Kanji Version 13
logo

  

  

下 hạ  →Tra cách viết của 下 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 3 nét - Bộ thủ: 一 (1 nét) - Cách đọc: カ、ゲ、した、しも、もと、さ-げる、さ-がる、くだ-る、くだ-す、くだ-さる、お-ろす、お-りる
Ý nghĩa:
bên dưới, below

, hạ [Chinese font]   →Tra cách viết của 下 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 3 nét - Bộ thủ: 一
Ý nghĩa:

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đi xuống
2. ở bên dưới
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Phần dưới, chỗ thấp. § Đối lại với “thượng” . ◇Mạnh Tử : “Do thủy chi tựu hạ” (Li Lâu thượng ) Giống như nước tụ ở chỗ thấp.
2. (Danh) Bề dưới, bậc dưới (đối với người trên, cấp trên). ◎Như: “bộ hạ” tay chân, “thủ hạ” tay sai, “thuộc hạ” dưới quyền. ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Chu Du vấn trướng hạ thùy cảm tiên xuất” (Đệ tứ thập bát hồi) Chu Du hỏi (các tướng) dưới trướng ai dám ra trước (đối địch).
3. (Danh) Bên trong, mặt trong. ◎Như: “tâm hạ” trong lòng, “ngôn hạ chi ý” hàm ý trong lời nói.
4. (Danh) Bên, bề, phía, phương diện. ◎Như: “tứ hạ khán nhất khán” nhìn xem bốn mặt. ◇Liễu Kì Khanh : “Lưỡng hạ tương tư bất tương kiến” : (Thi tửu ngoạn giang lâu kí ) Hai bên nhớ nhau mà không thấy nhau.
5. (Danh) Trong khoảng (không gian) hoặc lúc (thời gian) nào đó. ◎Như: “mục hạ” bây giờ, hiện tại, “thì hạ” trước mắt, hiện giờ.
6. (Danh) Lượng từ: cái, lần, lượt. ◎Như: “suất liễu kỉ hạ” ngã mấy lần. ◇Hồng Lâu Mộng : “Dụng quyền đầu hướng tha thân thượng lụy liễu kỉ hạ” (Đệ tứ thập thất hồi) Dùng nắm tay nhắm trên mình nó đấm mấy quả.
7. (Tính) Thấp, kém (bậc, cấp). ◎Như: “hạ phẩm” , “hạ sách” , “hạ cấp” .
8. (Tính) Hèn, mọn (thân phận). ◎Như: “hạ nhân” , “hạ lại” .
9. (Tính) Tiếng tự khiêm. ◎Như: “hạ quan” , “hạ hoài” , “hạ ngu” .
10. (Tính) Sau, lúc sau. ◎Như: “hạ hồi” hồi sau, “hạ nguyệt” tháng sau, “hạ tinh kì” tuần lễ sau.
11. (Tính) Bên trong, trong khoảng. ◎Như: “tâm hạ” lòng này, “ngôn hạ chi ý” ý trong lời.
12. (Tính) Dưới, ít hơn (số lượng). ◎Như: “bất hạ nhị thập vạn nhân” không dưới hai trăm ngàn người.
13. (Động) Ban bố, truyền xuống. ◎Như: “hạ chiếu” ban bố chiếu vua, “hạ mệnh lệnh” truyền mệnh lệnh.
14. (Động) Vào trong, tiến nhập. ◎Như: “hạ thủy” , “hạ tràng bỉ tái” .
15. (Động) Gửi đi. ◎Như: “hạ thiếp” gửi thiếp mời, “hạ chiến thư” gửi chiến thư.
16. (Động) Đánh thắng, chiếm được. ◎Như: “bất chiến nhi hạ” không đánh mà thắng, “liên hạ tam thành” hạ liền được ba thành.
17. (Động) Đối đãi khiêm tốn, hạ mình xuống (với kẻ dưới). ◎Như: “lễ hiền hạ sĩ” . ◇Luận Ngữ : “Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn” , (Công Dã Tràng ) Thông minh và hiếu học, không thẹn phải hạ mình hỏi kẻ dưới mình.
18. (Động) Bỏ xuống, dỡ xuống, bỏ vào. ◎Như: “hạ hóa” dỡ hàng hóa xuống, “hạ độc dược” bỏ thuốc độc, “hạ võng bộ ngư” dỡ lưới xuống bắt cá.
19. (Động) Lấy dùng, sử dụng. ◎Như: “hạ kì” , “hạ đao” , “hạ bút như hữu thần” .
