logo

  

品がない

Ý nghĩa: không có phẩm cách
Cách đọc: ひんがない phẩm ganai
Câu ví dụ: 勝手に人の部屋に入るなんて品がない
Từ tương đồng: 下品な
Từ trái nghĩa: 品がある


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version