • trung nhật • trung niên • trung phu • trung quân • trung quốc • trung quốc • trung quỹ • trung sĩ • trung tá • trung tâm • trung thu • trung thức • trung tiện 便 • trung tính • trung tuần • trung tử • trung tướng • trung tướng • trung uý • trung ương • trung văn • trung ý • vô hình trung • vô trung sinh hữu • ý trung • ý trung nhân • yêm trung

trúng
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đúng, trúng, tin
2. mắc phải, bị
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Chỗ giữa. ◎Như: “trung ương” chỗ giữa (ý nói quan trọng nhất), “cư trung” ở giữa.
2. (Danh) Bên trong. ◎Như: “thủy trung” trong (dưới) nước, “mộng trung” trong mộng, “tâm trung” trong lòng.
3. (Danh) Trong khoảng, trong vòng (thời kì). ◎Như: “nhất niên chi trung” trong khoảng một năm.
4. (Danh) Tên gọi tắt của “Trung Quốc” .
5. (Tính) Ở giữa làm môi giới, liên lạc. ◎Như: “trung nhân” người làm trung gian.
6. (Tính) Vừa, thường, nhỡ (ở trong khoảng giữa cao và thấp, lớn và nhỏ, tốt và xấu). ◎Như: “trung cấp” bậc trung, “trung hình” cỡ vừa, “trung đẳng” hạng vừa.
7. (Tính) Nửa. ◎Như: “trung đồ” nửa đường, “trung dạ” nửa đêm.
8. (Phó) Đang. ◎Như: “tại điều tra trung ” 調 đang điều tra.
9. Một âm là “trúng”. (Động) Đúng. ◎Như: “xạ trúng” bắn trúng, “ngôn trúng” nói đúng. ◇Luận Ngữ : “Hình phạt bất trúng, tắc dân vô sở thố thủ túc” , (Tử Lộ ) Hình phạt không đúng, thì dân không biết đặt tay chân vào đâu (không biết làm thế nào cho phải).
10. (Động) Bị, mắc. ◎Như: “trúng phong” bị trúng gió, “trúng thử” bị trúng nắng, “trúng độc” ngộ độc.
11. (Động) Được. ◎Như: “trúng tưởng” được thưởng, “trúng thiêm” được trúng số.
12. (Động) Hợp, hợp cách. ◎Như: “trúng thức” trúng cách, “bất trúng dụng” không dùng được.
13. (Động) Đậu, thi đỗ. ◎Như: “khảo trúng” thi đậu.
Từ điển Thiều Chửu
① Giữa, chỉ vào bộ vị trong vật thể, như trung ương chỗ giữa, trung tâm giữa ruột, v.v.
② Trong, như đối với nước ngoài thì gọi nước mình là trung quốc , đối với các tỉnh ngoài thì gọi chỗ kinh đô là trung ương , v.v.
③ Ở khoảng giữa hai bên cũng gọi là trung, như thượng, trung, hạ trên, giữa, dưới. Người đứng giữa giới thiệu cho hai người khác gọi là trung nhân cũng do một nghĩa ấy.
④ Ngay, không vẹo không lệch, không quá không thiếu, cũng gọi là trung, như trung dong đạo phải, trung hành làm phải, trung đạo đạo chân chính không thiên bên nào v.v.
⑤ Nửa, như trung đồ nửa đường, trung dạ nửa đêm, v.v.
⑥ Chỉ chung tất cả các chỗ, như Ngô trung trong đất Ngô, Thục trung trong đất Thục, v.v.
⑦ Một âm là trúng. Tin, như bắn tin gọi là xạ trúng , nói đúng gọi là ngôn trúng , v.v.
⑧ Bị phải, như trúng phong bị phải gió, trúng thử bị phải nắng, v.v.
⑨ Hợp cách, như thi cử lấy đỗ gọi là trúng thức , đồ không dùng được gọi là bất trúng dụng , v.v.
⑩ Ðầy đủ, như chế trúng nhị thiên thạch phép đủ hai nghìn thạch.
⑪ Cùng âm nghĩa như chữ trọng, như em thứ hai gọi là trọng đệ .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Trúng: Bắn trúng; Đánh trúng, bắn trúng; Đánh trúng chỗ hiểm yếu; Trông thấy họ bắn tên, mười phát trúng hết tám, chín (Âu Dương Tu: Mại du ông);
② Đúng: Tôi đoán đúng rồi; Không gì là không trúng (hợp với) âm luật (Trang tử: Dưỡng sinh chủ); Ngầm hợp tâm ý (Liêu trai chí dị: Xúc chức); Cái tròn thì hợp với cái quy (để vẽ hình tròn), cái vuông thì hợp với cái củ (để vẽ hình vuông) (Tuân tử);
③ Bị, mắc phải: Bị trúng đạn; Trúng mưu, trúng kế;
④ Vu khống, làm hại: Mượn cớ (gây ra việc rắc rối) để làm hại Vương Doãn (Hậu Hán thư: Vương Doãn liệt truyện); Hiển giận, định lấy việc quan để hại Thương (Hán thư: Hà Võ truyện);
⑤ Đậu, đỗ: Thi đậu rồi, đỗ rồi. Xem [zhong].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đúng vào. Không trtật ra ngoài — Hợp với. Đúng với — Một âm khác là Trung.
Từ ghép
bách phát bách trúng • bất trúng • bất trúng dụng • trúng bảo • trúng cách • trúng cử • trúng dụng • trúng đích • trúng độc • trúng hàn • trúng kế • trúng phong • trúng phong • trúng thử • trúng thức • trúng thực • trúng thương • trúng tuyển • trúng tửuPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書