logo

  

低品質・低品質な

Ý nghĩa: chất lượng thấp
Cách đọc: ていひんしつ
Tiếng Việt: đê phẩm chất


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version