20. (Động) Đi, đi đến. ◎Như: “nam hạ” đi đến phương nam, “hạ hương thị sát” đến làng thị sát. ◇Lí Bạch : “Cố nhân tây từ Hoàng hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu” 西, (Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên ) Cố nhân từ biệt lầu Hoàng hạc, sang phía tây, Vào tháng ba tiết xuân hoa nở thịnh đi đến Dương Châu.
21. (Động) Coi thường, khinh thị.
22. (Động) Sinh, đẻ. ◎Như: “mẫu kê hạ đản” gà mẹ đẻ trứng.
23. (Động) Trọ, ở, lưu túc. ◇Tây sương kí 西: “Quan nhân yếu hạ a, yêm giá lí hữu can tịnh đích điếm” , (Đệ nhất bổn , Đệ nhất chiết).
24. (Phó) Biểu thị động tác hoàn thành hoặc kết thúc. ◎Như: “tọa hạ” . ◇Lỗ Tấn : “Tâm mãn ý túc đích đắc thắng đích thảng hạ liễu” 滿 (A Q chánh truyện Q) Hả lòng hả dạ đắc thắng nằm thẳng cẳng xuống giường.
25. (Phó) Chịu được. ◎Như: “hoàn tọa đắc hạ ma?” ?
26. Một âm là “há”. (Động) Xuống, từ trên xuống dưới. ◎Như: “há vũ” rơi mưa, “há sơn” xuống núi, “há lâu” xuống lầu.
27. (Động) Cuốn. ◎Như: “há kì” cuốn cờ, “há duy” cuốn màn.
Từ điển Thiều Chửu
① Dưới, đối lại với chữ thượng. Phàm cái gì ở dưới đều gọi là hạ.
② Bề dưới, lời nói nhún mình với người trên, như hạ tình tình kẻ dưới. hạ hoài tấm lòng kẻ dưới.
③ Một âm là há. Xuống, từ trên xuống dưới, như há sơn xuống núi, há lâu xuống lầu.
④ Cuốn, như há kì cuốn cờ, há duy cuốn màn, v.v.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tụt xuống, leo xuống. Chẳng hạn Há mã ( xuống ngựa ). Ta quen đọc là Hạ luôn — Hàng phục — Một âm là Hạ. Xem Hạ.
Từ ghép
hạ tháp • tháp hạ • thướng há

hạ
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đi xuống
2. ở bên dưới
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Phần dưới, chỗ thấp. § Đối lại với “thượng” . ◇Mạnh Tử : “Do thủy chi tựu hạ” (Li Lâu thượng ) Giống như nước tụ ở chỗ thấp.
2. (Danh) Bề dưới, bậc dưới (đối với người trên, cấp trên). ◎Như: “bộ hạ” tay chân, “thủ hạ” tay sai, “thuộc hạ” dưới quyền. ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Chu Du vấn trướng hạ thùy cảm tiên xuất” (Đệ tứ thập bát hồi) Chu Du hỏi (các tướng) dưới trướng ai dám ra trước (đối địch).
3. (Danh) Bên trong, mặt trong. ◎Như: “tâm hạ” trong lòng, “ngôn hạ chi ý” hàm ý trong lời nói.
4. (Danh) Bên, bề, phía, phương diện. ◎Như: “tứ hạ khán nhất khán” nhìn xem bốn mặt. ◇Liễu Kì Khanh : “Lưỡng hạ tương tư bất tương kiến” : (Thi tửu ngoạn giang lâu kí ) Hai bên nhớ nhau mà không thấy nhau.
5. (Danh) Trong khoảng (không gian) hoặc lúc (thời gian) nào đó. ◎Như: “mục hạ” bây giờ, hiện tại, “thì hạ” trước mắt, hiện giờ.
6. (Danh) Lượng từ: cái, lần, lượt. ◎Như: “suất liễu kỉ hạ” ngã mấy lần. ◇Hồng Lâu Mộng : “Dụng quyền đầu hướng tha thân thượng lụy liễu kỉ hạ” (Đệ tứ thập thất hồi) Dùng nắm tay nhắm trên mình nó đấm mấy quả.
7. (Tính) Thấp, kém (bậc, cấp). ◎Như: “hạ phẩm” , “hạ sách” , “hạ cấp” .
8. (Tính) Hèn, mọn (thân phận). ◎Như: “hạ nhân” , “hạ lại” .
9. (Tính) Tiếng tự khiêm. ◎Như: “hạ quan” , “hạ hoài” , “hạ ngu” .
10. (Tính) Sau, lúc sau. ◎Như: “hạ hồi” hồi sau, “hạ nguyệt” tháng sau, “hạ tinh kì” tuần lễ sau.
