logo

  

物品

Ý nghĩa: vật phẩm
Cách đọc: ぶっぴん
Tiếng Việt: vật phẩm


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version