logo

  

検査

Ý nghĩa: kiểm tra
Cách đọc: けんさ kiểm tra


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version