11. (Tính) Bên trong, trong khoảng. ◎Như: “tâm hạ” lòng này, “ngôn hạ chi ý” ý trong lời.
12. (Tính) Dưới, ít hơn (số lượng). ◎Như: “bất hạ nhị thập vạn nhân” không dưới hai trăm ngàn người.
13. (Động) Ban bố, truyền xuống. ◎Như: “hạ chiếu” ban bố chiếu vua, “hạ mệnh lệnh” truyền mệnh lệnh.
14. (Động) Vào trong, tiến nhập. ◎Như: “hạ thủy” , “hạ tràng bỉ tái” .
15. (Động) Gửi đi. ◎Như: “hạ thiếp” gửi thiếp mời, “hạ chiến thư” gửi chiến thư.
16. (Động) Đánh thắng, chiếm được. ◎Như: “bất chiến nhi hạ” không đánh mà thắng, “liên hạ tam thành” hạ liền được ba thành.
17. (Động) Đối đãi khiêm tốn, hạ mình xuống (với kẻ dưới). ◎Như: “lễ hiền hạ sĩ” . ◇Luận Ngữ : “Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn” , (Công Dã Tràng ) Thông minh và hiếu học, không thẹn phải hạ mình hỏi kẻ dưới mình.
18. (Động) Bỏ xuống, dỡ xuống, bỏ vào. ◎Như: “hạ hóa” dỡ hàng hóa xuống, “hạ độc dược” bỏ thuốc độc, “hạ võng bộ ngư” dỡ lưới xuống bắt cá.
19. (Động) Lấy dùng, sử dụng. ◎Như: “hạ kì” , “hạ đao” , “hạ bút như hữu thần” .
20. (Động) Đi, đi đến. ◎Như: “nam hạ” đi đến phương nam, “hạ hương thị sát” đến làng thị sát. ◇Lí Bạch : “Cố nhân tây từ Hoàng hạc lâu, Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu” 西, (Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên ) Cố nhân từ biệt lầu Hoàng hạc, sang phía tây, Vào tháng ba tiết xuân hoa nở thịnh đi đến Dương Châu.
21. (Động) Coi thường, khinh thị.
22. (Động) Sinh, đẻ. ◎Như: “mẫu kê hạ đản” gà mẹ đẻ trứng.
23. (Động) Trọ, ở, lưu túc. ◇Tây sương kí 西: “Quan nhân yếu hạ a, yêm giá lí hữu can tịnh đích điếm” , (Đệ nhất bổn , Đệ nhất chiết).
24. (Phó) Biểu thị động tác hoàn thành hoặc kết thúc. ◎Như: “tọa hạ” . ◇Lỗ Tấn : “Tâm mãn ý túc đích đắc thắng đích thảng hạ liễu” 滿 (A Q chánh truyện Q) Hả lòng hả dạ đắc thắng nằm thẳng cẳng xuống giường.
25. (Phó) Chịu được. ◎Như: “hoàn tọa đắc hạ ma?” ?
26. Một âm là “há”. (Động) Xuống, từ trên xuống dưới. ◎Như: “há vũ” rơi mưa, “há sơn” xuống núi, “há lâu” xuống lầu.
27. (Động) Cuốn. ◎Như: “há kì” cuốn cờ, “há duy” cuốn màn.
Từ điển Thiều Chửu
① Dưới, đối lại với chữ thượng. Phàm cái gì ở dưới đều gọi là hạ.
② Bề dưới, lời nói nhún mình với người trên, như hạ tình tình kẻ dưới. hạ hoài tấm lòng kẻ dưới.
③ Một âm là há. Xuống, từ trên xuống dưới, như há sơn xuống núi, há lâu xuống lầu.
