Kanji Version 13
logo

  

  

一 nhất  →Tra cách viết của 一 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 1 nét - Bộ thủ: 一 (1 nét) - Cách đọc: イチ、イツ、ひと、ひと-つ
Ý nghĩa:
một, one

nhất [Chinese font]   →Tra cách viết của 一 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 1 nét - Bộ thủ: 一
Ý nghĩa:
nhất
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. một, 1
2. bộ nhất
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Một, là số đứng đầu các số đếm.
2. (Danh) Họ “Nhất”.
3. (Tính) Cùng, giống nhau, tương đồng. ◎Như: “nhất mô nhất dạng” hoàn toàn giống nhau, “đại tiểu bất nhất” lớn nhỏ không như nhau. ◇Trung Dung : “Cập kì thành công nhất dã” Nên công cùng như nhau vậy.
4. (Tính) Chuyên chú. ◎Như: “chuyên nhất bất biến” một lòng chuyên chú không đổi.
5. (Tính) Mỗi, mỗi một, từng cái một. ◎Như: “nhất hiệt lục bách tự” mỗi trang sáu trăm chữ.
6. (Tính) Thứ nhất. ◇Tả truyện : “Phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt” , , , , (Tào Quế luận chiến ) Sự chiến tranh, nói về dũng khí, (nghe) tiếng trống thứ nhất thì (quân) hăng hái, tiếng thứ hai lòng hăng hái giảm xuống, lần thứ ba thì hăng hái hết cả.
7. (Tính) Cả, toàn, suốt. ◎Như: “nhất thân thị hãn” cả người mồ hôi, “nhất sanh” suốt đời, “nhất đông” cả mùa đông.
8. (Tính) Còn có một cái khác là. ◎Như: “ba gia, nhất danh tây hồng thị” , 西 cà chua, còn có tên là “tây hồng thị”.
9. (Động) Họp thành một. ◇Đỗ Mục : “Lục vương tất, tứ hải nhất” , (A Phòng cung phú ) Sáu vua bị diệt, bốn bể thống nhất.
10. (Phó) Vừa mới. ◎Như: “nhất thính tựu đổng” vừa mới nghe là hiểu ngay.
11. (Phó) Một chút, một lát (đặt giữa cùng một động từ dùng hai lần). ◎Như: “vấn nhất vấn” hỏi một chút, “hiết nhất hiết” nghỉ một lát.
12. (Phó) Đều. ◇Tuân Tử : “Nhất khả dĩ vi pháp tắc” (Khuyến học ) Đều có thể dùng làm phép tắc.
13. (Phó) Hễ, mỗi khi, cứ mỗi lần. ◇Tư Mã Thiên : “Cứu binh bất chí, sĩ tốt tử thương như tích, nhiên Lăng nhất hô lạo, quân sĩ vô bất khởi” , , , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Quân cứu viện không tới, sĩ tốt bị tử thương chất đống, vậy mà (Lí) Lăng hễ hô một tiếng ủy lạo, quân sĩ không ai không vùng dậy.
14. (Phó) Mà lại, lại (biểu thị sự không ngờ). ◇Sử Kí : “Quả nhân chi quá nhất chí thử hồ!” (Hoạt kê truyện ) Lỗi của quả nhân, mà lại đến như thế sao!
15. (Liên) Hoặc, hoặc là. ◇Trang Tử : “Nhất dĩ kỉ vi mã, nhất dĩ kỉ vi ngưu” , (Ứng đế vương ) Hoặc coi mình là ngựa, hoặc coi mình là bò.
16. (Trợ) Dùng để nhấn mạnh, tăng cường ngữ khí. ◇Cổ thi : “Thượng hữu huyền ca thanh, Âm hưởng nhất hà bi” , (Tây bắc hữu cao lâu 西) Trên lầu có tiếng đàn ca, Âm hưởng sao mà bi thương vậy.
Từ điển Thiều Chửu
① Một, là số đứng đầu các số đếm. Phàm vật gì chỉ có một đều gọi là Nhất cả.
