Kanji Version 7
logo

  

  

Nhập kanji/hán tự hoặc tiếng Việt và ấn Look Up (tra tối đa 5 ký tự chữ hán hoặc 5 âm tiết tiếng Việt).
Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ 漢字辞書