logo

  

出品

Ý nghĩa: xuất hàng
Cách đọc: しゅっぴん
Tiếng Việt: xuất phẩm


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version