logo

  

高品質・高品質な

Ý nghĩa: chất lượng cao
Cách đọc: こうひんしつ cao phẩm chất


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version