logo

  

品がない

Ý nghĩa: không có phẩm cách
Cách đọc: ひんがない
Tiếng Việt: phẩm ganai


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version