Kanji Version 13
logo

  

  

無 vô  →Tra cách viết của 無 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 火 (4 nét) - Cách đọc: ム、ブ、な-い
Ý nghĩa:
không có, nothing

, [Chinese font]   →Tra cách viết của 無 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 火
Ý nghĩa:

phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Không có. ◎Như: “hữu đầu vô vĩ” có đầu không có đuôi, “độc nhất vô nhị” có một không hai, “vô minh” ngu si, không có trí tuệ, “vô sinh” không có pháp nào sinh ra nữa (chữ nhà Phật ).
2. (Phó) Chớ, đừng. § Thông “vô” . ◇Lưu Hiếu Uy : “Thỉnh công vô độ hà, Hà quảng phong uy lệ” , (Công vô độ hà ) Xin ngài chớ qua sông, Sông rộng gió mạnh bạo.
3. (Phó) Chưa. § Cũng như “vị” . ◇Tuân Tử : “Vô chi hữu dã” (Chánh danh ) Chưa từng có chuyện như vậy.
4. (Phó) Bất kể, bất cứ, bất luận. ◎Như: “sự vô đại tiểu, đô do tha quyết định” , bất cứ việc lớn hay nhỏ, đều do anh ấy quyết định.
5. (Phó) Không phải, chẳng phải. § Dùng như “phi” . ◇Quản Tử : “Quốc phi kì quốc, nhi dân vô kì dân” , (Hình thế giải ) Nước chẳng phải nước, mà dân chẳng phải dân.
6. (Trợ) Đặt đầu câu, không có nghĩa. ◇Thi Kinh : “Vương chi tẫn thần, Vô niệm nhĩ tổ” , (Đại nhã , Văn vương ) Những bề tôi trung nghĩa của nhà vua, Hãy nghĩ đến tổ tiên của mình.
7. (Trợ) Đặt cuối câu: Không? chăng? § Dùng như “phủ” . ◇Bạch Cư Dị : “Vãn lai thiên dục tuyết, Năng ẩm nhất bôi vô?” , (Vấn Lưu Thập Cửu ) Chiều đến trời sắp rơi tuyết, Uống được chén rượu chăng?
8. (Danh) Họ “Vô”.
9. Một âm là “mô”. (Động) “Nam mô” , nguyên tiếng Phạn là "Namah", nghĩa là quy y, cung kính đảnh lễ.
10. § Ngày xưa viết là .
Từ điển Thiều Chửu
① Không.
② Vô minh chữ nhà Phật, nghĩa là ngu si không có trí tuệ.
③ Vô lậu chữ nhà Phật, phép tu dùng trí tuệ chân thật trừ sạch cỗi rễ phiền não là phép vô lậu.
④ Vô sinh chữ nhà Phật, nghĩa là tu chứng tới bậc nhẫn được không có pháp nào sinh ra nữa.
⑤ Một âm là mô. Nam mô , nguyên tiếng Phạm là Namanab, nghĩa là quy y là cung kính đỉnh lễ.
Từ điển Trần Văn Chánh
Xem [na mó]. Xem [wú].
Từ ghép
nam mô


