logo

  

品格

Ý nghĩa: phẩm cách
Cách đọc: ひんかく phẩm cách


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version