Quiz Japanese Word Version 2
logo

     
Check để chuyển từ về dạng từ điển hoặc chuyển romaji thành hiragana/katakana hay

    

Từ để quiz không tồn tại trong từ điển tiếng Nhật. Xin hãy thử lại dạng chính tắc (không phải cách đọc) hoặc từ khác.