phồn thể

Từ điển phổ thông
không có
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Không có. ◎Như: “hữu đầu vô vĩ” có đầu không có đuôi, “độc nhất vô nhị” có một không hai, “vô minh” ngu si, không có trí tuệ, “vô sinh” không có pháp nào sinh ra nữa (chữ nhà Phật ).
2. (Phó) Chớ, đừng. § Thông “vô” . ◇Lưu Hiếu Uy : “Thỉnh công vô độ hà, Hà quảng phong uy lệ” , (Công vô độ hà ) Xin ngài chớ qua sông, Sông rộng gió mạnh bạo.
3. (Phó) Chưa. § Cũng như “vị” . ◇Tuân Tử : “Vô chi hữu dã” (Chánh danh ) Chưa từng có chuyện như vậy.
4. (Phó) Bất kể, bất cứ, bất luận. ◎Như: “sự vô đại tiểu, đô do tha quyết định” , bất cứ việc lớn hay nhỏ, đều do anh ấy quyết định.
5. (Phó) Không phải, chẳng phải. § Dùng như “phi” . ◇Quản Tử : “Quốc phi kì quốc, nhi dân vô kì dân” , (Hình thế giải ) Nước chẳng phải nước, mà dân chẳng phải dân.
6. (Trợ) Đặt đầu câu, không có nghĩa. ◇Thi Kinh : “Vương chi tẫn thần, Vô niệm nhĩ tổ” , (Đại nhã , Văn vương ) Những bề tôi trung nghĩa của nhà vua, Hãy nghĩ đến tổ tiên của mình.
7. (Trợ) Đặt cuối câu: Không? chăng? § Dùng như “phủ” . ◇Bạch Cư Dị : “Vãn lai thiên dục tuyết, Năng ẩm nhất bôi vô?” , (Vấn Lưu Thập Cửu ) Chiều đến trời sắp rơi tuyết, Uống được chén rượu chăng?
8. (Danh) Họ “Vô”.
9. Một âm là “mô”. (Động) “Nam mô” , nguyên tiếng Phạn là "Namah", nghĩa là quy y, cung kính đảnh lễ.
10. § Ngày xưa viết là .
Từ điển Thiều Chửu
① Không.
② Vô minh chữ nhà Phật, nghĩa là ngu si không có trí tuệ.
③ Vô lậu chữ nhà Phật, phép tu dùng trí tuệ chân thật trừ sạch cỗi rễ phiền não là phép vô lậu.
④ Vô sinh chữ nhà Phật, nghĩa là tu chứng tới bậc nhẫn được không có pháp nào sinh ra nữa.
⑤ Một âm là mô. Nam mô , nguyên tiếng Phạm là Namanab, nghĩa là quy y là cung kính đỉnh lễ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Không , không có, cái không, hư vô: Từ không đến có; Trong văn chương mà không có cảnh núi sông thì không có khí kì lạ (Trần Bích San: Quá Vân Sơn); Ta đã đồng ý không đánh nước Tống rồi! (Mặc tử). 【】vô tỉ [wúbê] Vô cùng, hết sức: Hết sức anh dũng; 【】vô tòng [wúcóng] Hết cách, không có cách nào, không dựa vào đâu, không thể nào: Không có sự lao động của công nhân, thì nhà tư bản không thể nào kiếm được lợi nhuận; 【】vô phương [wúfang] Không sao cả, không việc gì, chẳng ngại gì; 【】vô phi [wúfei] Chẳng qua là..., chỉ: Anh ấy đến thăm tôi, chẳng qua là muốn mượn một cuốn sách; 【】vô quái [wúguài] Chẳng lạ gì, không lấy làm lạ, thảo nào, chẳng trách gì, hèn gì, hèn chi: Mùa đông đã tới, thảo nào trời lạnh thế này. Cg. [wúguàihu];【】 vô khả nại hà [wúkâ nàihé] Không còn cách nào hơn, không làm sao được, đành chịu vậy; 【】vô lự [wúlđç] (văn) Khoảng, độ chừng, có lẽ: Mỗi ngày dùng lụa mộc khoảng năm ngàn tấm (Tư trị thông giám);【】vô luận [wúlùn] Vô luận, bất cứ, bất kì, bất kể: Bất kể như thế nào, dù thế nào; 【】vô nại [wúnài] a. Xem ; b. Đáng tiếc; 【】vô ninh [wúnìng] Xem [wúnìng]; 【】vô như [wúrú] Ngờ đâu, đáng tiếc là: Thư viện gần đây có thêm nhiều sách mới, vừa đi mượn, nào ngờ đã cho mượn đi hết rồi. Như nghĩa b; 【】 vô thời [wúshí] Không lúc nào, luôn (dùng với , biểu thị ý khẳng định): Mọi sự vật trên thế giới không lúc nào không ở trong trạng thái vận động; 【】vô tu [wúxu] Không cần, không cần thiết; 【】 Như ;