② Cùng, như sách Trung Dung nói: Cập kì thành công nhất dã nên công cùng như nhau vậy.
③ Dùng về lời nói hoặc giả thế chăng, như vạn nhất muôn một, nhất đán một mai, v.v.
④ Bao quát hết thẩy, như nhất thiết hết thẩy, nhất khái một mực như thế cả, v.v.
⑤ Chuyên môn về một mặt, như nhất vị một mặt, nhất ý một ý, v.v.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Một, nhất: Một hai ba; Thứ nhất; Bắn trăm trật một thì không thể gọi là bắn giỏi (Tuân tử);
② Một lần, một cái, lần thứ nhất: Đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa (Tả truyện); Do vậy vua Tần không vui, gõ vào cái lọ đất cho Triệu Huệ vương một cái (Sử kí); Các khách đi đưa tang đều bắt chước tiếng lừa kêu lên một tiếng (Thế thuyết tân ngữ);
③ Cùng một: Chúng ta là người trong một nhà;
④ Cả, toàn, suốt: Suốt đời; Cả mùa đông; Người trong cả nước đều như điên cuồng (Lễ kí);
⑤ Như, giống: Như nhau, giống như;
⑥ Một lát, một chút: Nghỉ một lát;
⑦ Hễ, một khi (dùng như liên từ): Hễ nghĩ tới đà xây dựng nhanh chóng của nước nhà thì tôi cảm thấy mình làm còn ít quá; Binh cứu viện không tới, sĩ tốt bị tử thương chất thành đống, vậy mà một khi (hễ, chỉ cần) Lăng hô lên một tiếng thì đám quân sĩ mỏi mệt kia không ai là không phấn khởi (Tư Mã Thiên: Báo Nhiệm Thiếu Khanh thư); Vua hai nước Thái và Hứa, một khi bị mất ngôi vị thì không được xếp vào hàng chư hầu (Tả truyện); Một khi nghe được lỗi của người khác thì suốt đời không quên (Trang tử);
⑧ Thống nhất: Sáu vua dứt, bốn biển thống nhất (Đỗ Mục: A Phòng cung phú); Thống nhất các đồ đo lường như cân, thạch, trượng, thước (Sử kí);
⑨ Chuyên nhất: Tâm tư chuyên nhất (Tuân tử);
⑩ liên hợp, hợp nhất: Chư hầu không thể hợp nhất được (Chiến quốc sách);
⑪ Như nhau, giống nhau, đồng nhất: Xưa và nay là một (như nhau), người và ta đều giống nhau (Lã thị Xuân thu);
⑫ Một người nào đó: Có một tên đồ tể kia đi trong đêm, bị con sói bức hiếp (Liêu trai chí dị);
⑬ Mỗi, mỗi một: Mỗi người một bó đuốc (Tam quốc chí diễn nghĩa);
⑭ Còn có một (cái khác) nữa là: Thái tổ, còn có tên là Cát Lợi (Tam quốc chí, Nguỵ thư, Võ đế kỉ chú);
⑮ Đều, tất cả đều, thảy đều: Đều có thể dùng làm chuẩn mực (cho người khác) (Tuân tử); Tào Tham thay cho Tiêu Hà làm tướng quốc nhà Hán, mọi việc không có gì thay đổi, thảy đều tuân theo những quy định cũ của Tiêu Hà (Sử kí); Mọi việc trong hành dinh đều do quan Đô tướng quyết định (Cựu Đường thư);
⑯ Vừa mới: Lúc đầu khi mới giao chiến, quân của Tào Tháo bất lợi, bèn dẫn lui về đóng ở phía bắc Trường Giang (Tư trị thông giám);
⑰ Hoặc giả, hoặc là; có thể (biểu thị ý suy trắc): Không biết người mà chỉ biết mình thì có thể thắng, có thể bại (Tôn tử: Mưu chính);
⑱ Khi thì (biểu thị sự biến đổi không ngừng của trạng thái hoặc động tác): Chỉ trong vòng bảy năm, khi thì cho khi thì cướp đi, sự thay đổi thật là quá lắm! (Tả truyện, Thành công bát niên);
⑲ Mà, lại (biểu thị tình huống bất ngờ): ! Lỗi của quả nhân, lại đến thế kia sao! (Sử kí); ! Sao khiến người ta ngưỡng mộ lại đến mức như thế! (Lí Bạch: Dữ Hàn Kinh Châu thư);
⑳ Một, cái một (dùng như danh từ): Đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ra ba, ba sinh ra vạn vật (Lão tử);
㉑ Trợ từ, dùng tăng cường ngữ khí (không dịch): Tướng quân nên trừ hoạ cho thiên hạ, danh lừng đến đời sau (Hậu Hán thư);
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Số một — Chỉ có một, không lẫn lộn. Td: Thuần nhất, Duy nhất — Giống hệt nhau. Td: Đồng nhất — Bao gồm tất cả. Xem Nhất thiết — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Nhất.
