logo

  

品がある

Ý nghĩa: có phẩm cách, thanh cao
Cách đọc: ひんがある phẩm gaaru
Câu ví dụ: 彼女は品がある人だ。
品のある話し方
Từ tương đồng: 上品な
Từ trái nghĩa: 品がない


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version