logo

  

下品・下品な・下品に

Ý nghĩa: thô lỗ, thô tục, phẩm cách thấp
Cách đọc: げひん
Tiếng Việt: hạ phẩm


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version