Từ ghép
bách nhất • bách văn bất như nhất kiến • bão nhất • bần ư nhất tự • bất danh nhất tiền • bất nhất • bình nhất • bối thành tá nhất • chấp nhất • chi nhất • chúng khẩu nhất từ • chuyên nhất • cơ trữ nhất gia • cử nhất phản tam • cứu nhân nhất mệnh thắng tạo thất cấp phù đồ • cửu tử nhất sinh • dĩ nhất đương thập • duy nhất • đại nam nhất thống chí • đàm hoa nhất hiện • đàm hoa nhất hiện • đệ nhất • đệ nhất thứ thế giới đại chiến • đệ nhất thứ thế giới đại chiến • đoan nhất • độc nhất • đồng nhất • đơn nhất • đơn nhất • hoàng lê nhất thống chí • hỗn nhất • hợp nhất • kiền khôn nhất lãm • kiền khôn nhất trịch • mỗi nhất • mỗi nhất • mục không nhất thế • ngũ nhất • nhất bách • nhất bách bát thập độ • nhất bán • nhất bàn • nhất bích • nhất biện hương • nhất bối tử • nhất cá • nhất cá • nhất chu • nhất chu • nhất cộng • nhất cử lưỡng tiện 便 • nhất diện • nhất diện • nhất đán • nhất đạo yên • nhất đẳng • nhất điểm • nhất điểm • nhất định • nhất đoàn • nhất đoàn • nhất độ • nhất đối • nhất đối • nhất đồng • nhất đương nhị • nhất hô bách nặc • nhất hội nhi • nhất hội nhi • nhất hướng • nhất khái • nhất khắc thiên kim • nhất khẩu • nhất khẩu khí • nhất khí • nhất khởi • nhất kiến • nhất kiến như cố • nhất lãm • nhất luật • nhất lưu • nhất miết • nhất môn • nhất môn • nhất ngôn • nhất nguyệt • nhất nhân • nhất nhất • nhất nhật • nhất nhật tại tù • nhất như • nhất oa chúc • nhất phẩm • nhất phiến bà tâm • nhất quán • nhất quán • nhất sinh • nhất ta • nhất tái • nhất tâm • nhất tề • nhất thân • nhất thần giáo • nhất thế • nhất thì • nhất thiết • nhất thống • nhất thời • nhất thuấn • nhất thuyết • nhất thứ • nhất tiếu • nhất tiếu thiên kim • nhất trí • nhất triêu nhất tịch • nhất trực • nhất tự • nhất tự thiên kim • nhất tức • nhất ức 亿 • nhất ức • nhất vạn • nhất vạn • nhất vị • nhất xích • nhất xuất • nhất xuy • tam nhất trí • thiên tải nhất thì • thống nhất • thủ khuất nhất chỉ • thuần nhất • tri hành hợp nhất • vạn nhất • vạn vô nhất thấtPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書