④ Cuốn, như há kì cuốn cờ, há duy cuốn màn, v.v.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Dưới, phần dưới, hạ: Dưới núi; Dưới đèn, Nhìn xuống dưới; Cấp dưới, hạ cấp. (Ngb) Sau: Hạ hồi, hồi sau: Tháng sau; Tuần lễ sau;
② Xuống, hạ, bỏ, ban ra (lệnh), đánh hạ: Xuống núi; Xuống gác; Bước xuống xem vết bánh xe (Tả truyện); Hạ ngục, bỏ tù; Hạ thuỷ, đưa xuống nước; Xuống tuyết; Hạ lệnh, ra lệnh; Lệnh vừa ban ra, các bề tôi kéo vào can gián, cửa và sân đông như chợ (Chiến quốc sách); Xuống nông thôn, xuống làng; Hạ quyết tâm; Hạ hoả; Hạ liền mấy thành; Phía đông đánh hạ được bảy mươi hai thành của Tề (Lí Bạch: Lương Phủ ngâm);
③ Rơi xuống: Nghĩ đến sự đằng đẵng của đất trời mà một mình đau thương rơi lệ (Trần Tử Ngang);
④ Tiến lên phía trước: Quân thuỷ lực (của Tào Tháo) đều tiến lên (Tư trị thông giám);
⑤ Đi, đi đến: 使 Do vậy sai Lí Tư đi đến nước Hàn (Sử kí);
⑥ Dưới, ít hơn (về số lượng): 調 Những nơi trọng yếu, chỗ đường thông với sông, điều động lập nên thành thị, không nên dưới một ngàn nhà (Triều Thác); Binh của Lưu Kì hợp thêm với binh của Giang Hạ cũng không dưới một vạn người (Tư trị thông giám);
⑦ Đóng lại: Vương Bình dẫn quân rời khỏi núi mười dặm thì cho hạ trại (đóng trại) (Tam quốc chí diễn nghĩa);
⑧ Đối đãi khiêm tốn, hạ mình xuống (với kẻ dưới): Thông minh mà hiếu học thì không thẹn hạ mình xuống hỏi kẻ dưới mình (Luận ngữ); Công tử (nước Nguỵ) là người nhân ái và đối đãi khiêm tốn với kẻ sĩ (Sử kí: Ngụy Công tử liệt truyện);
⑨ Hạ xuống, dỡ xuống: Hạ cánh cửa sổ xuống; Dỡ hàng xuống;
⑩ Lùi xuống, nhân nhượng: Găng nhau mãi không ai chịu nhân nhượng; Bỏ ra, dùng: Đã bỏ ra nhiều công sức;
⑫ Sinh đẻ (chỉ động vật): Gà đẻ trứng;
⑬ Đặt sau danh từ, tỏ ý bao gồm trong đó; hoặc trong thời gian đó: Ý trong lời; Giữa ngày tết (nguyên đán);
⑭ Đặt sau động từ, tỏ ý có quan hệ; tỏ ý hoàn thành hay kết quả; tỏ xu hướng hay tiếp diễn: Đã đặt được nền móng: Rơi từ trên cao xuống; Đọc tiếp đi;
⑮ (loại) Lần, cái, lượt: Ngã mấy lần; Vỗ tay mấy cái; Tự mình dơ cây đàn trúc lên ba lần (Hán thư); Dơ tấm phách lớn lên đánh mười cái (Hồng lâu mộng).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thấp — Dưới. Bên dưới — Thấp kém — Rơi xuống — Một âm là Há. Xem Há.
Từ ghép
bất hạ • bất hạ vu • bệ hạ • bộ hạ • các hạ • chi hạ • dĩ hạ • đái hạ • đê hạ • để hạ nhân • địa hạ • điện hạ 殿 • điều trần thiên hạ đại thế • giang hà nhật hạ • hạ ba • hạ bán • hạ ban • hạ bán thân • hạ bối tử • hạ bút • hạ cá nguyệt • hạ cá nguyệt • hạ cá tinh kỳ • hạ cá tinh kỳ • hạ cam • hạ chi • hạ chú • hạ chú • hạ cố • hạ du • hạ đẳng • hạ giá • hạ giáng • hạ giới • hạ hồi • hạ huyền • hạ khí • hạ khuê • hạ khứ • hạ lạc • hạ lại • hạ lệnh • hạ liệt • hạ lưu • hạ mã • hạ nghị viện • hạ ngọ • hạ ngục • hạ ngục • hạ nguyên • hạ quan • hạ quốc • hạ quỵ • hạ sao • hạ sĩ • hạ tải • hạ tải • hạ tằng • hạ tằng • hạ thành • hạ tháp • hạ thần • hạ thần • hạ thế • hạ thọ • hạ thọ • hạ thổ • hạ thủ • hạ tràng • hạ tuần • hạ tứ • hạ vấn • hạ vũ • hạ xỉ • hạ xỉ 齿 • hãn hạ • hữu lưỡng hạ tử • lâm hạ • lâu hạ • lâu hạ • môn hạ • một hạ sao • mục hạ vô nhân • nguyệt hạ • nguyệt hạ mỹ nhân • phóng hạ • qua điền lí hạ • tá hạ • tại hạ • tất hạ • thành hạ • tháp hạ • thần hạ • thiên hạ • thủ hạ • thủ hạ • thuộc hạ • thuộc hạ • thuỳ hạ • thượng hạ • thượng hạ văn • toạ hạ • trị hạ • trịch hạ • triệt hạ • túc hạ • tùng hạ • xá hạ • yến hạPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書