② (văn) Đừng, chớ, không nên (dùng như , bộ ): Nếu có giàu sang thì đừng quên nhau (Sử kí);
③ (văn) Không người nào, không ai, không gì: Suốt tháng mười hai, trong quận không còn một tiếng động, không ai dám đi đêm (Sử kí);
④ (văn) Chưa (dùng như , bộ ): Chưa từng có việc đó vậy (Tuân tử: Chính danh);
⑤ Không phải, chẳng phải (dùng như , bộ ): Nước chẳng phải nước đó, mà dân chẳng phải dân đó (Quản tử: Hình thế);
⑥ (văn) Không?, chăng? (trợ từ cuối câu dùng để hỏi, như , bộ ): ? Chiều đến tuyết sắp rơi, có uống được một chén rượu chăng? (Bạch Cư Dị: Vấn Lưu Thập Cửu);
⑦ Bất cứ, bất kể, vô luận: Bất cứ việc to hay nhỏ, đều do giám đốc quyết định; Bất kể lớn nhỏ đều chém cả (Hán thư);
⑧ (văn) Dù, cho dù: Nước dù nhỏ, nhưng không thể xem thường (Tả truyện: Hi công nhị thập nhị niên);
⑨ (văn) Trợ từ đầu câu (không dịch): Hãy nghĩ đến tổ tiên ngươi và lo việc sửa đức (Thi Kinh: Đại nhã, Văn vương).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Không ( trái với có ) — Không có gì. Trống không. Td: Hư vô — Không phải.
Từ ghép
bách vô cấm kị • bàng nhược vô nhân • bát vô đồ • bất học vô thuật • biệt vô • cao chẩm vô ưu • cẩn tắc vô ưu • cử mục vô thân • cư vô cầu an • cữu vô sở quy • hào vô • hoạ vô đơn chí • huyết bổn vô quy • hư vô • liêu thắng ư vô • mục hạ vô nhân • nam vô • tam vô tư • tòng vô • tứ cố vô thân • vạn vô nhất thất • vô ảnh • vô ân • vô biên • vô bổ • vô cảm • vô can • vô cáo • vô chính phủ • vô chủ • vô cố • vô cô • vô cơ • vô cùng • vô cực • vô cương • vô dạng • vô danh • vô danh chỉ • vô dật • vô do • vô dụng • vô duyên • vô dực • vô đạo • vô đầu • vô để • vô đề • vô địch • vô định • vô đoan • vô giá • vô gia cư • vô gián • vô hại • vô hạn • vô hậu • vô hiệu • vô hiệu • vô hình • vô hình trung • vô hoa quả • vô hồn • vô ích • vô kế • vô kỉ • vô kì • vô lại • vô lễ • vô liêu • vô loại • vô luận • vô lực • vô lương • vô lượng • vô lương tâm • vô mưu • vô nại • vô năng • vô ngã • vô nghi • vô nghĩa • vô nhai • vô nhân • vô pháp • vô phi • vô phụ • vô phúc • vô phương • vô quân • vô quốc giới y sinh tổ chức • vô sản • vô sắc giới • vô sỉ • vô sinh • vô song • vô số • vô sở vị • vô sự • vô tài • vô tang • vô tâm • vô tận • vô tha • vô thần • vô thuỷ • vô thừa nhận • vô thượng • vô thường • vô thường • vô tiền • vô tình • vô tinh đả thái • vô tội • vô tri • vô trung sinh hữu • vô tuyến điện • vô tư • vô ưu • vô vật • vô vị • vô vị • vô vi • vô vi • vô vọng • vô xửPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書